Olet täällä

Stressinhallinta

Stressinhallinta

Tunnus: OTH8LH002
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei edeltävyysvaatimuksia.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää, mitä stressi on, miten se ilmenee ja miten sitä voi ennaltaehkäistä
 • tiedostaa oman stressinsietokykynsä ja oppii paineita aiheuttavissa tilanteissa löytämään selviytymiskeinoja ja hallitsemaan stressiä
 • ymmärtää myönteisen ajattelun ja asennoitumisen merkityksen elämässä ja työssä jaksamisessa
 • tuntee ja hallitsee erilaisia hengitys- ja rentoutumismenetelmiä
 • osaa tunnistaa jännityksen ja rentouden eron ja hyödyntää sitä jokapäiväisessä toiminnassaan.

Sisältö

 • Stressi ilmiönä
 • Stressin ilmenemismuodot ja vaikutukset
 • Stressin ennaltaehkäisy
 • Kokonaisjaksaminen
 • Omakohtaiset stressinhallintakeinot
 • Uni, lepo ja palautuminen
 • Hengitys- ja rentoutusmenetelmät

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen työskentely 49 h

Vastuuopettaja

Auli Pekkala

Oppi- ja oheismateriaalit

Alueen aiheartikkelit, sähköiset ja kirjalliset lähteet. Ajankohtainen kirjallisuusluettelo sekä sähköisten lähteiden lista jaetaan opintojakson alussa.
Toppinen-Tanner, S. & Ahola K. (toim.) 2012. Kaikkea stressistä. Työterveyslaitos.
Vartiovaara, Ilkka. 2004. Voimaa eustressistä. Jyväskylä: Gummerus kirjapaino Oy.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 % tavoitteesta)

3 (min. 70 % tavoitteesta)

5 (min. 90 % tavoitteesta)

Tiedot

Opiskelija ymmärtää stressin määrittelyn, ilmenemisen ja vaikutuksen yksilö- ja yhteisötasolla.

Tietää opintojakson osien muodostaman kokonaisuuden ja soveltamismahdollisuudet.

Käyttää opintojakson lähiopintojen tietoja ja oheistietoa jakson tehtävien laatimisessa.

Opiskelija sisäistää hyvin stressin ilmenemisen, omaehtoisen ennaltaehkäisyn ja hallintakeinojen merkityksen ja hyödyntämisen yksilö- ja yhteisötasolla.

Osaa hyödyntää hyvin opintojakson tietoja omakohtaisessa ja yhteisötasoisessa stressinhallinnassa.

Tuntee stressinhallinnan kokonaisuuden ja hyödyntää hyvin tietoja opintojakson tehtävien laatimisessa.

Opiskelija hallitsee ja soveltaa monipuolisesti stressinhallinnan teoriaa, ennaltaehkäisy- ja hallintatietoja. Pystyy edistämään stressinhallintaan liittyvää suunnittelua ja toimenpiteitä yhteisötasolla.

Hyödyntää tietoja monipuolisesti ja soveltaa niitä laajasti omakohtaisessa ja yhteisötasoisessa stressinhallinnassa.

Hankkii itsenäisesti monipuolista tietoa ja kartuttaa stressinhallinnan osaamistaan ja soveltaa niitä monipuolisesti opintojakson tehtävissä.

Taidot

Opiskelija ymmärtää stressinhallinnan merkityksen ja osaa hyödyntää stressinhallintataitojaan.

Opiskelija hallitsee hyvin stressinhallinnan menetelmiä ja osaa hyödyntää niitä eri elämän alueilla.

Pystyy hyvin suunnittelemaan ja hyödyntämään taitojaan omaehtoisessa stressinhallinnassa.

Opiskelija hallitsee monipuolisesti stressinhallinnan keinoja ja pystyy hyödyntämään niitä laajasti ja löytämään vaihtoehtoja stressinhallinnan toteuttamisessa eri elämänalueilla.

Osaa kehittää omaa ja yhteisön stressinhallinnan kokonaisuutta ja menetelmiä.

Pätevyys

Opiskelija osallistuu ryhmän toimintaan, tehtävien laatimiseen, toteutuksiin ja keskusteluihin.

Opiskelija osallistuu hyvin ryhmän toimintaan, tehtäviin, käytännön toteutuksiin ja keskusteluihin.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti ja monipuolisesti ryhmän toimintaan, tehtävien ja käytännön toteutuksiin. Osoittaa oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta keskusteluissa.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Arviointiin vaikuttavat opiskelijan oma-aloitteisuus ja aktiivisuus jaksoon osallistumisessa,
lähituntiaktiivisuus, ryhmätöihin ja -keskusteluihin osallistuminen: (50%) sekä kirjallisen yhteenvetotyön
toteuttaminen ja jakson toteuttamisen itsearviointi: (50 %). Arviointiasteikko 1 - 5.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/- kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.