Olet täällä

Viestintätaidot ja yritysviestintä

Viestintätaidot ja yritysviestintä

Tunnistetiedot
tunnus: REG3RY002
laajuus: 5 op

Lähtötaso ja sidonnaisuudet
Opiskelija tutustuu ennen opintojakson alkamista seuraavaan kirjaan: Juholin, Elisa 2008. Viestinnän vallankumous. Löydä uusi työyhteisöviestintä. WSOYpro. Helsinki. Opintojakso ei ole sidoksissa muihin opintojaksoihin.

Oppimistavoitteet
Opiskelija tietää, miten yrityksen liiketoimintaa ja henkilöstön johtamista tuetaan sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä. Hän osaa arvioida viestintää ja kehittää sitä. Opiskelija perehtyy lisäksi vuorovaikutustaitoihin sekä selkeän ja vakuuttavan kirjallisen ja suullisen esityksen laatimiseen.

Sisältö
Opintojaksossa on kolme lähipäivää. Päivien teemat ovat seuraavat:
1. viestintä liiketoiminnan ja työyhteisön tukena
2. työyhteisön viestinnän kehittäminen
3. vuorovaikutustaidot.
Opintojakson päätyö on viestintäsuunnitelman laatiminen ja sen esittely muulle ryhmälle. Opiskelija tekee viestintäsuunnitelman laatimista tukevan tehtävän ennen jokaista lähipäivää. Tehtävät ja lähipäivien teemat ovat seuraavat:

Ennakkotehtävä: viestintäsuunnitelman aiheen ideointi
1. lähipäivä: viestintä liiketoiminnan ja työyhteisön tukena
- Ennakkotehtävän eli viestintäsuunnitelmien aiheiden käsittely ideapajassa
- Yhteisöviestintä vaikuttaa työtyytyväisyyteen ja tulokseen
- Rakenna yhteisökuvaa sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä
- Tärkeimmistä sidosryhmistä viestinnän kohderyhmiä
- Hae ja käytä palautetta
- Palauteryhmien muodostaminen
Välitehtävä: viestintäsuunnitelman rakenteen laatiminen
2. lähipäivä: työyhteisön viestinnän kehittäminen
- Välitehtävän eli viestintäsuunnitelmien runkojen käsittely tekstipajassa
- Viestinnän suunnittelu: kenelle, mitä, miksi, miten, milloin?
- Strateginen, operatiivinen ja taktinen taso
- Työelämän tekstit johtamisen välineenä
Välitehtävä: DiSC-kyselyyn vastaaminen
3. lähipäivä: vuorovaikutustaidot
- Välitehtävän eli muistion käsittely tekstipajassa
- DiSC-vuorovaikutusmalli: neljän käyttäytymistyylin vahvuudet ja heikkoudet, tarpeet ja pelot
- Omat DiSC-profiilit
- Mitä, kuka, miten ja miksi – hyödynnä DiSCiä, kun puhut ja kirjoitat
- Henkilökohtaiset toimintasuunnitelmat
Lopputehtävä: viestintäsuunnitelman ja muistion laatiminen ja arviointi

Työelämäyhteydet
Opintojakso on tiiviisti yhteydessä työelämään: Opiskelijat tekevät viestintäsuunnitelmat oman työyhteisönsä toiminnan kehittämiseksi. Opiskelijat jakavat kokemuksiaan lähiopetuksessa ja verkossa.

Kansainvälisyys
Viestintäalan kotimaisia käytäntöjä verrataan kansainvälisiin käytäntöihin. Jos opiskelija työskentelee kansainvälisessä yrityksessä, hän huomioi kansainvälisyyden viestintäsuunnitelmassaan.

Opetus- ja oppimismenetelmät
Opinnot muodostuvat lähi- ja etäopinnoista. Lähiopinnot sisältävät runsaasti idea- ja tekstipajoja sekä muita harjoituksia ja niiden yhteistä arviointia, jotka harjaannuttavat opiskelijan viestintätaitoja ja kehittävät opiskelijan työyhteisöä. Etäopinnot koostuvat verkkotehtävistä ja -keskusteluista sekä muusta itsenäisestä työskentelystä.

