Olet täällä

Tutortoiminta Haaga-Heliassa

Tutortoiminta Haaga-Heliassa

*) in English in the end

Tunnus: OTH8HH001
Ajoitus: 1. - 7. lukukausi
Kieli: suomi, englanti
OPS: Kaikki päivä- ja monimuotototeutukset (amk)
Opintojakson taso: -
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Laajuus

1-10 op

OTH8HH011, Vertaistutor, 3-5 op
OTH8HH012, Vaihto-opiskelijatutor, 3-5 op
OTH8HH013, Vastuututor, 5 op
OTH8HH014, Tutortoiminta Callidus-tutor, 1-5 op
OTH8HH015, Tutortoiminta, Zone-tutor, 5 op

 

Opintojaksolle haetaan vuosittain opiskelijakunnan ilmoittamana hakuaikana. Opiskelija hakee kurssille täyttämällä tutorhakulomakkeen opiskelijakunnan verkkosivujen kautta (helga.fi/tutorointi). Opintojaksolle hyväksytään tutoreiksi valitut opiskelijat.

Opintojakson kesto on 2.-3. lukukautta.

Tutortoiminnan opintopistemäärä on sidoksissa tehtyihin tutortunteihin. Niissä koulutusohjelmissa, joissa tutorit vastaanottavat uudet opiskelijat kahdesti vuodessa (elo- ja tammikuu), vertais- ja vaihto-opiskelijatutoroinnista myönnetään 5op. Koulutusohjelmissa, joissa sisäänotto tapahtuu vain elo- tai tammikuussa, vertais- ja vaihto-opiskelijatutoroinnista myönnetään 3op.

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojaksolla ei ole sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin.

Osaamistavoitteet ja arviointi
Opintojakson aikana opiskelija kehittää organisointitaitojaan, esiintymistään, taitoja sosiaalisissa tilanteissa sekä johtamiskykyään.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojakson AHOToinnista opiskelija voi olla yhteydessä AHOTointia koordinoiviin henkilöihin (etunimi.sukunimi@haaga-helia.fi):
Liiketalous: Helena Laukkanen
Digitalous: NN
Elämys- ja hyvinvointitalous, Vierumäki: Mika Tenhu
Elämys- ja hyvinvointitalous, Porvoo: NN
Elämys- ja hyvinvointitalous, Haaga: NN

Kansainvälisyys
Tutorit ymmärtävät koulutuksen saatuaan monimuotoisessa ympäristössä toimimisen haasteet ja kohdata erilaisuutta. Osa tutoroinnista toteutetaan englanniksi.

Sisältö
Tiimityötaidot

Johtamistaidot

Ryhmätyötaidot, ryhmädynamiikka ja ryhmän ohjaaminen

Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot ja positiivinen viestintä

Perehdyttäminen

Motivointi ja kannustaminen

Opiskelijatapahtumien suunnittelu ja organisointi

Rekrytointi

Tutorkoulutuksen suunnittelu ja toteutus

Pr- ja markkinointitehtävät

Kulttuurien välinen viestintä

Monimuotoisuus

Sisällön painotus riippuu tutortoiminnan luonteesta. Lisäksi tutortoiminnan luonteeseen liittyviä ajankohtaisia sisältöjä.

Oppimistavat
Luennot, koulutusleiri, koulutusohjelma- ja toimipistekohtaiset infotilaisuudet, tutoreiden tiimitapaamiset, käytännön vertaisohjaus, pienryhmätoiminta, raportointi.

Opintojaksoon sisältyy oman oppimisen arviointi.

 

Arviointitavat
Hyväksytty/hylätty

Opiskelija työstää opintojakson päätteeksi itsearvion ja oppimispäiväkirjan, jossa reflektoi omaa oppimistaan opintojakson aikana (materiaali Helgan verkkosivulla). Kooste toimitetaan vastuututorille, joka puoltaa arviointia Helgalle.

Vastuuhenkilöt

Haaga-Helian opiskelijakunta Helga

ohjaus@helga.fi
 

Oppimateriaalit
Helgan julkaisu: Vertaistutorin opas
Helgan julkaisu: Vaihtaritutorin opas
Helgan julkaisu: Callidus-tutorin opas
 

TUTOR ACTIVITIES IN HAAGA-HELIA

Course code: OTH8HH001
Scope: number of credits 1-10
Timing: 1. - 7. semester
Language: Finnish, English Kieli: suomi, englanti
IPS: All Full Time and Part Time programmes
Level: -
Course Type: elective

Tutoring, Peer Tutor, 3-5 credits
Tutoring, Exchange Student Tutor, 3-5 credits
Tutoring, Head Tutor, 5 credits
Tutoring, Callidus Tutor, 1-5 credits
Tutoring, Zone-Tutor, 5 credits

Application period to Tutor Activities is open annually. Application period is stated by the Student Union. Enrol by filling in the Tutor Application form on the Student Union website (helga.fi/tutoring). The students that are chosen as tutors may attend the course. 

Duration of the course is 2-3 semesters.

The number of credits granted is based on the hours spent in tutor activities. 5 credits are granted for tutoring Peer and Exchange Students in programs that receive Freshmen twice a year (in August & January) and 3 credits in Programs which receive Freshmen only in August or January.

 

Starting level and linkage with other courses

No prerequisites.

 

Learning objectives
During the course the student will improve his/her skillset in areas such as organising, performing and leadership as well as his/her knowledge of social and cultural aspects.

Recognition of prior learning (RPL)
Regarding recognition of prior learning the student may contact his/her study advisor.

Internationality
After the course Tutors understand complex challenges  working in different environments and how to encounter diversity. Certain parts of Tutoring is done in English.

Contents
Teamwork skills

Leadership skills

Group dynamics, leading a group

Presentation and interaction skillsm positive communication

Induction and orientation

Motivating and encouraging

Planning and organising student events

Recruiting

Planning and execution of Tutor training

PR and Marketing tasks

Intercultural communication

Diversity

Additionally Tutor Activities include changing themes and tasks.  

 

Learning methods
Lectures, training camp, program and campus based info sessions, tutor team meetings, peer guiding in action, small group activities, reporting. 

The course includes self-assessment report.

 

Assessment
Pass/Fail

At the end of the course the Student will produce self-assessment and a learning diary, where (s)he reflects his/her learning during the course (the material is accessible on Helga's website). The reports will be submitted to Helga through the Head Tutor. Helga provides the evaluation. 

Contact person

The Student Union of Haaga-Helia - Helga

ohjaus@helga.fi
 

Learning material
Helga’s publication: Guide for Peer Tutoring
Helga’s publication: Guide for Exchange Student Tutoring

Helga’s publication: Guide for Callidus Tutoring