Olet täällä

Projektihallinnon parhaat käytännöt

Projektihallinnon parhaat käytännöt

Tunnus: MGT4TA008
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 5. - 7. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Kyseessä on opintojakson MGT4TA007 Tietohallinnon projekti pakollinen osasuoritus. Se voidaan kuitenkin haluttaessa suorittaa myös erillisenä 3 opintopisteen opintojaksona.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee projektihallinnan parhaat käytännöt ja osaa hyödyntää niitä projektityössä
  • osaa hankkia ja soveltaa tietoa itsenäisesti
  • osaa hyödyntää projektiosaamistaan kriittisesti, mutta samalla luovasti ja käytännönläheisesti mahdollisissa tulevissa projekteissa

Sisältö

Opiskelija suorittaa tämän opintojakson kirjallisella tentillä itseopiskeluun pohjautuen pääsääntöisesti opintojakson MGT4TA007 Tietohallinnon projekti aikana. Opintojaksolla keskitytään nimenomaan sellaisiin parhaisiin käytäntöihin, jotka ovat syntyneet käytännön projektityön kautta. Tavoitteena on, että opintojakso olisi mahdollista suorittaa myös etukäteen erillisinä kesäopintoina tai muuna ajankohtana.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojaksoon liittyy ennakkotehtävä, joka on palautettava ennen tenttiä. Tentti on yksilösuoritus, jossa ei saa olla mukana materiaalia. Opintojaksoon ei liity lähiopetusta, vaan opiskelija perehtyy materiaaliin itsenäisesti.
Oman oppimisen arviointi 1 h.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua opintosuorituksiin tai hankittuun työkokemukseen. Opiskelijan halutessa hyödyntää AHOT-menettelyä, on opiskelijan ilmoittauduttava normaalisti opintojaksolle ja sovittava AHOT-menettelystä opettajan kanssa viimeistään opintojakson alussa.

Vastuuopettajat

Mutikainen Jukka, Malmi

Oppimateriaalit

Moodle: itseopiskelumateriaali  & ennakkotehtävän palautus.
Parhaat käytännöt -materiaali useista eri www-lähteistä.

Arviointiperusteet

Tentti 80%, ennakkotehtävä 20%.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Arvosanat/
Kohteet
1 3 5
Tiedot Tuntee vain vähäisessä
määrin projektihallinnan
parhaita käytäntöjä.
Tuntee melko hyvin
projektihallinnan parhaita
käytäntöjä.
Tuntee hyvin projektihallinen
parhaita käytäntöjä.
Taidot

Osaa vain vähäisessä määrin
yhdistellä ja hyödyntää
projektihallinnan parhaita
käytäntöjä.
Ei juurikaan osaa hankkia tai
soveltaa tietoa itsenäisesti.

Osaa melko hyvin yhdistellä
ja hyödyntää projektihallinnan
parhaita käytäntöjä.
Hankkii ja soveltaa tietoa
melko itsenäisesti.
Osaa hyvin yhdistellä ja
hyödyntää projektihallinnan
parhaita käytäntöjä.
Hankkii ja soveltaa tietoa
itsenäisesti.
Pätevyys Ei mitata tämän opintojakson
yhteydessä.
Ei mitata tämän opintojakson
yhteydessä.
Ei mitata tämän opintojakson
yhteydessä.