Olet täällä

Tietohallinnon projekti

Tietohallinnon projekti

Tunnus: MGT4TA007
Laajuus: 12 op (324 h)
Ajoitus: 7. lukukausi, teoriaosuutta seuraavalla lukukaudella
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Pakollisten opintojaksojen suoritus, erityisesti seuraavat: Tietohallinto ICT2TA009, Ohjelmistokehitys ICT2TA007 ja Liiketoimintaprosessit BUS2TA003. Lisäksi joko työharjoittelun suoritus ja osallistuminen tietohallinnon kehittäjän opintokokonaisuuden osiin 1-3 (MGT4TA001-003) tai vähintäänkin ehdotettua työtä tukevat opintojaksot, työelämässä tai muuten hankittu osaaminen.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee projektinhallinnan eri menetelmät & käytännöt ja osaa hyödyntää niitä projektityössä
 • osaa työskennellä projektin vastuullisena jäsenenä tai projektipäällikkönä
 • osaa hankkia ja soveltaa tietoa itsenäisesti
 • kykenee löytämään ratkaisuja projektin liiketoiminnallisiin ja tietoteknisiin kysymyksiin ja kokonaisuuksiin liittyviin ongelmiin asetettujen tavoitteiden mukaisesti
 • osaa hyödyntää asiantuntija- ja projektiosaamistaan kriittisesti, mutta samalla luovasti ja käytännönläheisesti mahdollisissa tulevissa projekteissa

Sisältö

Opintojaksolla toteutetaan joko Tietohallinnon kehittäjä- tai Pk-yrityksen it-asiantuntija-suuntautumisopintojen opintojaksoihin suoraan tai soveltuvasti liittyvä laaja projektityö, jonka sisältö sovitaan ja suunnitellaan projektikohtaisesti. Projektiaiheiden tulisi syventää em. suuntautumisiin liittyvää osaamista.

Lisäksi suositellaan, että kukin osallistuja suorittaa tämän opintojakson kanssa samanaikaisesti myös opintojakson Projektihallinnan parhaat käytännöt MGT4TA008 ellei ole suorittanut sitä jo etukäteen.

Työviikot

1 – 2: Aiheen valinta, sopimukset kohdeorganisaatioiden kanssa, ryhmien muodostaminen
1 – 4: Projektinhallinnan opettelu, projektisuunnitelman teko
4 – 8: I vaihe
8 – 12: II vaihe
13 – 16: III vaihe

Projektiryhmän mielenkiinnon mukaan projekti voi olla esimerkiksi tämän kuvauksen lopusta löytyviin aihealueisiin liittyvä.

Opiskelija tekee projektin projektiryhmässä, jolle nimetään ohjaava opettaja. Työskentely on ryhmän itsenäistä työskentelyä.  Projektin ohjauskäytännöt ja arvioinnin yksityiskohdat sovitaan ohjaavan opettajan kanssa ja ne kirjataan projektisuunnitelmaan. Projekti voi olla myös eri opintosuuntien yhteinen projekti. Projektin tulee olla pääsääntöisesti yrityskohtainen projekti. Aihetta ei käsitellä vain yleisellä tasolla, vaan tuloksena on työstettävä esimerkiksi esitutkimus, selvitys, ehdotus, toimintaohje; käyttöönottoa ei yleensä vaadita näin lyhyessä aikataulussa. Kokonaisuutena taustalla on hankeajattelu, johon liittyy (saavutettujen/saavutettavien) hyötyjen arviointi.

Opetus- ja oppimismenetelmät

 • Opiskelija-analyysi etukäteen, mahdolliset osaamis-, kiinnostus- ja aihe-ehdotuskyselyt (ennakkoilmoittautuneille) jo viikkoa ennen opintojakson alkua
 • Projektinhallintavälineen opettelu (mikroluokassa/omaa konetta käyttäen)
 • Sopimusneuvottelut ja sopimusten tekeminen kohdeorganisaation kanssa (mukaan lukien salassapito ja projektin tavoitteet)

Työskentelyssä noudatetaan projektityökäytäntöjä. Projektin suorittamiseen on varattu 324 opiskelijan työtuntia (= 12 op * 27 t/op). Projektiryhmät organisoivat projektityön itsenäisesti tehtävän projektisuunnitelman mukaisesti yhdessä ohjaavan opettajan kanssa.

Ohjaavan opettajan rooli ei ole kantaa ryhmää läpi, vaan seurata, kannustaa ja toimia ohjausryhmän jäsenenä. Ohjausryhmän muodostavat kohdeyrityksen edustaja ja ohjaava opettaja. Pedagogiikassa sovelletaan tutkivaa oppimista.

Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja

Jukka Mutikainen, Malmi
Anne-Maritta Talaslahti, Malmi

Oppimateriaalit

Moodle: sopimusehtoaineisto; projektisuunnitelmien ja muiden projektihallintadokumenttien palautukset; projektiryhmän virtuaalinen työtila; itsearviointien ja vertaisarviointien palautus
Varsinainen projektikohtainen aineisto talletetaan myös Moodleen.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet

1

3

5

Tiedot

Tuntee vain vähäisessä määrin projektinhallinnan eri menetelmiä, parhaita käytäntöjä tai tutkivan oppimisen periaatteita.

