Olet täällä

Työyhteisöosaaja (FINA)

Työyhteisöosaaja (FINA)

 

Tunnus: ORG1LK102
Laajuus: 15 OP
Ajoitus:
Kieli: suomi
OPS:
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

 

Moduulin kuvaus 

Opiskelija perehtyy työyhteisön toimintaan ja sitä sääntelevään lainsäädäntöön ja sopimusoikeuden perusteisiin. Opiskelija saa valmiuksia työyhteisön jäsenenä toimimiseen tiimeissä ja projekteissa. Hän perehtyy monikanavaisen viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen digitalisoituvassa ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Moduulissa suunnitellaan ja toteutetaan työelämälähtöinen projekti. Lisäksi opiskelija oppii perusteet projektin suunnittelusta sovellettuna erityisesti opiskelussa tehtäviin ryhmätöihin. Perusteet sisältävät projektikäsitteen ymmärtämisen sekä keskeiset suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin tehtävät.
 

Moduulin osat 

Yhteistyöosaaminen 5 op (ORG1LK102A)

Viestintäosaaminen 5 op (ORG1LK102B)

Työsuhdeosaaminen 5 op (ORG1LK102C)

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut moduulin Liiketoimintaosaaja tai hänellä on vastaava osaaminen.

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Yhteistyöosaaminen 5 op

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • tuntee organisaatiokulttuuriin, työhyvinvointiin ja työyhteisön muutoksiin vaikuttavia tekijöitä.
 • tunnistaa HR-prosessit
 • osaa jakaa omaa aikaisempaa tietoa ja kokemusta.
 • osaa tehdä projektisuunnitelman projektityökaluja käyttäen.
 • osaa esittää näkemyksiään ryhmässä ja osallistuu rakentavasti tiimin toimintaan. 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • tunnistaa työhyvinvoinnin ja muutosjohtamisen vaikutuksen tuottavuuteen ja liiketoiminnan tulokseen.
 • kehittää omaa asiantuntijuuttaan lukemalla ja tutkimalla ja jakaa uutta osaamistaan muille.  
 • osaa arvioida projektisuunnitelman toteutettavuutta.   
 • tunnistaa tiimissä työskentelyn periaatteet ja osallistuu tiimin toiminnan kehittämiseen

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • osaa huomioida HR-prosessit organisaation toiminnassa
 • rakentaa uutta osaamista oman ja muiden osaamiset yhdistäen.
 • osaa käyttää projektiin soveltuvia työkaluja projektin läpiviennissä, seurannassa ja arvioinnissa. 
 • osallistaa muita tavoitteelliseen keskusteluun. 
 • kehittää oma-aloitteisesti ja vastuullisesti tiimin toimintaa.  

Viestintäosaaminen 5 op

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • osaa tehdä projektin viestintäsuunnitelman ja toteuttaa sitä tiimin jäsenenä.
 • osaa tuottaa sisältöä digitaalisiin viestintäkanaviin. 
 • osaa tehdä markkinointiviestinnän keinoin tapahtumaa tutuksi eri kohderyhmille.
 • tuntee esiintymisen ja argumentoinnin perusteet.
 • osaa tehdä käyttökelpoisen työhakemuksen.

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • osaa tehdä projektin viestintäsuunnitelman ja toteuttaa sitä ennakoivasti ja aktiivisesti tiimin jäsenenä.
 • osaa tuottaa yritysbrändiä tukevaa sisältöä digitaalisiin viestintäkanaviin eri kanavien ominaispiirteitä osin hyödyntäen. 
 • osaa tehdä markkinointiviestinnän keinoin tapahtumaa ja yritysbrändiä tutuksi sisäisille ja ulkoisille kohderyhmille. 
 • osaa esiintyä yleisön tarpeet huomioiden ja perustella omia argumenttejaan.
 • osaa tehdä työhakemuksen, joka nostaa esiin hakijan vahvuuksia.

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • osaa tehdä viimeistellyn projektin viestintäsuunnitelman ja toteuttaa sitä ammattimaisesti tiimissä ja yli tiimirajojen.
 • osaa tuottaa viimeisteltyä, julkaisukelpoista ja yritysbrändiä tavoitteellisesti tukevaa sisältöä digitaalisiin viestintäkanaviin eri kanavien ominaispiirteet hyödyntäen.
 • osaa tehdä markkinointiviestinnän keinoin tapahtumaa ja yritysbrändiä tutuksi monipuolisesti sisäisille ja ulkoisille kohderyhmille. 
 • osaa esiintyä kiinnostavasti ja argumentoida vakuuttavasti ja monipuolisesti.
 • osaa tehdä kiinnostavan ja erottuvan työhakemuksen.

