Olet täällä

Johtamisviestintä

Johtamisviestintä

Tunnus: MGT2HY101
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 1. – 4. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Master-opetussuunnitelma
Opintojakson taso: syventävät ammattiopinnot, Master
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Ei edeltävyysehtoja.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
Opiskelija kykenee tunnistamaan tavoitteellisuuden merkityksen itsensä johtamisessa ja johtamisviestinnässä. Opiskelija osaa kuvailla johtamisviestintää ja on tietoinen omasta vuorovaikutuskompetenssistaan.

Arvosana 3
Edellisen lisäksi opiskelija kykenee arvioimaan ja sopeuttamaan viestintäänsä organisaation toiminta- ja palvelutavoitteet huomioon ottaen. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta. 

Arvosana 5
Edellisten lisäksi opiskelija osoittaa viestintäkriittistä ajattelua ja osoittaa hallitsevansa sitouttamisen, motivoimisen ja valmentamisen taitoja. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta ja soveltaa palautetaitojaan myös muutos- ja ristiriitatilanteissa. Opiskelija osaa viestiä kulttuurisensitiivisesti ja eettisesti kestävältä pohjalta.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Jos opiskelija omaa työn, opintojen tai muun syyn (esim. sertifiointi) takia kurssin tuottaman osaamisen, voi hän osoittaa osaamisensa toteutuksen vastuuopettajan kanssa sovittavalla tavalla. Toteutuksen vastuuopettaja tiedottaa tarkemmin AHOTin soveltamisesta. Lisätietoja AHOT-prosessista löytyy MyNetistä.

Työelämäyhteydet
Opintojakso kytkeytyy Master-opiskelijan omaan työkokemukseen. Vierailevia luennoitsijoita voidaan kutsua tarpeen mukaan.

Kansainvälisyys
Opiskelijoiden omat kokemustaustat ja työympäristöt tuovat kansainvälisen näkökulman opintojaksolle. Opetusmateriaali on kansainvälistä.

Sisältö

  • Tavoitteellinen, organisaation toiminta- ja palvelumyyntitavoitteet huomioiva viestintä
  • Viestinnän ja toiminnan sopeuttaminen tilanteiden mukaisesti
  • Vuorovaikutus- ja vaikuttamistaitojen analysoiminen ja kehittäminen
  • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen, myös muutos- ja ristiriitatilanteissa
  • Itsen ja muiden sitouttaminen ja motivoiminen

Oppimistavat
Toteutuksesta riippuen lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, pienryhmätyöskentelyä ja verkko-opintoja. Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointi
Toteutuksesta riippuen.

Vastuuopettaja(t)
Heta-Liisa Malkavaara, Pasila Eeva Puhakainen, Haaga Mirka Sunimento, Pasila  ja Tanja Vesala-Varttala, Pasila