Vastuuopettaja
Eeva Puhakainen

Oppimateriaalit
Opiskelijat ja opettaja tuottavat osan opintojakson materiaalista. Opiskelija perehtyy seuraavaan kirjaan:
Juholin, Elisa 2001. Communicare! Viestintä strategiasta käytäntöön. Inforviestintä Oy. Helsinki.
Opiskelija tutustuu lisäksi yhteen seuraavista kirjoista:
- Aula, Pekka & Heinonen, Jouni 2002. Maine: menestystekijä. WSOY. Juva.
- Itkonen, Markus 2007. Typografian käsikirja. 3., laajennettu painos. RPS-yhtiöt.
- Juholin, Elisa 1999. Sisäinen viestintä. Inforviestintä Oy. Helsinki.
- Juholin, Elisa 2008. Viestinnän vallankumous. Löydä uusi työyhteisöviestintä. WSOYpro. Helsinki.
- Karhu, Matti & Salo-Lee, Liisa & Sipilä, Jorma & Selänne, Mervi & Söderlund, Liisa & Uimonen, Taina & Yli-Kokko, Päivi 2005. Asiantuntija viestii. Ajatuksesta vaikutukseen. Inforviestintä Oy. Helsinki.
- Kortetjärvi-Nurmi, Sirkka & Kuronen, Marja-Liisa & Ollikainen, Marja 2003. Yrityksen viestintä. 3.–4. painos. Edita Publishing Oy. Helsinki.
- Lohtaja, Sirke & Kaihovirta-Rapo, Minna 2007. Tehoa työelämän viestintään – puhu kuulijalle, kirjoita lukijalle. WSOY. Juva.
- Malmelin, Nando & Hakala, Jukka 2007. Radikaali Brändi. Talentum Media. Oy. Helsinki.
- Malmelin, Nando & Hakala, Jukka 2005. Yhdessä – viestinnän ja markkinoinnin integraatio. Inforviestintä. Helsinki.
- Roine, Sirkka-Liisa 2001. Talousviestintä. Inforviestintä Oy. Helsinki.
- Siukosaari, Anssi 2002. Yhteisöviestinnän opas. Business Books.  Helsinki.
- Åberg, Leif 2006. Johtamisviestintää! Esimiehen ja asiantuntijan viestintäkirja. Inforviestintä Oy. Helsinki.

Arviointiperusteet
Lähipäivät painottuvat keskusteluihin ja harjoituksiin, minkä vuoksi opintojaksolla on läsnäolovelvollisuus. Opintojaksolta voi saada enintään 100 pistettä. Opiskelija läpäisee opintojakson, kun hän
- saa vähintään 50 pistettä
- tekee kaikki opintojakson tehtävät
- osallistuu 1. lähipäivään tai korvaa poissaolonsa ylimääräisellä tehtävällä
- osallistuu 2. ja 3. lähipäivään.

Opintojakson arvosana muodostuu seuraavasti:
Viestintäsuunnitelman laatiminen 50 p.
Muistion laatiminen  20 p.
Aktiivinen osallistuminen  30 p.

Aktiivisen osallistumisen pisteet kertyvät aktiivisesta osallistumisesta lähiopetukseen, oppimista tukevan ilmapiirin vahvistamisesta sekä palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta. Kaikki tehtävät on palautettava sovitun aikataulun mukaan. Myöhästyneen työn arvosana on enintään tyydyttävä.

Opintojaksopalautteet ja niiden hyödyntäminen
Opiskelijoiden antamaa palautetta on hyödynnetty seuraavasti:
- Työelämän teksteihin tutustutaan myös lähiopinnoissa.
- Etätehtävät ovat aiempaa laajempia ja niitä on aiempaa vähemmän.