Olet täällä

Ammatilliset ajankohtaistapahtumat/Professional current events

Ammatilliset ajankohtaistapahtumat/Professional current events

In English in the end of the page

***************************************
Tunnus: OTH8HH005
Laajuus: 1 – 5 op
Ajoitus: 2. - 6. lukukausi
Kieli: suomi / englanti
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei ennakkovaatimuksia. Kurssi täydentää muita ammattiopintoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on saanut uutta tietoa tai syventänyt aiempaa osaamistaan valitsemastaan teemasta ja /tai
 • tuntee alan uusia ilmiöitä ja/tai
 • on hankkinut osaamista joltain erityisalueelta ja/tai
 • osaa itsenäisesti osoittaa aktiivisuutensa antamalla työpanoksensa tapahtumiin. 

 

Sisältö

 • osallistuminen työpaikan koulutustilaisuuksiin tai
 • oma-aloitteinen osallistuminen ajankohtaisteemoihin liittyviin tapahtumiin tai
 • aktiivisuus opintoja tukevissa tapahtumissa

 

Työelämäyhteydet

Erilliset tapahtumat ovat usein työelämälähtöisiä.

 

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opiskelija osallistuu erilaisiin ammatillisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin joko opiskelijana tai järjestäjänä / sisällön tuottajana. Opiskelija kirjaa tapahtuman ja siihen käyttämänsä tunnit sekä reflektoi tapahtuman antia (1 h) erillisellä lomakkeella (liitteenä).

Opinto-ohjaaja kirjaa tunnit opiskelijarekisteriin. 27 h työpanos tuo yhden opintopisteen.

 

Aikaisemmin hankittu osaaminen (AHOT)

Opintojaksolla ei sovelleta AHOT-käytäntöjä.

 

Vastuuopettajat

Oma opinto-ohjaaja

 

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan opiskelijan raportoinnin perusteella asteikolla Hyväksytty/Hylätty.

 

*****************************************

Professional current events

Code: OTH8HH005
Scope: 1 – 5 ects
Timing: 2nd – 6th semester
Language: Finnish / English
Course level: professional studies
Course type: elective

Starting level and linkage with other courses

No prerequisites. The course complements other professional studies.

Learning objectives

After completing the course the student

 • has gained new information or deepened previous knowledge on a topic selected by the student and/or
 • is familiar with new phenomena in the professional field and/or
 • has gained new expertise in a specialist field and/or
 • can show activeness independently by providing work input for events. 

Content

 • participation in work place training events or
 • independent participation in events dealing with current affairs or
 • activeness in events supporting studies

Working life connections

Separate events are often working life oriented.

Teaching and learning methods

Each student participates in various professional occasions and events either as a student or as an organizer / content producer. The student is responsible for keeping track of each participated event and hours used and reflecting upon experiences gained from an event (1 h) on a separate form.

The student’s academic advisor marks credits into the student register. 27 h of work equals one study credit.

Recognition of prior learning

Recognition of prior learning (RPL) is not possible on this course.

Course teacher

Your own academic advisor

Assessment

Based on the student’s reporting the course is evaluated as pass/fail.