Tuntee melko hyvin projektinhallinnan eri menetelmät ja parhaat käytännöt sekä tutkivan oppimisen periaatteet.

Tuntee hyvin projektinhallinnan eri menetelmät ja parhaat käytännöt sekä tutkivan oppimisen periaatteet.

Taidot

Osaa hyödyntää melko vähän asiantuntijaosaamistaan ja projektinhallinnan eri menetelmiä käytännössä. Kykenee löytämään melko huonosti ratkaisuja projektin liiketoiminnallisiin ja tietoteknisiin kysymyksiin liittyviin ongelmiin.

Ei juurikaan osaa hankkia tai soveltaa tietoa itsenäisesti.
 

Osaa hyödyntää melko hyvin asiantuntijaosaamistaan ja projektinhallinnan eri menetelmiä käytännössä. Kykenee löytämään melko hyviä ratkaisuja projektin liiketoiminnallisiin ja tietoteknisiin kysymyksiin liittyviin ongelmiin.

Hankkii ja soveltaa tietoa melko itsenäisesti.

Osaa hyödyntää hyvin asiantuntijaosaamistaan ja projektinhallinnan eri menetelmiä käytännössä. Kykenee löytämään hyviä ratkaisuja projektin liiketoiminnallisiin ja tietoteknisiin kysymyksiin liittyviin ongelmiin.

Hankkii ja soveltaa tietoa itsenäisesti.

Pätevyys

Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan.
Itsenäinen panostus vähäistä, samoin vastuun ottaminen ryhmän toiminnasta.

Osallistuu melko hyvin ryhmän toimintaan ja tavoitteiden saavuttamiseen annettujen aikataulujen mukaisesti.
Kykenee toimimaan melko itsenäisesti ja tarvittaessa osittain ottamaan vastuun ryhmän toiminnasta.

Edistää aktiivisesti ryhmän toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista annettujen aikataulujen mukaisesti. Kykenee toimimaan itsenäisesti ja tarvittaessa ottamaan vastuun ryhmän toiminnasta.Ideointikyky, positiivinen asenne!

Arviointitavat ja niiden painoarvo

Projektin arviointi sovitaan projektikohtaisesti (projektisuunnitelmassa) ja se jakautuu seuraaviin kokonaisuuksiin:

 • Projektityöskentely: 30 %
 • Projektin tulos: 70 %

Mukaan arviointiin sisällytetään myös opiskelijan oma itsearviointi, ryhmän jäsenten keskinäinen vertaisarviointi ja kohdeyrityksen tekemä arviointi.

Hyväksytty suoritus edellyttää sekä projektityöskentelyn että projektin tuloksen hyväksymistä.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Projektitulokset voidaan myös julkaista (sovitaan sopimuksella).

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua opintosuorituksiin tai hankittuun työkokemukseen. Halutessaan hyödyntää AHOT-menettelyä on opiskelijan ilmoittauduttava normaalisti opintojaksolle ja sovittava AHOT-menettelystä opettajan kanssa viimeistään opintojakson alussa, mieluiten jo etukäteen.

Projektiaiheita:

 • IT-strategian tekeminen
 • Henkilöstön osaamisvaatimukset
 • Käyttöjärjestelmän vaihtaminen
 • Sukupolven vaihdos
 • Nykytilanteen selvitys näkökulmana: IT-tukena ja mahdollistajana
 • Liiketoimintaprosessien suorituskyky
 • Käyttö- ja ylläpitopalvelujen linjaus liiketoimintaan
 • Projektinhallintamenettelyjen kehittäminen
 • Iteratiivinen kehitys, vaihejako, kehitysmallin valinta
 • Projektinhallintavälineen valinta, muun välineen valinta
 • Prosessin uudelleen suunnittelu
 • Hankintaprosessi, ROI
 • Johdon raportointi (johdolle raportointi)
 • Myynnin ja asiakassuhteen seuranta
 • Toimintopistelaskenta, toimintoluettelot, käyttötilanteet, hinnoittelu
 • Tuottoasteen määrittäminen
 • Laatukysymykset, SPICE, CMMI
 • Benchmarking
 • Kuvaus ja mallintaminen
 • Menetelmien soveltamisohjeet
 • Sopimusten ja lisenssien hallinta
 • Standardien käyttö
 • Globalisointi, vienti, kansainvälistyminen, sovellusintegraatio
 • Käyttöönotto/-suunnitelma
 • Ulkoistaminen (esim. Intia ja lähiympäristö)
 • Ylläpito
 • ERP
 • Arkkitehtuuri, kerrosarkkitehtuuri, rajapintateknologia, palveluarkkitehtuuri
 • Järjestelmän määrittely
 • Kehitysympäristön valinta & hallinta
 • Muutosten hallinta, tuotteenhallinta, versioidenhallinta
 • Vaatimusmäärittely, vaatimusten tulkinta
 • Järjestelmäintegraatio, konversio, erätoiminnot
 • Käsitemallin purkaminen tietokantamalliksi
 • Opiskelijaryhmän ehdottama aihe