Olet täällä

Tutkimustyön perusteet ja menetelmät

Tutkimustyön perusteet ja menetelmät

Tunnus: MET2LK002

Laajuus: 3 op

Ajoitus: 5. lukukausi

Kieli: suomi

Opintojakson taso: ammattiopinnot

Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Tilastollinen analyysi (MET2LK001).

Tavoitteet

 Oppijakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee tutkimuksen tekemiseen liittyvät keskeiset käsitteet
 • osaa käyttää ja soveltaa tyypillisimpiä rahoituksen alan laadullisia ja määrällisiä tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä.
 • osaa suunnitella ja ohjattuna toteuttaa liiketaloudellisen tutkimuksen tai kehittämistehtävän.

Sisältö

 • Tutkimus- ja kehittämistyön peruskäsitteet
 • Aiheen valinta ja tutkimusongelman tai kehittämistehtävän muotoilu
 • Tiedonhaku ja viitekehyksen laatiminen
 • Tutkimusstrategian valinta
 • Tiedonhankintamenetelmät
 • Rahoitusalalle tyypilliset analyysimenetelmät
 • Regressioanalyysit
 • Tutkimusraportin rakenne ja kirjoittaminen
 • Tutkimuksen etiikka

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen työskentely 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen, AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Mia Lahtela

Oppimateriaali

Heikkilä, T. 2008. Tilastollinen tutkimus. 7. uudistettu painos. Edita, Helsinki.
Hirsijärvi, S., Remes, P., Sajavaara, P. 2004 (tai uudempi). Tutki ja Kirjoita. Tammi, Helsinki.
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2004. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Tammi, Helsinki.
Luentomateriaali ja opettajan ilmoittama muu oheismateriaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti ja/tai oppimistehtävät
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.