Olet täällä

Työharjoittelu, suuntautumisharjoittelu

Työharjoittelu, suuntautumisharjoittelu

Suuntautumisharjoittelu

Tunnus: PLA6LH104
Laajuus: 15 op
Ajoitus: aikaisintaan kahden vuoden opintojen jälkeen
Kieli: suomi
OPS: Liiketalouden koulutusohjelma, HELI16-opetussuunnitelma
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Sisältö

1. Opiskelija hankkii aktiivisesti tietoa työharjoittelusta ja osallistuu harjoitteluinfoihin. 

2. Opiskelija hyödyntää työharjoittelua tukevia ohjaus- ja neuvontapalveluita. 

3. Opiskelija hankkii urasuunnitelmaansa sopivan työharjoittelupaikan ja solmii harjoittelusopimuksen tai työsopimuksen. 

4. Opiskelija ilmoittautuu Winhaan työharjoittelutoteutukselle. 

5. Opiskelija tekee työharjoittelun ennakkotehtävän, joka liittyy opiskelijan henkilökohtaisiin osaamistavoitteisiin. 

6. Opiskelija suorittaa työharjoittelun työnantajan ohjeiden mukaisesti. 

7. Opiskelija raportoi perusharjoittelun ja suuntautumisharjoittelun Haaga-Helian ohjeiden mukaisesti. 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opiskelija osaa 

  • tunnistaa ja arvioida omia ammatillisia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan  
  • kehittää työnhakutaitojaan ja hakea työtä  
  • kehittää omaa myynti- ja palveluasennettaan sekä yrittäjämäistä ajattelu- ja toimintatapaa 
  • toimia työyhteisön pelisääntöjen mukaan  
  • arvioida organisaation toimintoja ja tehdä tarvittaessa perusteltuja kehittämisehdotuksia  
  • jatkuvasti kehittää ja päivittää työelämätaitojaan sekä opinto- ja urasuunnitelmiaan. 

Harjoittelu arvioidaan hyväksytty / hylätty

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (Mynet).

Työelämäyhteydet
Opintojakso tehdään työelämässä harjoitteluna.

Kansainvälisyys
Opiskelijan on mahdollista tehdä harjoittelu myös ulkomailla.

Oppimistavat

Suuntautumisharjoittelussa opiskelija perehtyy yleisten työelämätaitojen lisäksi oman ammattialansa osaamistarpeisiin, työtehtäviin ja työmenetelmiin. Suuntautumisharjoittelu tukee opiskelijan ammatti-identiteetin kasvua ja edistää opiskelijan työllistymistä oman urasuunnitelman mukaisiin tehtäviin. Opiskelija arvioi ja kehittää omaa osaamistaan sekä työyhteisön toimintaa.  

Suuntautumisharjoittelun jälkeen laatimassaan yhteenvedossa opiskelija jäsentää opintojen ja harjoittelun aikana kertynyttä kokemusta ja asiantuntijuutta.

Arviointitavat

Työharjoittelusuoritus arvioidaan hyväksytty / hylätty. Suorituksen tulee sisältää riittävän pitkä harjoitteluaika (vähintään 50 täysipäiväistä työpäivää / 400h) ja oppimistavoitteiden saavuttamisen reflektointi (hyväksytty/hylätty).

Vastuuopettajat

Liisa Aarnio ja Kimmo Greis

Oppimateriaalit  

Moodlessa ja MyNetissä oleva materiaali.