Olet täällä

ICT-palvelut

ICT-palvelut

Tunnus: MGT4TA004
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 5. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Edeltävyysopinnot: pakolliset ICT-ammattiopinnot, erityisesti Tietohallinto-opintojakso (ICT2TA009)

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen näkemys tietotekniikan soveltamismahdollisuuksista ja hyödyntämisestä tietohallinnossa ja liiketoiminnassa.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ICT-palvelukokonaisuuksia, tuntee palveluhallinnan käytäntöjä ja osaa soveltaa sekä ohjata toimittaja- ja asiakasrajapintaan liittyviä asiakokonaisuuksia. Opiskelija ymmärtää palvelutuotannon operatiivisen toiminnan periaatteet, laatuvaatimukset ja riskit.  Opiskelija tunnistaa ICT-hankintoja koskevat oikeudelliset ja turvallisuusmääräykset ja -riskit sekä tiedon käyttöä koskevat oikeudelliset säädökset.

Sisältö

  • ICT-palvelut, palveluhallinta ja -tuotanto
  • palvelunhallintatoimintamallin kehittäminen ja toteuttaminen
  • palveluiden laadun hallinta
  • ICT-sopimuksettoiminta- ja referenssimallit, mm. Cobit, ITIL, ISO-20000
  • työelämälähtöiset ICT-palvelucaset

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla järjestetään asiantuntijavierailuluentoja ja -käyntejä mahdollisuuksien mukaan Palvelujen kehittämistä opiskellaan työelämälähtöisten ICT-palvelucase’ien kautta.

Opetus- ja oppimismenetelmät

  • ongelmalähtöinen oppiminen (Problem-Based Learning, PBL), harjoitustyöt ja itsenäinen työskentely, monimuotototeutus
  • vierailevien asiantuntijoiden luennot ja mahdolliset yritysvierailut
  • oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua opintosuorituksiin tai hankittuun työkokemukseen. Opiskelijan halutessa hyödyntää AHOT-menettelyä, on opiskelijan ilmoittauduttava normaalisti opintojaksolle ja sovittava AHOT-menettelystä opettajan kanssa viimeistään opintojakson alussa.

Vastuuopettajat

Hahtola Immo, Malmi

Oppimateriaalit

opintojakson materiaalit, mm. ICT-palvelu-caset, ilmoitetaan opintojakson alussa
ajankohtaiset artikkelit ja julkaisut

Arviointiperusteet

100 % harjoitustyöt

Arvosanat/
Kohteet

1

3

5

Tiedot

Tuntee osittain ICT-palveluhallinnan
käytäntöjä ja referenssimalleja.

Ymmärtää osittain palvelutuotannon
operatiivisen toiminnan periaatteet,
laatuvaatimukset ja riskit.

Tuntee melko hyvin ICT-palveluhallinnan käytäntöjä ja referenssimalleja.

Ymmärtää melko hyvin palvelutuotannon operatiivisen toiminnan periaatteet, laatuvaatimukset ja riskit.

Tuntee hyvin ICT-palveluhallinnan käytäntöjä ja referenssimalleja.

Ymmärtää hyvin palvelutuotannon operatiivisen toiminnan periaatteet, laatuvaatimukset ja riskit.

Taidot

Osaa jonkin verran soveltaa palveluhallinnan käytäntöjä ja referenssimalleja.

Osaa melko hyvin soveltaa palveluhallinnan käytäntöjä ja referenssimalleja.

Osaa hyvin soveltaa palveluhallinnan käytäntöjä ja referenssimalleja.

Pätevyys

Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan.

Vähäinen itsenäinen panostus.

Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan.

Osaa toimia melko itsenäisesti.

Osallistuu erittäin aktiivisesti ryhmän työskentelyyn.

Hyvä kyky toimia itsenäisesti.

On innovatiivinen ja omaa positiivisen asenteen.

 

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille-/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.