Olet täällä

Palvelubrändin hallinta

Palvelubrändin hallinta

Tunnus: REG3RY010
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 1. – 4. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Master-opetussuunnitelma
Opintojakson taso: syventävät ammattiopinnot, Master
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opiskelija

 • tuntee brändin hallinnan (luomisen, hallinnoinnin ja tutkimuksen) keskeiset käsitteet ja konseptit.
 • tuntee palvelubrändin luomisen ja ylläpitämisen erityispiirteet.
 • osaa soveltaa tietoa käytännön liiketoiminnan kohteisiin.
  • osaa analysoida yrityksen brändin sekä brändin rakentamisen ja ylläpitämisen prosessin
  • osaa rakentaa palvelubrändin kehittämisen ohjelman
 • Opintojakso arvioidaan asteikolla nollasta viiteen.

   

Arvosanat/

Kohteet

1

(min 50% tavoitteesta)

3

(min 70% tavoitteesta)

5

(min 90% tavoitteesta)

Tiedot

(Knowledge)

 Opiskelija osaa tunnistaa, listata ja yhdistellä keskeiset brändin johtamisen käsitteet.

Opiskelija osaa kuvata keskeiset brändin johtamisen käsitteet ja soveltaa niitä uusiin konteksteihin.  Opiskelija osaa yhdistää keskeiset teoreettiset käsitteet käytännön ongelmanratkaisuun sekä muodostaa kuvan kokonaisuudesta.

 Opiskelija käyttää ja yhdistelee erilaisia brändin johtamisen käsitteitä ja teorioita, ja kehittelee omia malleja ja viitekehyksiä. Hänen teorian ja terminologian käyttönsä on erittäin tarkkaa ja täsmällistä. Opiskelija on tietoinen erilaisista brändin johtamisen lähestymistavoista, ja osaa monipuolisesti vertailla erilaisia malleja, teorioita ja näkökulmia.

Taidot

(Skills)

Suurin vaikeuksin ja merkittävässä määrin ulkopuolista ohjausta tarviten opiskelija osaa laatia brändin kehittämissuunnitelman kohdeyritykselle. Kehittämissuunnitelma muodostaa keskeisiltä osiltaan kokonaisuuden. Opiskelija osaa hyödyntää keskeisimpiä brändin johtamisen käsitteitä ja malleja.

Opiskelija osaa kerätä, keskeisiltä osin analysoida, sekä osittain hyödyntää tietoa laatiessaan brändin kehittämissuunnitelman kohdeyritykselle. Opiskelija osaa arvioida ja valita tilanteeseen soveltuvat mallit, menetelmät ja viitekehykset.  

Opiskelija osaa kerätä, analysoida ja hyödyntää tietoa laatiessaan korkealaatuisen brändin kehittämissuunnitelman kohdeyritykselle. Opiskelija osoittaa erinomaista kykyä arvioida ja valita tilanteeseen soveltuvat mallit, menetelmät ja viitekehykset, ja käyttää niitä vaivattomasti.   

Pätevyys

(Competencies)

Suurin vaikeuksin ja merkittävässä määrin ulkopuolista ohjausta tarviten opiskelija suoriutuu hänelle osoitetuista tehtävistä. Hän osaa  soveltaa keskeisiä käsitteitä ja malleja välttävästi. Opiskelija osaa ohjattuna analysoida brändin kehittämisen prosessin ja kilpailuympäristön sekä tuettuna rakentaa palvelubrändin kehittämisen ohjelman.   

Opiskelija osaa itsenäisesti toimia brändin kehittämiseen tähtäävissä tehtävissä. Hän osaa soveltaa keskeisiä käsitteitä ja malleja, ja osaa arvioida muiden laatimia brändin kehittämissuunnitelmia. Opiskelija osaa itsenäisesti analysoida brändin kehittämisen prosessin ja kilpailuympäristön sekä rakentaa palvelubrändin kehittämisen ohjelman.

