Olet täällä

Diginatiivi - sisällöntuottajana sosiaalisessa mediassa

Diginatiivi - sisällöntuottajana sosiaalisessa mediassa

Tunnus: RES8HA002
Laajuus: 6 op (1-6 op)
Ajoitus:
Kieli: suomi
Opintojakson taso: syventävät opinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee sosiaalisen median ajankohtaisen tilanteen ja trendit. Opiskelija osaa suunnitella ja tuottaa ammattimaista sisältöä sosiaaliseen mediaan. Opiskelija pystyy analysoimaan niin yksityisten henkilöiden kuin yritysten sometoimintaa, blogeja, ymmärtää ne tekstityyppinä, tiedostaa nettiku-vankäsittelyn alkeet sekä tuntee alan terminologiaa.

Opintojaksolla tutustutaan esimerkkien avulla suomalaisiin ja kansainvälisiin blogeihin ja harjoitel-laan oman blogin kirjoittamista sekä sisällön tuotantoa muihin sosiaalisen median sovelluksiin (esi-merkiksi Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest). Lisäksi perehdy-tään em. sovellusten erityispiirteisiin. Opintojaksolla käsitellään myös some-kampanjoita.

Sisältö
•    Mitä sosiaalisessa mediassa on pinnalla ja mitä asioista pitäisi tietää organisaation someviestinnäs-tä?
•    Miten somemarkkinointia suunnitellaan ammattimaisesti, mikä on somesuunnitelma ja somestra-tegia?
•    Miten blogit, videoblogit ja bloggaaminen uudistuvat?
•    Mikä merkitys visuaalisuudella on sosiaalisessa mediassa? Miten kuvanmuokkausta ja -käsittelyä voidaan käyttää hyväksi somessa?

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opiskelija hallitsee sosiaalisen median perusteet. Ei varsinaisia sidonnaisuuksia.

Suoritukset 1, 3 tai 6 opintopistettä

1 opintopiste
Osaa tuottaa merkityksellistä sisältöä yhteen valitsemaansa sosiaalisen median kanavaan. Osaa luoda ja luo sisältöä omalle sosiaalisen median tilille. Opiskelija luo kuvauksen suunnitelluista teoistaan sosiaalisessa mediassa, arvioi vähintään kymmenen someteon vaikuttavuutta ja omaa oppimistaan.

3 opintopistettä
Opiskelija luo suunnitelman teoistaan vähintään yhdessä sosiaalisen median kanavassa. Opiskelija tuottaa merkityksellistä sisältöä 1–2 valitsemaansa sosiaalisen median kanavaan. Opiskelija osaa luo-da uuden sisältösivun, jos se on mahdollista kyseisessä mediassa. Erillisille sivuille luodaan sisältöä ja hankitaan seuraajia/tykkääjiä. Opiskelija arvioi, analysoi ja antaa palautetta varjo-opiskelijansa teoista tai muusta materiaalista. Opiskelija luo kuvauksen suunnitelluista teoistaan sosiaalisessa me-diassa, arvioi vähintään 20 someteon vaikuttavuutta ja omaa oppimistaan.

6 opintopistettä
Opiskelija luo suunnitelman sosiaalisen median markkinoinnista, noin 10–20 sivua. Suunni-telmassa esitetään perusteet somemarkkinoinnin suunnittelun vaiheista sekä osista, siinä pohditaan online-markkinapaikkaa, kilpailijoiden ja alan yritysten benchmarkkaus on esitetty esimerkiksi tau-lukkoina. Suunnitelma sisältää tavoitteet ja valitut kanavat. Suunnitelmassa on ideoitu myös maksul-lista somemarkkinointia, esitetty tavoitteita ja mahdollisia kustannuksia. Opiskelija on tuottanut yli 20 merkityksellistä sisältöä useampaan sosiaalisen median kanavaan. Yhden kanavista on oltava blo-gi tai vlogi. Opiskelija osaa tarvittaessa luoda uuden sisältösivun, jos se on mahdollista kyseisessä mediassa. Opiskelija arvioi, analysoi ja antaa palautetta varjo-opiskelijansa teoista tai muusta materi-aalista. Lisäksi opiskelija arvioi ja analysoi omaa oppimistaan.

