Olet täällä

Soveltava tutkimus ja kehittäminen

Soveltava tutkimus ja kehittäminen

Tunnus: MET2HY101
Laajuus: 5 OP (135 h)
Ajoitus: 1. – 4. lukukausi
Kieli: Suomi
OPS: Master-opetussuunnitelma
Opintojakson taso: syventävät opinnot, Master
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Osaamistavoitteet ja arviointi
Arvosana 1.

Opiskelija tuntee tapaustutkimuksen, toimintatutkimuksen ja konstruktiivinen tutkimuksen lähestymistavat ja tutkimusmenetelmät pääpiirteissään sekä osaa tehdä perusteltuja valintoja kunkin lähestymistavan mukaisesti. Lisäksi opiskelija osaa tunnistaa ja määritellä tutkimussuunnitelman keskeiset osa-alueet.

Arvosana 3.

Edellä olevan lisäksi opiskelija kykenee soveltamaan valittua lähestymistapaa ja menetelmiä joko kehittämis- tai opinnäytetyösuunnitelmassaan tai muussa opintojakson projektityössä.

Arvosana 5

Edellä olevien lisäksi opiskelija osaa reflektoida käytettyjä menetelmiä ja niiden soveltuvuutta eri lähestymistapoihin. Opiskelijan menetelmävalinnat ovat hyvin perusteltuja ja sopivat valittuun tutkimus- ja kehittämistehtävään.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)
Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa ja edetä opinnoissa ripeämmin. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta.

Työelämäyhteydet
Opintojakso kytkeytyy Master-opiskelijan omaan työkokemukseen ja opinnäytetyösuunnitelmaan. Vierailevia luennoitsijoita voidaan kutsua tarpeen mukaan.

Kansainvälisyys
Toteutuksesta riippuen.

Sisältö

  • Tutkimuksellisen kehittämistyön kokonaisuus ja lähestymistavat
  • Tapaus-, toiminta- ja konstruktiivinen tutkimus lähestymistapoina
  • Tapaus-, toiminta- ja konstruktiivisen tutkimusprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi
  • Aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät laadullisessa tutkimuksessa
  • Tutkimuksen laatu (validiteetti, luotettavuus, läpinäkyvyys) ja etiikka

Oppimistavat
Toteutuksesta riippuen lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, pienryhmätyöskentelyä ja verkko-opintoja. Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettaja(t)
Drake Merja, Pasila
Moilanen Teemu, Haaga/Pasila
Moisala Aarni, Pasila