Olet täällä

Tietohallinto ja sen kehittäminen

Tietohallinto ja sen kehittäminen

Tunnus: MGT4TA001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 5. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Edeltävyysopinnot: pakolliset ICT-ammattiopinnot, erityisesti Tietohallinto-opintojakso (ICT2TA009)

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja käytännönläheinen ja konkreettinen näkökulma tietohallintoon. Opintojaksolla syntyy näkemys tietotekniikan johtamiseen osana liiketoimintaa ja osana ICT-liiketoimintaa. Opintojaksolla tutustutaan esimerkkien kautta tietohallinnon toimintaan ja tietohallinnon rooleihin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa yleisesti tietohallinnon periaatteita tietohallinnon ja liiketoiminnan näkökulmasta. Opiskelijalla on näkemys tietohallinnon ja tietotekniikan ajankohtaisesta tilanteesta yleisesti Suomessa. Opiskelija kehittyy havainnoimaan tietohallintoa osana ICT- ja liiketoimintaa sekä niihin liittyviä osaamisalueita.  Opiskelija ymmärtää yleisesti, miten tietohallinto sijoittuu, toimii ja mahdollistaa  liiketoiminnan tukemisen yrityksessä.

Sisältö

  • tietohallinnon toiminnot ja osaamisalueet
  • tietohallinnon ja tietotekniikan ajankohtaiset suuntaukset
  • tietohallinnon ja liiketoiminnan välinen yhteistyö ja vuorovaikutus

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla järjestetään asiantuntijavierailuluentoja ja -käyntejä mahdollisuuksien mukaan.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Oppimismenetelmänä ovat lähiopetuksessa aloitetut ja etäopiskeluna viimeistellyt ajankohtaiset käytännön osaamista kehittävät harjoitukset, jotka alustetaan ja täydennetään teoriaopetuksella. Harjoitustöissä opiskelija perehtyy lähiopetuksen aihealueeseen sekä kertaa ja syventää lähiopetuksessa opittuja tietoja ja taitoja.

  • luennot, harjoitustyöt ja itsenäinen työskentely, monimuotototeutus
  • vierailevien asiantuntijoiden luennot ja yritysvierailut
  • oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua opintosuorituksiin tai hankittuun työkokemukseen. Opiskelijan halutessa hyödyntää AHOT-menettelyä, on opiskelijan ilmoittauduttava normaalisti opintojaksolle ja sovittava AHOT-menettelystä opettajan kanssa viimeistään opintojakson alussa.

Vastuuopettajat

Mutikainen Jukka, Malmi

Oppimateriaalit

  • Laudon & Laudon. 2010 tai uudempi. Essentials of Management Information Systems//Business Information Systems, Prentice Hall.  Kirjasta erikseen mainittavat kohdat tai jokin muu opintojakson alussa ilmoitettu ajankohtainen kirjallisuus.
  • Ajankohtaiset artikkelit ja julkaisut sekä muu jaettava oppimateriaali

Arviointiperusteet

100 % harjoitustyöt: ryhmä- tai yksilötyönä (tietohallinnon ajankohtainen kehittämistyö ja yrityscase-raportointi)

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Arvosanat/
Kohteet

1 3 5

Tiedot

Tuntee vain vähäisessä määrin
tietohallinnon toimintaa ja sen rooleja.
Tuntee vain suppeasti tietohallinnon
ja tietotekniikan ajankohtaista tilannetta.

Tuntee melko hyvin
tietohallinnon toimintaa ja sen
rooleja. Tuntee melko
hyvin tietohallinnon ja tietotekniikan ajankohtaista tilannetta.

Tuntee hyvin tietohallinnon
toimintaa ja sen rooleja.
Tuntee hyvin tietohallinnon ja tietotekniikan ajankohtaista
tilannetta.

Taidot

Osaa vain vähäisessä määrin
soveltaa tietohallinnon periaatteita
tietohallinnon ja liiketoiminnan näkökulmasta.
Ei juurikaan osaa hankkia tai
soveltaa tietoa itsenäisesti.

Osaa melko hyvin soveltaa
tietohallinnon periaatteita
tietohallinnon ja liiketoiminnan
näkökulmasta.

Hankkii ja soveltaa tietoa melko
itsenäisesti.

Osaa hyvin soveltaa
tietohallinnon periaatteita
tietohallinnon ja liiketoiminnan
näkökulmasta.

Hankkii ja soveltaa tietoa itsenäisesti.

Pätevyys

Osallistuu melko vähän
ryhmän toimintaan.
Itsenäinen panostus vähäistä,
samoin vastuun ottaminen ryhmän
toiminnasta.

Osallistuu melko hyvin ryhmän
toimintaan ja tavoitteiden
saavuttamiseen annettujen
aikataulujen mukaisesti.
Kykenee toimimaan melko
itsenäisesti ja tarvittaessa
osittain ottamaan vastuun
ryhmän toiminnasta.

Edistää aktiivisesti ryhmän toimintaa
ja tavoitteiden saavuttamista
annettujen aikataulujen
mukaisesti.

Kykenee toimimaan itsenäisesti ja tarvittaessa ottamaan vastuun ryhmän toiminnasta.

Ideointikyky, positiivinen asenne!