Olet täällä

Projektitoiminta

Projektitoiminta

Tunnus: MGT4TA002
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

 

Edeltävyysopinnot: Tietohallinto-opintojakson (ICT2TA009 tai ICT2TN009), pakollisten ICTammattiopintojen
ja Tietohallinnon kehittäjä -suuntautumisopinjakson MGT4TA001 suorittaminen.
Opiskelijalla on perustiedot tai työkokemuksen kautta hankittu käsitys tietohallinnosta ja projektityöstä.

Oppimistavoitteet

 

Opintojakson tavoitteena on tutustua projektin eri tehtäviin ja rooleihin ja projektin operatiiviseen
toteuttamiseen liittyviin tietohallinnon ja liiketoiminnan vaatimuksiin, asiakaspalveluun sekä kustannustehokkaaseen
toimintaan (projektisuunnitelma ja -raportointi, menetelmät, standardit, projektitoiminnan kehittäminen ja
riskien hallinta tietohallinnon näkökulmasta).

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee projektin hallinnolliset tehtävät ja roolit sekä ICT-projektihallintaan yleisesti liittyvät
  mallit, standardit ja suositukset sekä projektipalveluiden kehittämisen ja käyttöönoton mahdollisuudet
 • hallitsee ICT-projektihallintaan liittyvät osa-alueet (projektisuunnitelma, menetelmät,
  välineet, standardit riskienhallinta) sekä osaa soveltaa niitä erilaisiin projekteihin tilanne- ja
  tavoitekohtaisesti
 • osaa projektiraportoinnin sekä tunnistaa erilaisten ICT-projektien sekä hankkeiden välisiä
  eroja sekä kustannustehokkaaseen projektitoimintaan ja sen operatiivisen toteuttamiseen liittyviä
  vaatimuksia sekä tunnistaa hankkeet ja projektit osana yrityksen liiketoiminta- ja tietohallintostrategiaa
 • ymmärtää projektien operatiiviseen toteuttamiseen liittyvät tietohallinnon ja liiketoiminnan
  vaatimukset, asiakaspalvelun
 • ymmärtää projekti- ja hankehallintaan liittyvät yleiset asiat (resurssitarve, laatu- ja
  kustannustavoitteet, riskit ja tietoturvallisuus) osana projektitoimintaa.

Sisältö

 • ICT- tai liiketoimintaprojektin projektisuunnitelman mukaisen laajan projekti- ja/tai hanketyön
  toteuttaminen
 • Projektin seurantaraportointi ja analysointi projektisuunnitelman mukaisesti
 • Projektihallinnon käytännöt ja niiden soveltaminen, teoria sekä projektijohtaminen
 • Projektitoiminnan ajankohtaisteemat ja -raportointi ja/tai -seminaarit, asiantuntijavierailut

 

Työelämäyhteydet

 

Osallistuminen asiantuntijavierailuihin ja/tai -seminaareihin, tutustutaan projektitoiminnan yrityskeiseihin.
Opiskelija perehtyy projektikäytänteisiin, kartoittaa ja analysoi niiden kehittämistarpeita.

Kansainvälisyys

 

Projektitoimintaa tarkastellaan myös kansainvälisesti toimivan yrityksen näkökulmasta.

Opetus- ja oppimismenetelmät

 • monimuoto-opetus 160 h sisältäen lähi- ja/tai verkko-opetusta, itsenäistä työskentelyä
 • tutkiva oppiminen ja projektioppiminen
 • toimiminen projektin vastuullisena toteuttajana
 • projektin tulosten esittely ja loppuraportti
 • oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

 

Opintojaksolla noudatetaan AHOT-menettelyä erikseen annettavan ohjeen mukaan. AHOT-menettelyn hyödyntämisestä opiskelijan on sovittava opintojakson opettajan kanssa viimeistään opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vastuuopettaja

 

Talaslahti Anne-Maritta, Malmi

Oppimateriaalit

 • opintojakson materiaalit ilmoitetaan opintojakson alussa
 • muu jaettava luentomateriaali, projektitoiminnan ajankohtaisartikkelit, tutkimukset, julkaisut sekä
  projektityökirjallisuus
 • oheiskirjallisuus mm.
  Artto, K. & Martinsuo, M. & Kuja, J. 2006. Projektiliiketoiminta. WSOY.
  Lehtonen, P., Lindblom, L., Korpinen, S. & Simonen, J. 2006. Projektisalkun hallinta - kehitystoiminnan
  strateginen johtaminen. Edita.
  Pelin, R. 2004. Projektihallinnan käsikirja.

Arviointiperusteet

 

70 % arvioitava projektityö ja siihen liittyvä dokumentaatio
30 % projektiosaaminen, asiakaspalvelu sekä aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalisssa.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.
Keskeiset arviointikriteerit ja niiden tasot esitetty alla olevassa taulukossa.

