Olet täällä

Tietohallinnon ajankohtaissseminaari

Tietohallinnon ajankohtaissseminaari

Tunnus:  MGT4TA006
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Edeltävyysopinnot: Tietohallinto-opintojakson (ICT2TA009 tai ICT2TN009) suoritus ja
Tietohallinnon kehittäjä -suuntautumisopintojen (MGT4TA00 1 – MGT4TA005) suoritukset tai
liiketoiminnan tai tietohallinnon perustiedot tai työkokemuksen kautta hankittu perusosaaminen.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle hyvä näkemys tietohallinnon ajankohtaisista ammatillisista ja
tutkimuksellisista teemoista: Tietohallinnon, liiketoiminnan, asiakkuuksien ja toimittajien välinen tominta ja
vuorovaikutus, tietohallinnon ja liiketoiminnan yhteistyö. Opintojakso tukee opiskelijan kehittymistä ICTammattilaisena,
osallistumista ajankohtaistilaisuuksiin sekä järjestäjän että asiantuntijan rooleissa
verkostoitumaan niissä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee tietohallinnon käsitteistön sekä osaa soveltaa ajankohtaisinformaatiota ja analysoida
  tutkimusmateriaalia seminaariesityksen tuottamista varten
 • tuntee ajankohtaiset ICT- ja liiketoimintaseminaarit ja -tapahtumat, ajankohtaiset tutkimukset, julkaisut
  ja artikkelit
 • osaa havainnoida ja raportoida tietohallinnon näkökulmasta liiketoiminnan ja ICT-liiketoiminnan
  osaamisalueista ja niihin liittyvistä tutkimuksista ja julkaisuista
 • ymmärtää tietohallinnon ja liiketoiminannan yhteistyön merkityksen yritykselle ja julkishallinnolle sekä
  ICT-ammattilaisen osaamisen kehittämistarpeet

Sisältö

 • Tietohallinnon ajankohtaisen seminaariesityksen tuottaminen projektityönä
 • Pienimuotoisen tutkimuksen toteuttaminen, vastausten analysointi ja raportointi sekä esitysmateriaalin
  tekeminen
 • Osallistuminen tietohallinnon ja liiketoiminnan -ajankohtaisteeman mukaiseen tapahtumaan sekä
  asiantuntijavierailuun. Pakollinen osallistuminen ajankohtaisseminaariin.
 • Seminaarin käytännön järjestelyihin osallistuminen, projektiraportoinnin tuottaminen ja projektiryhmän
  seminaariesityksen pitäminen.

Työelämäyhteydet

Osallistuminen asiantuntijavierailuihin ja/tai -seminaareihin, tutustuminen tietohallinnon ja liiketoiminnan
yrityskeiseihin.

Kansainvälisyys

Tietohallinnon teemaa tarkastellaan myös kansainvälisesti ajankohtaisartikkeleiden ja -tutkimusten kautta.

Opetus- ja oppimismenetelmät

 • Monimuoto-opetus 81 h sisältäen lähi- ja/tai verkko-opetusta, itsenäistä työskentelyä
 • Tutkiva oppiminen ja projektioppiminen
 • Tulosten esittely ja loppuraportti seminaarissa
 • Asiantuntijoiden luennot ja mahdollisuudet yritysvierailut
 • Oman osaamisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan AHOT-menettelyä erikseen annettavan ohjeen mukaan.
AHOT-menettelyn hyödyntämisestä opiskelijan on sovittava opintojakson opettajan kanssa viimeistään
opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vastuuopettaja(t)

Talaslahti Anne-Maritta, Malmi

Oppimateriaalit

opintojakson materiaalit ilmoitetaan opintojakson alussa
muu jaettava luentomateriaali, tietohallinnon teemaan liittyvät ajankohtaisartikkelit, tutkimukset,
julkaisut sekä muu kirjallisuus.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

60 % projektiraportointi, arvioitavat referaatti, yksilö- ja ryhmätyöt sekä aktiivinen osallistuminen
seminaarissa ja projektityöskentelyssä
40 % arvioitava seminaariesitys

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.
Keskeiset arviointikriteerit ja niiden tasot esitetty alla olevassa taulukossa.

Arvosanat/
Kohteet

Ammatillinen tietoperusta

Arvosana 1

 

Ammattitaito ja tiedonhaku

Arvosana 3

 

Ryhmä- ja tiimityötaidot
sekä vastuullisuus

Arvosana 5

 

Tiedot

Tuntee jonkin verran
ajankohtaisia ICT- ja
liiketoimintaseminaareja ja –
tapahtumia, tutkimuksia,
julkaisuja sekä ICT-alan
artikkeleita.
Ymmärtää jonkin verran
tietohallinnon ja
liiketoiminnan yhteistyön
merkityksestä yritykselle ja
julkishallinnolle sekä ICTammattilaisen
osaamisen
kehittämistarpeista.
Ymmärtää jonkin verran
ajankohtaisseminaarin
toteuttamiseen liittyvistä
ammattisisällön tuottamisen
vastuista.