 

Työsuhdeosaaminen 5 op 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • tunnistaa työsopimuslakiin perustuvia työnantajan ja työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia.
 • tunnistaa työsuhteeseen vaikuttavat tärkeimmät normit.
 • tunnistaa palkan muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä.
 • osaa käyttää keskeisiä työoikeudellisia käsitteitä. 
 • tunnistaa erilaisia työsopimuksen päättämistilanteita.
 • tuntee sopimusoikeuden keskeiset periaatteet.

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • osaa soveltaa työsuhteeseen vaikuttavia normeja oikeassa järjestyksessä.
 • osaa tuottaa tekstiä keskeisiä työoikeudellisia käsitteitä käyttäen.
 • osaa soveltaa työoikeudellisia normeja työsuhteen muutostilanteissa.
 • tunnistaa sopimuksiin liittyviä riskejä ja niiden ratkaisukeinoja.

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • löytää työoikeudelliseen ongelmaan perustellun ratkaisun.
 • osaa tuottaa sisältöä yksinkertaisiin työsuhdeoikeudellisiin asiakirjoihin. 
 • osaa laatia liiketoimintaan liittyviä yksinkertaisia sopimuksia.  

Moduulin osat arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä tai muualla,  hän voi osoittaa osaamisensa AHOT-menettelyssä. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) Mynetistä.
 

Työelämäyhteydet

Moduulissa toteutetaan projektityönä tapahtuma yhdessä yritysedustajien kanssa.  Tapahtuman teemana on työhyvinvointi.

Kansainvälisyys

Työyhteisön monikulttuurisuus on keskeinen teema moduulissa. Viestintäosaamista tarkastellaan myös kansainvälisesti toimivan yrityksen näkökulmasta. Työoikeudellisia kysymyksiä tarkasteltaessa huomioidaan Euroopan unionin lainsäädännön merkitys.

 

Oppimistavat

Moduulin osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 1. Lähiopetus, siihen liittyvät tehtävät, projektityöskentely ja itsenäinen työskentely sekä tentit 
 2. Monimuotototeutus, jossa on osittain lähiopetusta ja osin verkko-oppimista tehtävineen, projektityöskentelyä verkossa ja lähitapaamisissa, itsenäistä työskentelyä sekä tentit
 3. Verkkototeutus, jossa on verkko-oppimista tehtävineen, projektityöskentelyä verkossa, projektin toteutus webinaarina sekä tentit 
 4. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen).

Moduuliin sisältyy myös pakollisena tehtävänä oman oppimisen arviointi.

 

Arviointitavat
 

Yhteistyöosaaminen ORG1LK101A:

 • Toimintatyylin arviointitehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
 • Projektisuunnitelma arvioidaan asteikolla 0-5 (osuus arvosanasta 30 %)
 • Yhteistyöosaaminen projektissa arvioidaan asteikolla 0-5 (osuus arvosanasta 40 %)
 • Tentti arvioidaan asteikolla 0-5 (osuus arvosanasta 30 %)
 • Itsearviointi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

 

Viestintäosaaminen ORG1LK101B:

 • Excel-tentti arvioidaan asteikolla 0-5 (osuus arvosanasta 20 %)
 • Markkinointi- ja viestintämateriaalit arvioidaan asteikolla 0-5 (osuus arvosanasta 40 %)
 • CV, Linkedin-profiili ja työnhakuvideo arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
 • Esiintymis- ja argumentointitaito arvioidaan asteikolla 0-5 (osuus arvosanasta 40 %)
   

Työsuhdeosaaminen ORG1LK101C:

 • Työoikeudelliset oppimistehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
 • Tentti arvioidaan asteikolla 0-5 (osuus arvosanasta 100 %)

Vastuuopettaja(t)

 

Oppimateriaalit

Lämsä, A., Päivike, T. 2013. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita

Manka, M-L. 2011. Työnilo. Helsinki: WSOYPro Oy  

Kortesuo, K. 2014. Sano se someksi 1 – ammattilaisen käsikirja sosiaaliseen mediaan. Kauppakamari.

Kortetjärvi-Nurmi, S. & Murtola K. 2015. Areena – Yritysviestinnän käsikirja. Edita.

Hietala, H., Kahri, T., Kairinen, M. & Kaivanto, K. 2008. Työsopimuslaki käytännössä. Talentum. Helsinki

Hietala, H. & Kaivanto, K. 2008. Työaikalaki käytännössä. Talentum. Helsinki.

Keskeinen työoikeudellinen lainsäädäntö siinä laajuudessa kuin siihen viitataan kirjallisuudessa ja oppimistilanteissa.