Olet täällä

Talous- ja rahoitusmatematiikka 2

Talous- ja rahoitusmatematiikka 2

Tunnus: MAT1LK002

Laajuus: 3 op

Ajoitus: periodi 5

Kieli: suomi

Opintojakson taso: perusopinnot

Opintojakson tyyppi: pakollinen

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Talous- ja rahoitusmatematiikka 1:n tiedot.  Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Rahoitusmarkkinoiden rakenne ja toiminta.

Tavoitteet

Opiskelija osaa finanssimatematiikan käsitteet sekä oppii valitsemaan ja soveltamaan oikeita laskentamenetelmiä rahoitusalan käytännön työtehtävissä. Hän osaa erilaiset luottomuodot, niihin liittyvät laskelmat ja vertailut sekä oppii laskemaan ja ymmärtämään luottojen todellisen vuosikorkokannan. Opiskelija osaa eri investointilaskelmien menetelmät ja kykenee vertailemaan investointien kannattavuutta. Hän osaa tunnistaa ja arvioida markkinamahdollisuuksia ja soveltaa tietojaan perusteltuihin myyntikeskusteluihin. Lisäksi hän osaa käyttää sujuvasti Excel-ohjelmaa laskelmissa.

Sisältö

  • Koronkorkolaskun perusteet

  • Jaksollisten suoritusten perustapaukset

  • Rahoitusinstrumentit: annuiteetti- ja tasalyhennyslainat, osamaksu- ja leasing-rahoitus, todellinen vuosikorkokanta

  • Investointilaskelmat

Oppimateriaali

Saaranen-Kolttola-Pösö: Liike-elämän matematiikkaa, Edita (uusin paions). Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu opettajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Vastuuopettaja, opettaja(t)

Pirjo Saaranen

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen työskentely 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Aikaisemmin hankittu osaaminen tai vastaavat taidot on mahdollista osoittaa näyttökokeella. Näyttökoe järjestetään pääsääntöisesti opintojen alkaessa.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 % tavoitteesta)

3 (min. 70 % tavoitteesta)

5 (min. 90 % tavoitteesta)

 Tiedot

Osaa soveltaa korkolaskua kolmeen arvioinnin kohteena olevista osa-alueista (koronkorkolasku, jaksolliset suoritukset, luottomuodot, todelliset vuosikorkokannat tai investointilaskelmat). Tunnistaa keskeiset käsitteet annetuista tilanteista.

Hallitsee neljä arvioinnin kohteena olevaan aihealuetta (koronkorkolasku, jaksolliset suoritukset, luottomuodot, todelliset vuosikorkokannat tai investointilaskelmat). Osaa keskeisten käsitteiden osalta tuottaa verbaalisen, symbolisen ja kuvallisen esitysmuodon, kun yksi esitysmuoto annetaan.

 Hallitse hyvin kaikki viisi aihealuetta (koronkorkolasku, jaksolliset suoritukset, luottomuodot, todelliset vuosikorkokannat tai investointilaskelmat) ja ymmärtää niiden merkityksen liike-elämän sovelluksissa.  Osaa määritellä verbaalisesti, symbolisesti ja kuvallisesti kaikki tärkeimmät käsitteet. Osaa soveltaa käsitteitä laajempiin yhteyksiin.

 Taidot

Opiskelija on omaksunut ammattikorkeakouluopiskelun periaatteet ja asenne työskentelyyn on oikea.
Suoriutuu rutiininomaisista sovellustilanteista.

Osaa verbaalisesti selittää ja tulkita saamiaan tuloksia.
Osaa osin itsenäisesti valita oikeat laskentamenetelmät ja kerätä niiden ratkaisemiseen tarvittavat tiedot.

Osaa liike-elämän ongelmissa valita oma-aloitteisesti oikeat laskentamenetelmät. lisäksi hän osaa tehdä laskutulosten perusteella oikeita toimenpidepäätöksiä.
Opiskelija toimii oma-aloitteisesti, kriittisesti ja osaa analyyttisesti tarkastella liike-elämän ongelmia laajemmassa kontekstissa.

 Pätevyys

Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen palvelun ja myynnin osaajaksi. Pätevyyttä ei mitata tämän opintojakson yhteydessä.

Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen palvelun ja myynnin osaajaksi. Pätevyyttä ei mitata tämän opintojakson yhteydessä.

Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen henkilökohtaiseen kehittymiseen palvelun ja myynnin osaajaksi. Pätevyyttä ei mitata tämän opintojakson yhteydessä.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti, harjoitustehtävät, tuntiaktiivisuus.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.