Opiskelija osaa itsenäisesti ja ammattitaitoisesti toimia brändin kehittämiseen tähtäävissä tehtävissä. Hän osaa laajamittaisesti hyödyntää ja vaivatta soveltaa keskeisiä käsitteitä ja malleja, ja osaa tuottaa kehittämisehdotuksia muiden laatimiin brändin kehittämissuunnitelmiin. Opiskelija osaa analysoida brändin kehittämisen prosessin ja kilpailuympäristön sekä rakentaa korkealaatuisen ja innovatiivisen palvelubrändin kehittämisen ohjelman.  

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Työelämäyhteydet

Opintojakso hyödyntää jaksolle osallistuvien ammattilaisten laaja-alaista kokemusta. Opintojakson osana laaditaan brändin kehittämissuunnitelma opiskelijan omalle organisaatiolle.

Kansainvälisyys
Opetusmateriaali on kansainvälistä

Sisältö

Jaksolla perehdytään brändin käsitteeseen ja brändiajattelun koulukuntiin, keskeisiin konsepteihin, brändin mittaamisen perusteisiin sekä palvelubrändin luomiseen ja ylläpitämiseen. Opintojakson pääpaino on palvelubrändin luomisen ja ylläpitämisen keskeisissä menestystekijöissä. Opintojaksolle osallistuminen edellyttää ennakkotehtävän tekemistä ja jakson kuluessa laaditaan toimivan palveluyrityksen brändin kehittämissuunnitelma.

 • Brändiajattelun perusteet
 • Brändin johtamisen käsitteet ja mallit: tuotebrändit, brand-extensiot, brand alliancet, corporate branding, brand equity ja sen mittaaminen.
 • Palvelubrändin rakentamisen erityispiirteet
 • Brändin implementointi palveluliiketoiminnassa
 • Strateginen brändin johtaminen

Oppimistavat

Lähiopetus 24 h
Etätehtävät ja itsenäinen opiskelu 110 h
Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat
Hyväksytty suoritus edellyttää ennakkotehtävän, nykytila-analyysin ja kehittämissuunnitelman palauttamista.
Brändin nykytila-analyysi ja kehittämissuunnitelma 70%
Vertaisarvioinnit 30%

Vastuuopettaja
Teemu Moilanen, kauppatiet. tohtori

Oppimateriaalit

Author:               Aaker, David A.
Title:                    Building strong brands
Published:          Simon &Schuster 2010

 

Author:               Gad, Thomas
Title:                    4-D branding : cracking the corporate code of the network economy / Thomas Gad ; witha foreword by Richard Branson
Published:          London : Financial Times. Prentice Hall, 2001.

 

Author:               Johansson, Johny, K.
Title:                    Contemporary brand management
Published:          Thousand Oaks, CA : SAGE Publications, Inc., 2014.

 

Author:               Keller, Kevin Lane
Title:                    Strategic brand management: building, measuring and managing brand equity
Published:          Upper Saddle River (NJ), Prentice Hall, 2008

 

Author(s):          Keller, Kevin Lane
Title:                    Strategic brand management : a European perspective / Kevin Lane Keller, Tony Apéria, Mats Georgson.2nd ed.
Published:          Harlow, England : New York : Financial Times/Prentice Hall, cop. 2012.
 

Author:               Kapferer, Jean-Noël
Title:                    The new strategic brand management: Advanced insights and strategic thinking
Published:          London:Philadelphia: Kogan Page 2012 (5th ed. Older editions are ok)

 

Author:               Kapferer, Jean-Noël
Title:                    The new strategic brand management: creating and sustaining brand equity long term
Published:          London: Kogan Page 2008 (4th ed. Older editions are ok)

 

Author(s):          Leslie de Chernatony.
Title:                    From brand vision to brand evaluation : the strategic process of growing and strengthening brands. 3rd ed.
Published:          Amsterdam : Elsevier, 2010.

Author(s):          Temporal, Paul.
Title:                    Advanced brand management : managing brands in a changing world / Paul Temporal. 2nd ed.
Published:          Singapore : John Wiley & Sons (Asia), 2010.
Elektroninen aineisto:Verkkokirja (xix, 350 s.)
Käyttörajoitukset:Lainattava verkkokirja vain HAAGA-HELIAn kirjaston asiakkaille.
Accessible only to patrons of HAAGA-HELIA library.
Also published in print ISBN 978-0-470-82449-8.