Olet täällä

Tilastolliset menetelmät

Tilastolliset menetelmät

Tunnus: MET2LH001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. tai 4. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso on perustana ammattiosaamista syventäville opinnoille ja opinnäytetyölle.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa esittää tilastoaineistoja havainnollisina taulukoina ja kuvioina
 • osaa laskea ja tulkita yleisimmät tunnusluvut
 • osaa analysoida kahden muuttujan välisiä riippuvuuksia käyttäen ristiintaulukointia, hajontakuvioita ja korrelaatiokertoimia
 • osaa laskea luottamusvälit keskiarvoille ja prosenttiluvuille
 • osaa tulkita yleisimpien tilastollisten merkitsevyystestien tuloksia
 • osaa analysoida tietoja Excelillä.

Sisältö

 • Tilastollisen tutkimuksen peruskäsitteet ja mitta-asteikot
 • Tilastoaineiston taulukot ja kuviot
 • Tilastoaineiston tunnusluvut (keski- ja hajontaluvut, fraktiilit)
 • Kahden muuttujan välinen riippuvuus (ristiintaulukointi, hajontakuviot ja korrelaatiokertoimet)
 • Tilastollinen päättely (keskiarvon ja prosenttiluvun luottamusvälit, yhden keskiarvon ja yhden prosenttiluvun testit, ryhmien väliset vertailutestit, khin neliö -testi ja korrelaatiokertoimien testaus)

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen työskentely 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Aikaisemmin hankittu osaaminen ja vastaavat taidot on mahdollista osoittaa näytöllä. Opiskelija toimittaa ao. opettajalle portfolion, minkä jälkeen hän sopii opettajan kanssa näyttötavan.

Vastuuopettajat

Pirjo Saaranen
Aki Taanila
Mia Lahtela

Oppimateriaalit

Nummenmaa, L., Holopainen, M. & Pulkkinen, P. 2016. Tilastollisten menetelmien perusteet. Sanoma Pro Oy. Helsinki.

Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu luennoitsijan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arviointikriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 % suoritettu) 3 (min. 70 % suoritettu) 5 (min. 90 % suoritettu)
Tiedot Osaa ainakin osittain suorittaa harjoitustehtäviin liittyvän laskennan ja suoriutuu tentistä hyväksytysti. Tunnistaa keskeiset käsitteet annetuista tilanteista. Osaa suorittaa suurimman osan harjoitustehtäviin liittyvästä laskennasta ja osaa avata laskennan tulokset sanallisesti. Suoriutuu tentistä hyvin.
Osaa keskeisten käsitteiden osalta tuottaa verbaalisen, symbolisen ja kuvallisen esitysmuodon, kun yksi esitysmuoto annetaan.
Osaa tuottaa lähes kaikkiin käsitteisiin liittyviä uusia esitysmuotoja (kuvallinen, verbaalinen, symbolinen), kun yksi on annettu.
Suoriutuu sekä harjoitustehtävistä että tentistä erinomaisesti. Osaa määritellä kaikki tärkeimmät käsitteet. Osaa soveltaa käsitteitä laajempiin yhteyksiin.
Taidot On omaksunut ammattikorkeakouluopiskelun periaatteet, käyttäytyy hyvin ja asenne työskentelyyn on oikea.
Suoriutuu rutiininomaisista sovellustilanteista.
+ Osaa verbaalisesti selittää ja tulkita saamiaan tuloksia.
+ Osaa osin itsenäisesti valita oikeat analysointimenetelmät ja kerätä niiden ratkaisemiseen tarvittavat tiedot.
+ Osaa ongelmissa valita oma-aloitteisesti oikeat analysointimenetelmät. Lisäksi hän osaa tehdä tulosten perusteella oikeita toimenpidepäätöksiä.
+ Opiskelija toimii oma-aloitteisesti, kriittisesti ja osaa analyyttisesti tarkastella tilastollisia ongelmia laajemmassa kontekstissa.
Pätevyys Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Pätevyyttä ei mitata tähän opintojakson yhteydessä. Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Pätevyyttä ei mitata tähän opintojakson yhteydessä. Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Pätevyyttä ei mitata tähän opintojakson yhteydessä.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 40 %
Oppimistehtävät 60 %
Vaihtoehtoiset toteutukset (esim. intensiivitoteutukset):
Tentti 60 %
Oppimistehtävät 40 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.