Olet täällä

Matematiikka

Matematiikka

Tunnus: MAT1TA001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 2. lukukausi 
Kieli: suomi
Taso: perusopinnot
Tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Lähtötaso: Lukion lyhyt matematiikka tai vastaavat tiedot.

  • Yrityksen toiminta ja toimintaympäristö (BUS1TA001). Talousmatematiikan esimerkkejä ratkotaan Excelin avulla.
  • Englanti 1 (ENG1TA001). Opintojakso sisältää englanninkielisiä tehtäviä

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää numeerista tietoa ja osaa tulkita tilastollista informaatiota
  • kykenee laskemaan tunnuslukuja ja analysoimaan tilastollista tietoa
  • osaa hyödyntää Exceliä matemaattisessa ongelmanratkaisussa.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään seuraavia aiheita:

  • tilastollisen aineiston rakenne ja kuvaaminen
  • tilastomuuttujien käsittely ja tunnusluvut
  • tiedon analysointi

Työelämäyhteydet

Opintojakson esimerkit ja etätehtävät mukailevat yritysmaailmassa esiintyviä todellisia ongelmatilanteita.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla annetaan tehtäviä englanniksi ja nämä tehtävät opiskelija palauttaa myös englanniksi.

Opetus- ja oppimismenetelmät

32h lähiopetusta, sisältäen luentoja sekä tuntiharjoituksia manuaalisesti ja Excelillä.
48h opiskelijan omaa työtä, sisältäen Excelillä ratkaistavia etätehtäviä.
Tehtävien ratkaisemisessa hyödynnetään opiskelijoiden kannettavia tietokoneita.

Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Vastuuopettaja

Kalevi Keinänen, Pasila

Oppimateriaalit

Tunnilla ja / tai oppimisalustan kautta jaettava materiaali
Oheislukemistona mikä tahansa AMK –asteen tilastollisten menetelmien oppikirja

Arviointiperusteet
 

Arvointi asteikolla 1-5. Arviointikriteerit esitetty asteikolla 1, 3, 5.

  Tiedot Taidot
1 Osaa ainakin osittain suorittaa harjoitustehtäviin liittyvän laskennan ja suoriutuu tentistä hyväksytysti. Tunnistaa keskeiset käsitteet ja tuntee niiden perusmerkityksen. Osaa esittää tilastollisen aineiston yksinkertaisesti ja selkeästi annetulla menetelmällä. On omaksunut ammattikorkeakouluopiskelun periaatteet, käyttäytyy hyvin ja asenne työskentelyyn on oikea. Suoriutuu rutiininomaisista sovellustilanteista.
3 Osaa suorittaa suurimman osan harjoitustehtäviin liittyvästä laskennasta ja osaa avata laskennan tulokset sanallisesti. Suoriutuu tentistä hyvin.
Ymmärtää keskeisten käsitteiden merkityksen ja osaa kuvata käsiteltävää tilannetta käsitteiden avulla. Osaa esittää tilastollisen aineiston monipuolisesti usealla annetulla menetelmällä.
Osaa ongelmissa valita oma-aloitteisesti oikeat analysointimenetelmät. Lisäksi hän osaa tehdä tulosten perusteella oikeita toimenpidepäätöksiä. Opiskelija toimii oma-aloitteisesti, kriittisesti ja osaa analyyttisesti tarkastella tilastollisia ongelmia laajemmassa kontekstissa.
5 Suoriutuu sekä harjoitustehtävistä että tentistä erinomaisesti. Osaa määritellä hyvin kaikki tärkeimmät käsitteet. Osaa soveltaa käsitteitä laajempiin yhteyksiin. Osaa laatia tilastollisesta aineistosta oma-aloitteisesti monipuolisen ja selkeän esityksen. Osaa ongelmissa valita oma-aloitteisesti oikeat analysointimenetelmät. Lisäksi hän osaa tehdä tulosten perusteella oikeita toimenpidepäätöksiä. Opiskelija toimii oma-aloitteisesti, kriittisesti ja osaa analyyttisesti tarkastella tilastollisia ongelmia laajemmassa kontekstissa.

 

Koe (teoria, käsitteet) 50%
Etätehtävät ( Excel) 50%

Kukin etätehtävä sekä koe tulee suorittaa erikseen hyväksytysti.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Lähiopetuksessa ei ole läsnäolopakkoa, joten opiskelija voi suorittaa opintojakson pelkästään palauttamalla etätehtävät ja osallistumalla kokeeseen.