Olet täällä

Ruoan ja juoman yhdistäminen

Ruoan ja juoman yhdistäminen

Tunnus: RES1HR002
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 2. tai 3. lukuvuosi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinto
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Oppimistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää ruoka- ja juomayhdistelmien merkityksen asiakaskokemuksen rakentamisessa
• tuntee ja tunnistaa perusmaut
• osaa hyödyntää eri juomien peruselementtejä ruuan ja juoman yhdistämisessä
• hallitsee yhdistämisen perusteet
• hallitsee ruoka- ja juomalistan yhteensovittamisen

Sisältö
• Aistinvarainen arviointi
• Analyyttinen maistaminen
• Klassiset yhdistelmät
• Makuaistimuksiin liittyvät yhdistelmät
• Ateriakokonaisuuden makuaistimukseen perustuva rakentaminen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Johdatus ravintolajuomiin RES1RH002 tai raaka-aineet ja ravitsemus FP22RR002 suoritettava ennen tätä opintojaksoa.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Tietää ja osaa kuvata klassiset yhdistelmät
Osaa luoda klassisiin yhdistelmiin perustuvan ateriakokonaisuuden
Tietää perusmaut ja -elementit ruuissa ja juomissa

Arvosana 3
Osaa analysoida klassisten yhdistelmien makuaistimusten tekijät
Tietää perusmakujen keskinäiset vaikutukset ruoka- ja juomayhdistelmissä
Osaa perustella ruoka- ja juomayhdistelmien valinnat

Arvosana 5
Osaa analysoida erityyppisten ruoka-ja juomayhdistelmien makuihin perustuvat tekijät.
Osaa luoda ateriakokonaisuuden ja perustella valinnat.

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla tehdään yhteistyötä alalla toimivien yritysten kanssa.

Kansainvälisyys
Opintojakson tavoiteltu osaaminen kattaa myös kansainvälisen toimintaympäristön.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena
b. Tentti ja/tai oppimistehtävä(t)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettaja
Jouko Mykkänen, Haaga