Olet täällä

Matematiikan johdantokurssi

Matematiikan johdantokurssi

Tunnus: MAT8LH001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Johdantokurssin suoritusta suositellaan opiskelijalle orientaatioviikon aikana tehtävän lähtötasotestin perusteella. Opintojakso on tarkoitettu etenkin opiskelijoille, jotka eivät ole kirjoittaneet yo-kirjoituksissa matematiikkaa tai kokevat tarvitsevansa kertausopintoja. Johdanto-opintojakso tulee suorittaa ennen opintojaksoa Liike-elämän matematiikka 1.

Oppimistavoitteet

Opintojaksolla kerrataan ja vahvistetaan lukion matematiikan sisältöjä liike-elämän matematiikan tarpeisiin. Opintojakson suorittanut opiskelija osaa prosenttilaskun peruslaskutoimitukset sekä toisen asteen yhtälöt. Hän hallitsee eksponentti- ja logaritmifunktioiden soveltamisalueet.

Sisältö

  • Yhtälöoppi
  • Ongelman ratkaisu
  • Funktiolaskimen perustoiminnot ja käytön harjoittelu
  • Prosenttilaskun peruslaskutoimitukset

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen työskentely 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettajat

Katri Währn
Mirja Visuri
Tuula Kinnunen

Oppimateriaalit

Saaranen, P., Kolttola, E., ja Pösö, J. 2014. Liike-elämän matematiikka. Edita.
Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu luennoitsijan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 % suoritettu) 3 (min. 70 % suoritettu) 5 (min. 90 % suoritettu)
Tiedot Osaa hyvin kaksi arvioinnin kohteena olevista aihealueista: yhtälöt, prosenttilaskun peruslaskutoimitukset. Tunnistaa, onko annettu menetelmä oikea. Osaa keskeisten käsitteiden osalta tuottaa verbaalisen, symbolisen ja kuvallisen esitysmuodon, kun yksi esitysmuoto annetaan. Hallitse hyvin kaikki aihealueet (yhtälöt, ongelma ratkaisu, laskimen käyttö ja prosenttilaskun perustapaukset). Osaa soveltaa käsitteitä laajempiin yhteyksiin.
Taidot On omaksunut ammattikorkeakouluopiskelun periaatteet, käyttäytyy hyvin ja asenne työskentelyyn on oikea.
Suoriutuu rutiininomaisista sovellustilanteista.
+ Osaa verbaalisesti selittää ja tulkita saamiaan tuloksia.
+ Osaa osin itsenäisesti valita oikeat laskentamenetelmät ja poimia niiden ratkaisemiseen tarvittavat tiedot.
+ Osaa liike-elämän ongelmissa valita oma-aloitteisesti oikeat laskentamenetelmät.
+ Toimii oma-aloitteisesti, kriittisesti ja osaa analyyttisesti tarkastella liike-elämän ongelmia laajemmassa kontekstissa.
Pätevyys Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Pätevyyttä ei mitata tämän opintojakson yhteydessä. Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Pätevyyttä ei mitata tämän opintojakson yhteydessä. Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Pätevyyttä ei mitata tämän opintojakson yhteydessä.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti ja harjoitustehtävät
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.