Olet täällä

Tulevaisuuden haltuunoton menetelmät

Tulevaisuuden haltuunoton menetelmät

Tunnistetiedot
tunnus: REG1RY006
laajuus: 5 op

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja eikä sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin.

Oppimistavoitteet
Opiskelija tutustuu tulevaisuudentutkimukseen, sen keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin. Opiskelija oppii soveltamaan erilaisia tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä osana tulevaisuuden palvelualan ja liiketoiminnan kehittämistä. Opiskelija kehittää omia ennakointitaitojaan ja tulevaisuusasennettaan.

Opintojakson sisältö
Opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena. Itsenäinen opiskelu sisältää kaksi ennakointi- ja oppimistehtävää sekä tulevaisuusorientoituneen esseen tekemistä valitsemastasi markkina-alueesta.

  • Tulevaisuudentutkimuksen lähtökohdat, teoriat, keskeiset käsitteet ja suuntaukset
  • Menetelmät: Foresight, SWOT-analyysi, skenaariolähestymistavat, tulevaisuuspyörät, aivoriihimetodit, tulevaisuusstudiot ja -verstaat.                                                                
  • Sovellusalueina Business Foresight, Customer Foresight, Product Foresight ja Human resources Foresight                                             

Opetus- ja oppimismenetelmät
Lähiopetus 24 h
Etätehtävät ja itsenäinen opiskelu 106 h

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Vaihtoehtoisista suoritustavoista (esim. kontaktiopetuksen suorittaminen) sovitaan erikseen vastuuopettajien kanssa. Pääsääntöisesti vaihtoehtoisena suorituksena on kirjallisuuteen perehtyminen ja kirjallisuuden pohjalta tehtävä essee-/pohdintatehtävät.

Vastuuopettaja
V.A. Heikkinen, Yliopettaja, Palveluinnovaatiot, kokki, kotitalousopettaja, tulevaisuussparraaja

Oppimateriaalit
Aaltonen, M. 2010. Robustness: Anticipatory and Adaptive Human Systems Emergent Publications. USA.
Heikkinen, V.A. 2010. Tourism & Hospitality Business Foresight. Palvelu- ja vieraanvaraisuusalojen tulevaisuuden rakentaminen. Oppimateriaalipaketti. Julkaisematon käsikirja.  Helsinki: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Arviointiperusteet
Ennakointi- ja oppimistehtävien yksilöllinen ja/tai työryhmien kirjallinen raportointi ja esittäminen, esim. raporttina, projektiportfoliona tai muuna vastaavana näytteenä. 30 % kontaktiopetuskerroilla pidetyt esitykset ja osallistuminen keskusteluun. Itsearviointi oppimis- ja ennakointitehtävien osana.

Opintojaksopalautteet ja niiden hyödyntäminen
Opintojaksopalautteet analysoidaan ja niiden perusteella tehdyt muutokset esitetään seuraavan toteutuksen opiskelijoille jakson alussa.