Olet täällä

Ravintolayrityksen sähköinen liiketoiminta

Ravintolayrityksen sähköinen liiketoiminta

Tunnus:RES2HR001
Laajuus:5 op
Ajoitus: 2. tai 3. lukuvuosi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: Perusopinnot
Opintojakson tyyppi: Pakollinen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa muodostaa kokonaiskuvan sähköisten hankinta-, myynti- ja markkinointikanavien hyödyntämisestä liiketoiminnassa
• ymmärtää sähköisen liiketoiminnan vaikutuksen yrityksen liiketoimintamalliin
• tuntee sähköiset myyntikanavat ja niiden mahdollisuudet
• tiedostaa internetmarkkinoinnin merkityksen sekä sosiaalisen median mahdollisuudet
• tiedostaa sähköiseen liiketoimintaan sekä verkkomarkkinointiin liittyvän juridiikan

Sisältö
• Sähköisen liiketoiminnan rakenteet ja toimintamallit
• Sähköisen liiketoiminnan tuloksellisuus ja mitattavuus
• Sähköinen markkinointi ja viestintä
• Sähköisen liiketoiminnan turvallisuus sekä eettiset, sosiaaliset ja poliittiset seikat
• Verkkokaupan mahdollisuudet
• Järjestelmien hankinta, vaatimusmäärittelyt ja kustannukset
• Virtuaalimaailmat ja muut uudet liiketoimintaympäristöt

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Markkinoinnin- ja myynnin perusteet (MAR1RH001)

Arviointi
Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija osaa nimetä sähköisen liiketoiminnan peruskäsitteet ja yleisimmät lyhenteet.
Opiskelija hahmottaa alan tärkeimmät kehityssuunnat.
Opiskelija osaa kuvata sähköisen liiketoiminnan perustyökalut.
Opiskelija osaa kuvata sähköisen liiketoiminnan perusprosesseja ravintola-alan toimintaympäristössä.
Opiskelija osallistuu jonkin verran keskusteluun ja on mukana ryhmän toiminnassa.

Arvosana 3
Opiskelija ymmärtää peruskäsitteiden merkityksen liiketoiminnan tehostamiseksi. 
Opiskelija hallitsee muutaman yleisimmän työkalun käytön.
Opiskelija osaa suunnitella ja perustella prosessin.
Opiskelija osallistuu aktiivisesti keskusteluun ja ryhmän toimintaan.

Arvosana 5
Opiskelija soveltaa luovasti peruskäsitteitä ja malleja suunnitelmien kuvaamisessa.
Opiskelija hallitsee yleisimpien työkalujen käytön ja suunnittelee niiden hyödyntämisen pitkän tähtäimen liiketaloudelliseen toimintaan.
Opiskelija arvioi ja kehittää liiketoiminnan prosesseja.
Opiskelija ideoi uusia toimintatapoja omalle alalle.
Opiskelija osallistuu erittäin aktiivisesti keskusteluun ja ryhmän toimintaan sekä tuo keskusteluun oppimista edistäviä ajatuksia ja ehdotuksia.

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla analysoidaan ravintolayritysten sähköistä liiketoimintaa. Elinkeinoelämän vierailijoita ja vierailuja hyödynnetään sekä voidaan toteuttaa projektityö yrityksen toimeksiannosta.

Kansainvälisyys
Ravintoloiden sähköistä liiketoimintaa tarkastellaan myös kansainvälisesti toimivan yrityksen näkökulmasta.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena
b. Työelämäprojektiin tai muuhun projektiin osallistuminen
c. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettaja
Pasi Tuominen, Haaga