Olet täällä

Callidus-tutorointi

Callidus-tutorointi

Tunnus: OTH8LH001
Laajuus: 1 – 5 op (esim. 3 op = 81 h)
Ajoitus: 3. - 7. lukukausi
Kieli: suomi / englanti
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava
Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin: Ei edeltävyysvaatimuksia.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan Callidus-tutor

 • ymmärtää, mitä callidustutorointi on, miten sitä toteutetaan ja miten sitä voi kehittää
 • syventää osaamistaan niissä aineissa ja aihealueissa, joissa toimii vertaisohjaajana
 • kehittää asiantuntijarooliaan
 • ymmärtää myönteisen ajattelun ja asennoitumisen merkityksen opiskelussa, opetuksessa ja oppimisessa
 • ymmärtää motivoinnin merkityksen
 • tuntee ja osaa soveltaa erilaisia opetustekniikoita
 • osaa tunnistaa erilaisia oppijoita
 • ymmärtää työparitoiminnan
 • tiedostaa opintojaksolla saatujen työelämävalmiuksien merkityksen.

Sisältö

 • Erilaiset oppimistyylit
 • Erilaiset oppijat
 • Ryhmän toiminta
 • Työparitoiminta: callidus-tutor - opiskelija sekä mahdollisuuksien mukaan ohjaava opettaja – callidus-tutor
 • Oppimateriaaliin tutustuminen ja tarvittaessa sen laadinta
 • Ohjauksen suunnittelu ja toteutus

Opetus- ja oppimismenetelmät (esimerkki 3 op:n opintojaksosta)

 • koulutus (4 t)
 • itsenäinen opiskelu (9 t)
 • vertaisohjauksen suunnittelu (22 t)
 • vertaisohjaus (26 x 45 min)
 • raportin kirjoittaminen, sisältäen itsearvioinnin (9 t)
 • käytännön järjestelyt (10 t) = 81 t työtä, 3 op
 • Oman oppimisen arviointi 1 h

Callidus-tutoroinnin voi suorittaa 1 – 5 opintopisteen laajuisena, riippuen esim. siitä, kuinka monta ohjattavaa callidus-tutorilla on ja kuinka laajasta opintojaksosta on kyse.

Vastuuohjaaja

HELGA: Kansainvälisten ja tutorasioiden sihteeri (Harri Lähdekorpi)
HAAGA-HELIA: Tutortyöryhmä (Pirjo Heikkinen, Marit Keränen, Heini Liesvirta)
Opintojakso toteutetaan yhteistyössä opiskelijakunta HELGA:n kanssa.

Oppimateriaalit

Opettavan aineen tai aihealueen opiskelumateriaali.
Callidus-tutorointiin liittyvät aiheartikkelit, sähköiset ja kirjalliset lähteet.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Arviointiin vaikuttaa opiskelijan oma-aloitteisuus ja aktiivisuus 
Arviointiasteikko hyväksytty  - hylätty.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.