 

 

 

Arvosanat/
Kohteet

Ammatillinen tietoperusta

Arvosana 1

Ammattitaito ja tiedonhaku

Arvosana 3

Ryhmä- ja tiimityötaidot
sekä vastuullisuus
Arvosana 5

Tiedot

Tietää jonkin verran
projektisuunnittelun
keskeisestä sisällöstä ja
soveltamismahdollisuuksista.

Ymmärtää jonkin verran
ICT-projektiliiketoiminnasta.
Tuntee jonkin verran
projektihallintoa ja -tehtävistä,
ja raportointikäytänteitä,
referenssimalleja, menetelmiä,
standardeja.
Ymmärtää osittain
projektitoiminnan
operatiiviset periaatteet,
laatuvaatimukset ja riskit.
Tuntee osittain
projektitoiminnan
ajankohtaiset teemat,
julkaisut, artikkelit.

Tietää melko hyvin
projektisuunnittelun
keskeisestä sisällöstä ja
soveltamismahdollisuuksista.
Ymmärtää melko hyvin
ICT-projektiliiketoiminnasta.
Tuntee melko hyvin
projektihallintoa ja -
tehtävistä, ja
raportointikäytänteitä,
referenssimalleja,
menetelmiä, standardeja.
Ymmärtää melko hyvin
projektitoiminnan
operatiiviset periaatteet,
laatuvaatimukset ja riskit.
Tuntee melko hyvin
projektitoiminnan
ajankohtaiset teemat,
julkaisut, artikkelit.

Tietää hyvin
projektisuunnittelun
keskeisestä sisällöstä ja
soveltamismahdollisuuksista.

Ymmärtää hyvin ICT-

projektiliiketoiminnasta.
Tuntee hyvin
projektihallintoa ja -
tehtävistä, ja
raportointikäytänteitä,
referenssimalleja,
menetelmiä, standardeja.
Ymmärtää hyvin
projektitoiminnan
operatiiviset periaatteet,
laatuvaatimukset ja riskit.
Tuntee hyvin
projektitoiminnan
ajankohtaiset teemat,
julkaisut, artikkelit.

Taidot Tunnistaa osittain
projektitoiminnan edellytykset
ja pystyy osallistumaan
projektiin projektipäällikkönä
tai -jäsenenä.
Osaa jonkin verran soveltaa
projektitoiminnan
raportointikäytänteitä,
referenssimalleja, menetelmiä
ja standardeja.
Osaa jonkin verran tuottaa
projektiraportointia
itsenäisesti.
Osaa jonkin verran tunnistaa
erilaisten ICT-projektien
välisiä eroja sekä edellytyksiä
kustannustehokkaalle
projektitoiminnalle.
Tunnistaa melko hyvin
projektitoiminnan
edellytykset ja pystyy
osallistumaan projektiin
projektipäällikkönä tai -
jäsenenä.
Osaa melko hyvin soveltaa
projektitoiminnan
raportointikäytänteitä,
referenssimalleja,
menetelmiä ja standardeja.
Osaa melko hyvin tuottaa
projektiraportointia
itsenäisesti.
Osaa melko hyvin tunnistaa
erilaisten ICT-projektien
välisiä eroja sekä
edellytyksiä
kustannustehokkaalle
projektitoiminnalle.
Tunnistaa hyvin
projektitoiminnan
edellytykset ja pystyy
osallistumaan aktiivisesti
projektiin
projektipäällikkönä tai -
jäsenenä.
Osaa hyvin soveltaa
projektitoiminnan
raportointikäytänteitä,
referenssimalleja,
menetelmiä ja standardeja.
Osaa hyvin tuottaa
projektiraportointia
itsenäisesti.
Osaa hyvin tunnistaa
erilaisten ICT-projektien
välisiä eroja sekä
edellytyksiä
kustannustehokkaalle
projektitoiminnalle.
Pätevyys Osallistuu melko vähän
projektiryhmän operatiiviseen
toimintaan ja suorittaa vain
osittain itsenäisesti vaadittuja
projektitehtäviä.
Pystyy jonkin verran
arvioimaan projektiryhmän
toimintaa.
Ymmärtää jonkin verran
projektien operatiiviseen
toteuttamiseen liittyvistä
tietohallinnon ja
liiketoiminnan vaatimuksista,
yhteistyöstä ja
asiakaspalvelun
toteuttamisesta.
Osallistuu melko paljon
projektiryhmän
operatiiviseen toimintaan ja
suorittaa itsenäisesti
vaadittuja projektitehtäviä.
Pystyy melko hyvin
arvioimaan projektiryhmän
toimintaa.
Ymmärtää melko paljon
projektien operatiiviseen
toteuttamiseen liittyvistä
tietohallinnon ja
liiketoiminnan vaatimuksista,
yhteistyöstä ja
asiakaspalvelun
toteuttamisesta.
Osallistuu aktiivisesti
projektiryhmän toimintaan ja
suorittaa hyvin itsenäisesti
vaaditut projektitehtävät.
Pystyy hyvin arvioimaan
projektiryhmän toimintaa.
Ymmärtää hyvin projektien
operatiiviseen toteuttamiseen
liittyviä tietohallinnon ja
liiketoiminnan yhteyksiä.