Olet täällä

Aistinvarainen arviointi

Aistinvarainen arviointi

Tunnus: RES8RH020 
Laajuus: 3 op (81 h)
Kieli: suomi
Ajoitus:
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Elintarviketieto/Ruoanvalmistuksen teoreettiset perusteet tulisi olla suoritettuna ennen opintojaksolle osallistumista.

Oppimistavoitteet
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää aistien toimintaa ja niiden merkityksen ruoka- ja juomatuotteen analyyttisessä tutkimuksessa  ja mieltymyksen syntymisessä. Opiskelija tutustuu aistinvaraisen tutkimuksen peruskäsitteiniin ja sanastoon. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida ruoka- ja juomatuotteen aistinvaraisia ominaisuuksia ja tehdä pienimuotoisen aistinvaraisen tutkimuksen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•    ymmärtää ruoka- ja juomatuotteen aistittavan laadun
•    osaa kehittää elämyksellisiä tuotteita ja palveluja
       
Sisältö
•    Aistien toiminta
•    Aistinvaraiset tutkimusmenetelmät
•    Ruoka- ja juomatuotteen aistivaraiset ominaisuudet

Opetus- ja oppimismenetelmät
Opintojakso on mahdollista suorittaa joko lähiopetus- tai monimuotototeutuksena:

a) Lähiopetustoteutus:
Lähiopetus ja tentti 32 h
Itsenäinen opiskelu 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

b) Monimuotototeutus:
Lähiopetus ja tentti 16 h
Itsenäinen opiskelu 64 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)
Opiskelija voi saada aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustettua suorittamalla opintojaksosta/opintojakson osasta näytön.

Vastuuopettaja
Johanna Rajakangas-Tolsa

Oppimateriaalit
Tuorila, H., Parkkinen, K. & Tolonen, K. 2008. Aistit ammattikäyttöön. WSOY oppimateriaalit. Porvoo.
Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arviointi
Tentti
Harjoitustyö

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija osaa kuvata aistien toimintaa ja nimetä miten ne osallistuvat ruoan aistinvaraisten ominaisuuksien arviointiin. Opiskelija on tutustunut aistinvaraisen arvioinnin sanastoon ja osaa toimia aistinvaraisen arvioinnin raatina, arvioiden ruokaa analyyttisesti tai mieltymyksiin perustuen, osaten nimetä näiden eron.

Arvosana 3
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa aistinvaraisen arvioinnin pienimuotoisen tutkimuksen ottaen huomioon aistinvaraisen tutkimuksen järjestämisen oppeja. Opiskelija osaa analysoida kurssilla suoritetun aistinvaraisen tutkimuksen tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä ruoan aistittavista ominaisuuksista.

Arvosana 5
Opiskelija osaa analysoida aistien toimintaa ruokatuotteen ja ruokailuympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa.