Olet täällä

Työharjoittelu, perusharjoittelu

Työharjoittelu, perusharjoittelu

Tunnus: PLA6LH101
Laajuus: 15 op
Ajoitus: aikaisintaan yhden vuoden opintojen jälkeen
Kieli: suomi
OPS: Liiketalouden koulutusohjelma, HELI16-opetussuunnitelma
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Sisältö

1. Opiskelija hankkii aktiivisesti tietoa työharjoittelusta ja osallistuu harjoitteluinfoihin. 

2. Opiskelija hyödyntää työharjoittelua tukevia ohjaus- ja neuvontapalveluita. 

3. Opiskelija hankkii urasuunnitelmaansa sopivan työharjoittelupaikan ja solmii harjoittelusopimuksen tai työsopimuksen. 

4. Opiskelija ilmoittautuu Winhaan työharjoittelutoteutukselle. 

5. Opiskelija tekee työharjoittelun ennakkotehtävän, joka liittyy opiskelijan henkilökohtaisiin osaamistavoitteisiin. 

6. Opiskelija suorittaa työharjoittelun työnantajan ohjeiden mukaisesti. 

7. Opiskelija raportoi perusharjoittelun ja suuntautumisharjoittelun Haaga-Helian ohjeiden mukaisesti. 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opiskelija osaa 

  • tunnistaa ja arvioida omia ammatillisia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan  
  • kehittää työnhakutaitojaan ja hakea työtä  
  • kehittää omaa myynti- ja palveluasennettaan sekä yrittäjämäistä ajattelu- ja toimintatapaa 
  • toimia työyhteisön pelisääntöjen mukaan  
  • arvioida organisaation toimintoja ja tehdä tarvittaessa perusteltuja kehittämisehdotuksia  
  • jatkuvasti kehittää ja päivittää työelämätaitojaan sekä opinto- ja urasuunnitelmiaan. 

Harjoittelu arvioidaan hyväksytty / hylätty

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (Mynet).

Työelämäyhteydet
Opintojakso tehdään työelämässä harjoitteluna.

Kansainvälisyys
Opiskelijan on mahdollista tehdä harjoittelu myös ulkomailla.

Oppimistavat

Perusharjoittelussa opiskelija arvioi ja kehittää yleisiä työelämätaitojaan sekä toimintaansa työyhteisössä. Yleisiä työelämätaitoja ovat esimerkiksi työnhakutaidot, palvelu-, yrittäjyys- ja myyntiasenteen kehittäminen sekä työelämän pelisääntöjen noudattaminen. Opiskelija päivittää opinto- ja urasuunnitelmaansa harjoittelukokemuksen perusteella.  

Perusharjoittelun jälkeen laatimassaan yhteenvedossa opiskelija jäsentää ja tuo näkyväksi vahvuutensa sekä kehittämiskohteensa työnhakijana.    

Arviointitavat

Työharjoittelusuoritus arvioidaan hyväksytty / hylätty. Suorituksen tulee sisältää riittävän pitkä harjoitteluaika (vähintään 50 täysipäiväistä työpäivää / 400h) ja oppimistavoitteiden saavuttamisen reflektointi (hyväksytty/hylätty).

Vastuuopettajat

Liisa Aarnio ja Kimmo Greis

Oppimateriaalit  

Moodlessa ja MyNetissä oleva materiaali.