Olet täällä

ICT-hankinnat

ICT-hankinnat

Tunnus: MGT4TA003
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 5. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Edeltävyysopinnot: Tietohallinto-opintojakson (ICT2TA009 tai ICT2TN009), pakollisten ICTammattiopintojen
ja Tietohallinnon kehittäjä -suuntautumisopinjakson MGT4TA001 suorittaminen.
Opiskelijalla on perustiedot tai työkokemuksen kautta hankittu käsitys tietohallinnosta ja/tai projektityöstä.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa yleisnäkemys yksityisen ja julkisten ICT-hankintojen asiakokonaisuuteen,
hankintaprosessiin ja sen erityispiirteisiin tietohallinnon ja liiketoiminnan näkökulmasta. Opintojaksolla
tutustutaan hankintojen projektitoimintaan ajankohtaismateriaalien sekä soveltavien harjoitustöiden kautta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee ICT-hankintaprosessin ja toimintaperiaatteet, ICT-hankintoihin liittyvät asiat (budjetointi, laatu- ja
  valintakriteerit ja työmääräarviointi, myynti- ja hankintaperiaatteet) sekä tuntee hankintaprojektin
  hallinnolliset tehtävät ja roolit sekä yleiset suositukset, ajankohtaisteemat
 • hallitsee ICT-hankintamenettelyt ja -toimintamallit, toteutusprojektit ja -aikataulut
 • osaa tuottaa ICT-hankintadokumentaation ja esitysmateriaalit (tarjouspyyntö, tarjous, analysointi,
  vertailu) sekä osallistua päätöksentekoon tietohallinnon ja liiketoiminnan näkökulmasta
 • ymmärtää ICT-hankintaosaamisen ja -yhteistyön merkityksen yritykselle ja julkishallinnolle sekä ICTammattilaisen
  hankintaosaamisen liittyvät kehittämistarpeet

Sisältö

 • ICT- tai liiketoimintaprojektin mukaisen ICT-hankinta -harjoituksen toteuttaminen, analysointi,
  mittaaminen ja raportointi
 • teknologiahankintojen strategialähtöinen suunnittelu
 • järjestelmähankinnat, elinkaariajattelu
 • arkkitehtuurit ja tietoturva yleisesti osana ICT-hankintoja tietohallinnon näkökulmasta
 • osallistuminen ICT-hankinnat -ajankohtaisteeman tapahtumaan, seminaariin ja asiantuntijavierailuun.

Työelämäyhteydet

Osallistuminen asiantuntijavierailuihin ja/tai -seminaareihin, tutustutaan ICT-hanketoiminnan
yrityskeiseihin. Opiskelija perehtyy ICT-hankintojen projektikäytänteisiin.

Kansainvälisyys

ICT-hankintoja käsitellään ja tarkastellaan myös kansainvälisesti toimivan yrityksen näkökulmasta.

Opetus- ja oppimismenetelmät

 • monimuoto-opetus 160 h sisältäen lähi- ja/tai verkko-opetusta, itsenäistä työskentelyä
 • tutkiva oppiminen ja projektioppiminen
 • ICT-hankinnat -loppuraportin ja tulosten esittely ja loppuraportti
 • asiantuntijoiden luennot ja mahdollisuudet yritysvierailut
 • oman osaamisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan AHOT-menettelyä erikseen annettavan ohjeen mukaan. AHOT-menettelyn hyödyntämisestä opiskelijan on sovittava opintojakson opettajan kanssa viimeistään opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vastuuopettaja

Talaslahti Anne-Maritta, Malmi

Oppimateriaalit

 • opintojakson materiaalit ilmoitetaan opintojakson alussa
 • muu jaettava luentomateriaali, ICT-hankinnat -teemaan liittyvät ajankohtaisartikkelit, tutkimukset, julkaisut sekä muu kirjallisuus

Arviointiperusteet

50 % arvioitavat yksilötyöt ja laajaryhmätyö sekä niihin liittyvät dokumentaatiot ja aktiivinen
osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin
50% Tentti ja aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin

Tai

100% Tentti ja aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille-/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.
Keskeiset arviointikriteerit ja niiden tasot esitetty alla olevassa taulukossa.