Tuntee melko paljon
jankohtaisia ICT- ja
liiketoimintaseminaareja ja –
tapahtumia, tutkimuksia,
julkaisuja sekä ICT-alan
artikkeleita.
Ymmärtää melko paljon
tietohallinnon ja
liiketoiminnan yhteistyön
merkityksestä yritykselle ja
julkishallinnolle sekä ICTammattilaisen
osaamisen
kehittämistarpeista.
Ymmärtää melko paljon
ajankohtaisseminaarin
toteuttamiseen liittyvistä
ammattisisällön tuottamisen
vastuista.
Tuntee erittäin hyvin
ajankohtaisia ICT- ja
liiketoimintaseminaareja ja –
tapahtumia, tutkimuksia,
julkaisuja sekä ICT-alan
artikkeleita.
Ymmärtää erittäin hyvin
tietohallinnon ja
liiketoiminnan yhteistyön
merkityksestä yritykselle ja
julkishallinnolle sekä ICTammattilaisen
osaamisen
kehittämistarpeista.
Ymmärtää erittäin hyvin
ajankohtaisseminaarin
toteuttamiseen liittyvistä
ammattisisällön tuottamisen
vastuista.
Taidot Hallitsee joiltakin osin
ICT-ajankohtaismedian ja
artikkelit, ja osaa analysoida
tutkimusmateriaalia.
Osaa joiltakin osin
havainnoida ja raportoida
tietohallinnon näkökulmasta
liiketoiminnan ja ICTliiketoiminnan
osaamisalueista ja niihin
liittyvistä tutkimuksista ja
julkaisuista.
Osaa tuottaa joiltain osin
seminaariesityksen sisältöön
liittyvää ajankohtaistietoa ja
toimia joiltakin osin mukana
projektin päätöksenteossa.
Hallitsee melko hyvin
ICT-ajankohtaismedian ja
artikkelit, ja osaa analysoida
tutkimusmateriaalia.
Osaa melko hyvin
havainnoida ja raportoida
tietohallinnon näkökulmasta
liiketoiminnan ja ICTliiketoiminnan
osaamisalueista ja niihin
liittyvistä tutkimuksista ja
julkaisuista.
Osaa tuottaa melko hyvin
seminaariesityksen sisältöön
liittyvää ajankohtaistietoa ja
toimia melko aktiivisesti
mukana projektin
päätöksenteossa.
Hallitsee erittäin hyvin
ICT-ajankohtaismedian ja
artikkelit, ja osaa analysoida
tutkimusmateriaalia.
Osaa erittäin hyvin
havainnoida ja raportoida
tietohallinnon näkökulmasta
liiketoiminnan ja ICTliiketoiminnan
osaamisalueista ja niihin
liittyvistä tutkimuksista ja
julkaisuista.
Osaa tuottaa erittäin hyvin
seminaariesityksen sisältöön
liittyvää ajankohtaistietoa ja
toimia aktiivisesti mukana
projektin päätöksenteossa.
Pätevyys

Osallistuu jonkin verran
projektiryhmän toimintaan ja
suorittaa vain osittain
itsenäisesti vaadittuja
projektitehtäviä.
Pystyy jonkin verran
tuottamaan
seminaariesityksen
ammattisisältöä. Vähäinen
itsenäinen työpanos ja
vähäinen osallistuminen
seminaarin tuottamiseen ja/tai
osallistumiseen.

 

 

Osallistuu jonkin melko
paljon projektiryhmän
toimintaan ja suorittaa
itsenäisesti vaadittuja
projektitehtäviä.
Pystyy melko hyvin
tuottamaan
seminaariesityksen
ammattisisältöä yhteistyössä
muiden projektijäsenten
kanssa. Melko itsenäinen
työpanos ja hyvä
osallistumisaktiivisuus
seminaarin tuottamiseen
ja/tai osallistumiseen.
Osallistuu jonkin aktiivisesti
projektiryhmän toimintaan ja
suorittaa erittäin hyvin ja
itsenäisesti vaadittuja
projektitehtäviä.
Pystyy erittäin hyvin
tuottamaan
seminaariesityksen
ammattisisältöä yhteistyössä
muiden projektijäsenten
kanssa. Erittäin itsenäinen ja
aktiivinen työpanos
seminaarin tuottamiseen
ja/tai osallistumiseen.