Olet täällä

Strategia käytännössä

Strategia käytännössä

Tunnus: MGT2HY103
Laajuus: 5 op (135 tuntia)
Ajoitus: 1. - 4. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Master-opetussuunnitelma
Opintojakson taso: syventävät ammattiopinnot, Master
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1

Opiskelija tuntee strategisen ajattelun peruskäsitteistön sekä menettelytapoja strategian toimeenpanemiseksi. Opiskelija pystyy osallistumaan strategian suunnitteluvaiheen tietojen keräykseen ja jalkauttamissuunnitelmien laadintaan. Hän osaa toimia muutosprojektissa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Arvosana 3

Opiskelija tuntee strategisen ajattelun käsitteistön ja keskeiset työkalut ja mallit strategiseen suunnitteluun ja strategian käytäntöön panoon liittyen. Opiskelijalla on taito liittää teoreettisia käsitteitä käytäntöön. Opiskelija osaa kerätä tietoa ja analysoida yrityksen liiketoimintastrategiaa sekä suunnitella uuden strategian elementtejä. Opiskelija osaa tehdä yksittäisen analyysin toteutussuunnitelman ja laatia vaihtoehtoisia toteutusmalleja ja näille mittarit.

Arvosana 5

Opiskelija on tietoinen erilaisista strategisista lähestymistavoista ja jalkautustavoista ja osaa vertailla erilaisia ​​malleja, teorioita ja näkökulmia. Opiskelijalla on taito valita olennaiset analyysityökalut tiettyyn liiketoimintatilanteeseen liittyen. Hän katsoo laajalti ja innovatiivisesti organisaation mahdollisuuksia strategisissa valinnoissa ja toteutustavoissa. Hänellä on taitoa ja ymmärrystä muutoksen läpivientiin. Opiskelija pystyy osallistumaan organisaation strategian suunnitteluun aktiivisesti. Hän osaa muuttaa strategiset tavoitteet operatiivisiksi suunnitelmiksi ja tavoitteiksi ja määritellä näille mittarit.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa ja edetä opinnoissa ripeämmin. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta.

Työelämäyhteydet
Opintojakso kytkeytyy Master-opiskelijan omaan työkokemukseen. Vierailevia luennoitsijoita voidaan kutsua tarpeen mukaan.

Kansainvälisyys
Kansainvälisyys näkyy käsiteltävien tapausten muodossa, oppikirjoissa, artikkeleissa sekä myös yksilötöissä.

Sisältö
Opintojakson koostuu seuraavien kokonaisuuksien käsittelystä usean eri koulukunnan näkemysten mukaisesti:

  • käsitteistö ja strategiatyön merkitys organisaatioissa tänään
  • keskeiset strategiatyön analyysit ja analyysitulosten käyttö strategian määrittelyssä
  • toteuttamissuunnitelmat ja - mallit strategian viemiseksi käytäntöön
  • tasapainotettu tuloskortti seuraamisen työkaluna
  • muutosprojektin suunnittelu

Oppimismenetelmät
Toteutuksesta riippuen lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, pienryhmätyöskentelyä ja verkko-opintoja. Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat
Toteutuksesta riippuen.

Vastuuopettaja(t)
Riitta Rautava, Pasila
Teemu Moilainen, Haaga
Olli Laintila, Pasila