Olet täällä

Viinikurssi

Viinikurssi

Tunnus: RES8RH021
Laajuus: 3 op (108 h)
Ajoitus: vapaa
Kieli: suomi
Opintojakson taso:
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava
Kurssin hinta: 60 €. Suoritetaan Haagan myymälään ennen ensimmäistä kokoontumista.

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojakso on suunnattu kaikille viinien maailman kiinnostavaksi ja hyödylliseksi kokeville opiskelijoille. HOTRA-ohjelman opiskelijat ja ennen vuotta 2015 aloittaneet RUOKA-ohjelman opiskelijat eivät voi osallistua tälle opintojaksolle, koska opintojaksot Ravintolajuomat/Johdatus ravintolajuomiin vastaavat pitkälti tätä kurssia.

Oppimistavoitteet
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija erityyppisiin viineihin ja väkeviin juomiin sekä niin yleisiin käyttötapoihin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää viinimaailman perusteet: viinityypit ja –tyylit sekä niihin vaikuttavat tekijät
• oluet ja väkevät juomat: tyypit ja tarjoilu, käyttö sekä baarityön perusteet
• on omaksunut systemaattisen maistelun metodin ja osaa hyödyntää sitä jatkuvan tuotetietämyksen välineenä

Sisältö
• Viinien systemaattinen maistelu
• Viljelyn ja valmistuksen vaikutus viinin makuun, viinialueiden laatumerkinnät
• Tärkeimpien rypälelajikkeiden ja viinialueiden vertaileva tutkiminen
• Eri juomatyypit: puna-, valko-, rosee-, kuohuviinit, väkevät viinit ja väkevät juomat

Oppimistavat
Opintojakso on mahdollista suorittaa joko lähiopetus- tai monimuotototeutuksena:

a) Lähiopetustoteutus:
Lähiopetus ja tentti 21 h
Itsenäinen opiskelu 89 h
Oman oppimisen arviointi 1h

Oppimistapana on systemaattinen maistelu ja sen yhdistäminen teoreettisen tietoon. Onnistunut opiskelu edellyttää tiiviin tahdin vuoksi aiheisiin ennakkoon perehtymistä. Oppiminen osoitetaan tenteillä, joissa on maistelu- ja teoriaosuus.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opiskelija voi saada aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustettua suorittamalla opintojaksosta/opintojakson osasta näytön.

Vastuuopettajat
Jouko Mykkänen, Haaga

Oppimateriaalit
Kirjallisuus: Etikettien takana – Viinit ja väkevät juomat. WSET 2012. Saatavana Haagan Matskusta.
Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvioinnin kohteet

Ammattimainen maistaminen ja maistamisen terminologia
Viinin laatuun ja hintaan vaikuttavat tekijät
Viinitermistö
Viinialueiden sijainnit ja ominaisuudet

Arvosana 1
Soveltaa ammattimaisen maistamisen rakennetta mutta ei terminologiaa. Tunnistaa vähäisesti viinitermistöä ja nimeää joitain viinin laatuun vaikuttavista tekijöistä. Tunnistaa vain osan viinialueiden ominaisuuksista.

Arvosana 3
Soveltaa ammattimaisen maistamisen rakennetta ja terminologiaa. Tunnistaa kohtalaisesti viinitermistöä ja viinin laatuun vaikuttavia tekijöitä. Kykenee nimeämään monien viinialueiden ominaisuuksia.

Arvosana 5
Soveltaa ammattimaisen maistamisen rakennetta ja terminologiaa moitteettomasti. Osaa yhdistää viinitermistöä ja viinin laatuun vaikuttavia tekijöitä kiitettävästi. Tunnistaa viinialueiden ominaisuudet kiitettävästi.