Arviointi

6 opintopistettä

Arvosana 1
Opiskelija osaa osin tehdä sosiaalisen median toimintasuunnitelman sekä tuottaa somesisältöä ja toteuttaa toimintasuunnitelmaa. Hän osaa analysoida somesuunnitelmia. Opiskelija hallitsee some-perusteet ja osaa hankkia jonkin verran nä-kyvyyttä sosiaalisen median kanavissa. Hän arvioi jonkin verran omaa oppimistaan ja osaamistaan.

Arvosana 3
Opiskelija osoittaa osaavansa tehdä sosiaalisen median toimintasuunnitelman sekä tuottaa somesisältöä ja toteuttaa toimintasuunnitelmaa osittain. Hän osoittaa osaavansa analysoida somesuunnitelmia ja toteutuksia sekä osaa antaa pa-lautetta muiden töistä. Opiskelija hallitsee some-perusteet ja osaa hankkia näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa eli hän jättää someen jalanjälkensä. Hän osaa myös arvioida omaa oppimistaan ja osaamistaan.

Arvosana 5
Opiskelija osoittaa osaavansa tehdä erinomaisen ja luovan sosiaalisen median toimintasuunnitelman sekä tuottaa somesisältöä ja toteuttaa toi-mintasuunnitelmaa. Hän osoittaa osaavansa analysoida some suunnitelmia sekä osaa antaa hyvin palautetta muiden töistä. Opiskelija hallitsee someperusteet ja osaa hankkia näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa eli hän jättää someen jalanjälkensä. Hän osaa myös arvioida omaa oppimistaan ja osaamistaan erinomaisesti.

3 opintopistettä

Arvosana 1
Opiskelija osaa tehdä jonkin verran sosiaalisen median toimintasuunnitelmaa sekä tuottaa somesisältöä ja toteuttaa toimintasuunnitelmaa osin. Hän analysoi muiden tekemiä suunnitelmia ja toteutuksia sekä osaa antaa palautetta muiden töistä.  Opiskelija hallitsee some-perusteet ja osaa hankkia näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa eli hän jättää someen jalanjälken-sä. Hän myös arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan.

Arvosana 3
Opiskelija osaa tehdä sosiaalisen median toimintasuunnitelmaa sekä tuottaa somesisältöä ja toteuttaa toimintasuunnitelmaa osin. Hän osaa analysoida muiden tekemiä suunni-telmia ja toteutuksia sekä osaa antaa palautetta muiden töistä hyvin.  Opiskelija hallitsee some-perusteet ja osaa hankkia näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa eli hän jättää someen jalanjälken-sä. Hän osaa myös arvioida omaa oppimistaan ja osaamistaan hyvin.

Arvosana 5
Opiskelija osaa tehdä sosiaalisen median toimintasuunnitelman sekä tuottaa somesisältöä ja toteuttaa toimintasuunnitelmaa Hän osaa analy-soida muiden tekemiä suunnitelmia ja toteutuksia sekä osaa antaa palautetta muiden töistä. Opiskeli-ja hallitsee some-perusteet ja osaa hankkia näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa eli hän jättää someen jalanjälkensä. Hän osaa myös erinomaisesti arvioida omaa oppimistaan ja osaamistaan.

1 opintopiste

Arvosana 1
Opiskelija hallitsee osittain someperusteet ja osaa jonkin verran hankkia näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa. Hän myös osaa arvioida omaa oppimistaan ja osaamistaan sekä tekojaan.

Arvosana 3
Opiskelija hallitsee someperusteet ja osaa hankkia sosiaalisen median kanavissa. Hän myös osaa arvioida omaa oppimistaan ja osaamistaan sekä tekojaan
jonkin verran.

Arvosana 5
Opiskelija hallitsee someperusteet ja osaa hankkia näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa. Hän myös osaa erinomaisesti arvioida omaa op-pimistaan ja osaamistaan sekä tekojaan.

Työelämäyhteydet ja kansainvälisyys
Käytetään mahdollisimman paljon autenttista materiaalia ja rohkaistaan itsenäiseen tiedonhakuun. Kannustetaan opiskelijoita oman blogin ja sosiaalisen median sisällön tuottamiseen sekä aktiiviseen kansainvälisten esimerkkien seuraamiseen. Opintojakson aikana pyritään järjestetään vierailevia luennoitsi-joita elinkeinosta.