Olet täällä

Talouden hallinta ja ohjaus

Talouden hallinta ja ohjaus

Tunnus: REG3RY004
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 1.-4. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Master-opetussuunnitelma
Opintojakson taso: syventävät ammattiopinnot, Master
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet
Ei lähtötasovaatimuksia, ei sidonnaisuuksia

Oppimistavoitteet
Opintojakson suorittanut opiskelija

  • ymmärtää ja hallitsee kannattavuuslaskentainformaation tuottamisen ja hyväksikäytön liikkeenjohdon päätöksenteon näkökulmasta
  • omaa parantuneet valmiudet liiketoimintaa tukevan kustannusjohtamisen toteuttamiseen ja toiminnan taloussuunnittelun modernien työvälineiden käyttöön.
  • ymmärtää ja hallitsee kannattavan markkinoinnin periaatteet ja keskeiset menetelmät

Sisältö
Opintojakso käsittelee kannattavuuslaskentainformaation tuottamista ja hyväksikäyttöä johdon päätöksenteon näkökulmasta sekä yrityksen toiminnan suunnittelua ja ohjaamista budjetoinnin avulla. Erityisesti jaksolla painotetaan uusia laskentainnovaatioita kustannusten hallinnassa ja budjetointiprosessien kehittämisessä sekä tulosraportoinnin menetelmiä. Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia liiketoimintaa tukevan tulosjohtamisen toteuttamiseen, tunnuslukuanalyysin yhdistämiseen kilpailijaseurantaan, tulosraportoinnin kehittämiseen erilaisissa tilinpäätösympäristöissä sekä toiminnan taloussuunnittelun modernien työvälineiden käyttöön.

Käsiteltäviä aihealueita ovat mm.:

  • Tulosjohtaminen
  • Toimintolaskenta; BSc ja Revenue management
  • Tavoitekustannusjohtaminen
  • Budjettisuunnittelu; Rullaava suunnittelu
  • Kilpailijaseuranta
  • Tunnuslukuanalyysi
  • Tilinpäätösraportointi

Työelämäyhteydet
Opiskelija perehtyy useiden palvelualan yritysten tuloksellisuuden hallinnan järjestämistapoihin ja analysoi niiden tuloksellisuutta.

Kansainvälisyys
Opintojaksolla perehdytään viimeisimpiin kansainvälisiin tuloksellisuuden seurantatapoihin.

Opetus- ja oppimismenetelmät
Luennot, tiimityöt (tilinpäätösanalyysi), etätehtävät.

Vastuuopettaja
Mariitta Rauhala

Oppimateriaalit
Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet
Opintojakso arvioidaan etätehtävien perusteella.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit
Opintojakso arvioidaan asteikolla yhdestä viiteen (1-5).
 

Arvosanat/Kohteet 1 3 5

Tiedot
(Knowledge)

Opiskelija osaa nimetä taloushallintoon liittyvät peruskäsiteet. Opiskelija hahmottaa ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen keskeiset erot. Opiskelija osaa kuvata taloushallinnon toimintoja omassa organisaatiossaan. Opiskelija ymmärtää taloushallintoon liittyvät peruskäsiteet. Opiskelija osaa kuvata ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen erot toiminnan analysoinnin kannalta. Opiskelija osaa analysoida taloushallinnon toimintoja omassa organisaatiossaan. 
 
 
Opiskelija ymmärtää oman työnsä ja organisaation näkökulmasta taloushallinnon käsitteet. Opiskelija tietää ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen erot toiminnan analysoinnin ja kehittämisen kannalta. Opiskelija tietää, miten kehittää tapoja hyödyntää taloushallinnon toimintoja omassa organisaatiossaan.
Taidot
(Skills)
Opiskelija osaa kuvata taloushallinnon perusprosesseja omassa toimintaympäristössään. Opiskelija osaa hyödyntää taloushallinnon tuottamaa tietoa ja pystyy perustelemaan kyseisen tiedon tuottamaa arvoa organisaation toiminnassa. Opiskelija osaa taloushallinnon tuottaman tiedon hyödyntämisen liiketaloudelliseen toimintaan sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Opiskelija arvioi ja kehittää liiketoiminnan prosesseja taloushallinnon tuottama tieto huomioiden. Opiskelija luo uusia toimintatapoja omaan organisaatioonsa.a
Pätevyys
(Competencies)
 
Opiskelija osallistuu jonkin verran keskusteluun ja on mukana ryhmän toiminnassa. Tehtävissä hän pystyy kuvaamaan oman organisaationsa taloushallinnon toimintakokonaisuutta. Opiskelija osallistuu aktiivisesti keskusteluun ja ryhmän toimintaan. Tehtävissä hän pystyy kuvaamaan ja arvioimaan oman organisaationsa taloushallinnon toimintakokonaisuutta. Opiskelija osallistuu erittäin aktiivisesti keskusteluun ja ryhmän toimintaan sekä tuo keskusteluun rakentavia ajatuksia ja ehdotuksia. Tehtävissä hän pystyy luomaan monipuolisesti perusteltuja kehitysehdotuksia oman organisaationsa taloushallinnon toimintakokonaisuudesta.

 

Opintojaksopalautteet ja niiden hyödyntäminen
Opintojaksopalautteen avulla opintojakson sisältöä ja vaativuutta kehitetään aktiivisesti. Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikilla opintojaksoilla samanlainen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.