Olet täällä

Yrittäjyys ja ravintolaliiketoiminnan aloittaminen

Yrittäjyys ja ravintolaliiketoiminnan aloittaminen

Tunnus: RES1HR001
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 2. lukuvuosi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• hahmottaa omat yrittäjä-valmiutensa ja ymmärtää sisäisen yrittäjyyden merkityksen
• osaa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia muuttuvassa toimintaympäristössä
• osaa käyttää erilaisia ideointi- ja innovointimenetelmiä liikeidean rakentamisessa
• tuntee erilaiset yritysmuodot
• hallitsee yrityksen perustamisprosessin ja liiketoimintasuunnitelman laatimisen

Sisältö

• Yrittäjän monet roolit ja vaatimukset; yrittäjyys ajattelu-, toiminta – ja suhtautumistapana
• Toimintaympäristön analysointi: kansantalous, trendit, kilpailijat, sijainti
• Yrityksen perustaminen sekä tarvittavat luvat ja sopimukset
• Yrityksen liiketoimintasuunnitelman (tuote, markkinointi, laskelmat, henkilöstö) kehittäminen ja esittäminen kirjallisesti ja suullisesti
• Liiketoimintakaupan sisältö ja prosessi
• Riskien tiedostaminen ja hallinta

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Ei lähtötasovaatimuksia tai sidonnaisuuksia.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Tuntee yrittäjyyteen liittyvät käsitteet.
Hallitsee ohjattuna yrityksen perustamisprosessin.
Tunnistaa liiketoiminnan suunnittelun tärkeyden aloittavassa yrityksessä.

Arvosana 3
Kykenee reflektoimaan oppimaansa.
Kehittää itsenäisesti yrityksen liikeideaa.
Ymmärtää jatkuva toiminnan suunnittelun ja kehittämisen merkityksen menestyksen taustalla.

Arvosana 5
Tuntee eri liiketoimintaympäristöt ja niiden toimintatavat.
Osaa analysoida liiketoiminnan kehittämistä eri näkökulmasta.
Osaa kriittisesti arvioida omaa kehittymistään ja toimia sen mukaisesti.

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla tehdään projektityö yrityksen toimeksiannosta.

Kansainvälisyys
Toimintaympäristöä arvioidaan kansainvälisestä näkökulmasta.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena
b. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat
Juuso Kokko, Haaga
Pekka Lampi, Haaga