Olet täällä

Liike-elämän matematiikka 2

Liike-elämän matematiikka 2

Tunnus: MAT2LH001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. tai 4. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut opintojakson Liike-elämän matematiikka 1.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa koronkorkolaskun perusteet
 • tuntee finanssimatematiikan käsitteet
 • kykenee valitsemaan käytännön työtehtävissä tarvittavat oikeat laskentamenetelmät
 • tuntee erilaiset luottomuodot ja niihin liittyvät laskelmat
 • kykenee vertailemaan investointien kannattavuutta ja soveltaa niitä perusteltuihin myyntikeskusteluihin
 • osaa tunnistaa ja arvioida markkinamahdollisuuksia
 • osaa käyttää sujuvasti Excel-ohjelmaa laskelmissa.

Sisältö

 • Koronkorkolaskut
 • Jaksolliset suoritukset
 • Luottomuodot ja todelliset vuosikorkokannat
 • Investointilaskelmat
 • Excel-työkalut

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja tentti 32 h
Itsenäinen työskentely 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

AHOT tapahtuu näyttökokeessa. Näyttökokeeseen voi valmistautua tutustumalla luentorunkoon ja kaavakokoelmaan. Kokeiden aikataulu ja ilmoittautumislomake lähetetään opiskelijaksi valituille kutsukirjeen mukana. Aikataulu ja lomake löytyvät myös opiskelijan MyNetistä.

Vastuuopettajat

Tuula Kinnunen
Katri Währn
Mirja Visuri

Oppimateriaalit

Saaranen, P., Kolttola, E., ja Pösö, J. 2016. Liike-elämän matematiikka. Edita.
Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu luennoitsijan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Kriteerit on kuvattu asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 % suoritettu) 3 (min. 70 % suoritettu) 5 (min. 90 % suoritettu)
Tiedot Osaa hyvin soveltaa korkolaskua vähintään kahteen arvioinnin kohteena olevista osa-alueista: koronkorkolasku, jaksolliset suoritukset, luottomuodot, todelliset vuosikorkokannat tai investointilaskelmat. Tunnistaa keskeiset käsitteet annetuista tilanteista. Hallitsee neljä arvioinnin kohteena olevaan aihealuetta koronkorkolasku, jaksolliset suoritukset, luottomuodot, todelliset vuosikorkokannat tai investointilaskelmat. Osaa keskeisten käsitteiden osalta tuottaa verbaalisen, symbolisen ja kuvallisen esitysmuodon, kun yksi esitysmuoto annetaan. Hallitsee hyvin kaikki viisi aihealuetta (koronkorkolasku, jaksolliset suoritukset, luottomuodot, todelliset vuosikorkokannat tai investointilaskelmat) ja ymmärtää niiden merkityksen liike-elämän sovelluksissa.  Osaa määritellä verbaalisesti, symbolisesti ja kuvallisesti kaikki tärkeimmät käsitteet. Osaa soveltaa käsitteitä laajempiin yhteyksiin.
Taidot On omaksunut ammattikorkeakouluopiskelun periaatteet, käyttäytyy hyvin ja asenne työskentelyyn on oikea.
Suoriutuu rutiininomaisista sovellustilanteista.
+ Osaa verbaalisesti selittää ja tulkita saamiaan tuloksia.
+ Osaa osin itsenäisesti valita oikeat laskentamenetelmät ja kerätä niiden ratkaisemiseen tarvittavat tiedot.
+ Osaa liike-elämän ongelmissa valita oma-aloitteisesti oikeat laskentamenetelmät. Lisäksi hän osaa tehdä laskutulosten perusteella oikeita toimenpidepäätöksiä.
+ Opiskelija toimii oma-aloitteisesti, kriittisesti ja osaa analyyttisesti tarkastella liike-elämän ongelmia laajemmassa kontekstissa.
Pätevyys Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Pätevyyttä ei mitata tämän opintojakson yhteydessä. Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Pätevyyttä ei mitata tämän opintojakson yhteydessä. Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Pätevyyttä ei mitata tämän opintojakson yhteydessä.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti ja harjoitustehtävät.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.