Arvosanat/
Kohteet

Ammatillinen tietoperusta
Arvosana 1
 

Ammattitaito ja tiedonhaku
Arvosana 3
 

Ryhmä- ja tiimityötaidot
sekä vastuullisuus
Arvosana 5
 

Tiedot

tuntee jonkin verran ICT-
hankintaprosessin ja
toimintaperiaatteita,
ICT-hankintoihin
liittyviä asioita
(budjetointi, laatu- ja
valintakriteerit ja
työmääräarviointi, myynti- ja
hankintaperiaatteet) sekä
tuntee jonkin verran
hankintaprojektin hallintoa,
tehtäviä, rooleja, yleisiä
suosituksia ja
ajankohtaisteemoja.

tuntee melko hyvin ICT-
hankintaprosessin
ja toimintaperiaatteita, ICT-
hankintoihin
liittyviä asioita
(budjetointi, laatu- ja
valintakriteerit ja
työmääräarviointi, myynti- ja
hankintaperiaatteet) sekä
tuntee melko hyvin
hankintaprojektin hallinnon,
tehtävät, roolit, yleiset
suositukset ja
ajankohtaisteemat.
tuntee erittäin hyvin
ICT-hankintaprosessin
ja toimintaperiaatteet,
ICT-hankintoihin
liittyvät asiat
(budjetointi, laatu- ja
valintakriteerit ja
työmääräarviointi, myynti- ja
hankintaperiaatteet) sekä
tuntee erittäin hyvin
hankintaprojektin hallinnon,
tehtävät, roolit, yleiset
suositukset ja
ajankohtaisteemat.
Taidot hallitsee joiltain osin ICT-
hankintoihin
liittyvät menettelyt ja toimintamallit ja
toteutusaikataulun
yhteistyössä yrityksen muun
toiminnan kanssa.
Osaa tuottaa joiltain osin I
CT-hankintaan
liittyvää dokumentaatiota ja
materiaaleja mm.
tarjouspyynnön ja tarjouksen.
hallitsee melko hyvin ICT-hankintoihin
liittyvät
menettelyt ja toimintamallit
ja toteutusaikataulun
yhteistyössä yrityksen muun
toiminnan kanssa.
Osaa tuottaa melko hyvin
ICT-hankintaan liittyvää
dokumentaatiota ja
materiaaleja mm.
tarjouspyynnön ja
tarjouksen.
hallitsee erittäin hyvin ICT-
hankintoihin
liittyvät
menettelyt ja toimintamallit
ja toteutusaikataulun
yhteistyössä yrityksen muun
toiminnan kanssa.
Osaa tuottaa erittäin hyvin
ICT-hankintaan liittyvää
dokumentaatiota ja
materiaaleja mm.
tarjouspyynnön ja
tarjouksen.
Pätevyys Osallistuu melko vähän
ryhmän toimintaan ja suorittaa
vain osittain itsenäisesti
vaadittuja tehtäviä.
Pystyy jonkin verran
arvioimaan ryhmän toimintaa.
Vähäinen itsenäinen työpanos.
Ymmärtää jonkin verran
ICT-hankinnan
operatiivisesta
toteuttamisesta ja
ostajatoimittaja
-yhteistyöstä.
Osallistuu melko hyvin
ryhmän toimintaan ja
suorittaa vain osittain
itsenäisesti vaadittuja
tehtäviä.
Pystyy melko hyvin
arvioimaan ryhmän
toimintaa. Melko hyvä
itsenäinen työpanos.
Ymmärtää melko hyvin
ICT-hankinnan
operatiivisesta
toteuttamisesta ja
ostajatoimittaja
-yhteistyöstä.
Osallistuu erittäin hyvin
toimintaan ja suorittaa vain
osittain itsenäisesti
vaadittuja tehtäviä.
Pystyy erittäin hyvin
arvioimaan ryhmän
toimintaa. Erittäin aktiivinen
itsenäinen työpanos.
Ymmärtää erittäin hyvin
ICT-hankinnan
operatiivisesta
toteuttamisesta ja
ostajatoimittaja
-yhteistyöstä.