Olet täällä

Liike-elämän matematiikka 1

Liike-elämän matematiikka 1

Tunnus: MAT1LH001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Orientaatioviikolla opiskelija testaa lähtötasonsa ja mikäli hän kokee sen puutteelliseksi, suositellaan ensin suoritettavaksi Matematiikan valmentavat opinnot MAT8LH101.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee liike-elämässä useimmin toistuvat laskutehtävät
 • osaa hinnoitella tuotteita ja palveluja
 • pystyy laatimaan kannattavuuden arviointiin liittyviä laskelmia
 • osaa laskea yleisen hintatason vaikutuksia
 • pystyy esittämään aikasarjoja Excelin avulla
 • osaa laskea valuuttakurssien muutoksien vaikutuksia
 • hallitsee lyhytaikaisen korkolaskennan
 • osaa tunnistaa ja arvioida markkinamahdollisuuksia

Sisältö

 • Prosenttilaskua liike-elämän sovelluksin
 • Kannattavuuslaskelmien matemaattiset perusteet
 • Indeksit
 • Aikasarjat Excelillä
 • Valuuttalaskut
 • Yksinkertainen korkolasku

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen työskentely 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Opintojakson voi suorittaa vaihtoehtoisesti verkko-opintojaksona MAT8HH001.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

AHOT tapahtuu näyttökokeessa. Näyttökokeeseen voi valmistautua tutustumalla luentorunkoon. Kokeiden aikataulu ja ilmoittautumislomake lähetetään opiskelijaksi valituille kutsukirjeen mukana. Aikataulu ja lomake löytyvät myös opiskelijan MyNetistä.

Vastuuopettajat

Tuula Kinnunen
Katri Währn
Mirja Visuri

Oppimateriaalit

Saaranen, P., Kolttola, E., ja Pösö, J. 2016. Liike-elämän matematiikka. Edita.
Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu luennoitsijan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0).  Kriteerit on kuvattu asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Osaa hyvin soveltaa prosenttilaskua vähintään kahteen arvioinnin kohteena olevista osa-alueista: kannattavuus, indeksit, aikasarjat, valuuttalaskut tai yksinkertainen korkolasku. Tunnistaa keskeiset käsitteet annetuista tilanteista Hallitsee neljä arvioinnin kohteena olevaan aihealuetta kannattavuus, indeksit, aikasarjat, valuuttalaskut tai yksinkertainen korkolasku. Osaa keskeisten käsitteiden osalta tuottaa verbaalisen, symbolisen ja kuvallisen esitysmuodon, kun yksi esitysmuoto annetaan. Hallitse hyvin kaikki viisi aihealuetta (kannattavuus, indeksit, aikasarjat, valuuttalaskut, yksinkertainen korko-lasku) ja ymmärtää niiden merkityksen liike-elämän sovelluksissa.  Osaa mää-ritellä verbaalisesti, symbolisesti ja kuvallisesti kaikki tärkeimmät käsitteet. Osaa soveltaa käsitteitä laajempiin yhteyksiin.
Taidot On omaksunut ammattikorkeakouluopiskelun periaatteet, käyttäytyy hyvin ja asenne työskentelyyn on oikea. Suoriutuu rutiininomaisista sovellustilanteista. + Osaa verbaalisesti selittää ja tulkita saamiaan tuloksia.
+ Osaa osin itsenäisesti valita oikeat laskentamenetelmät ja kerätä niiden ratkaisemiseen tarvittavat tiedot.
+ Osaa liike-elämän ongelmissa valita oma-aloitteisesti oikeat laskentamenetelmät. Lisäksi hän osaa tehdä laskutulosten perusteella oikeita toimenpidepäätöksiä.
+ Opiskelija toimii oma-aloitteisesti, kriittisesti ja osaa analyyttisesti tarkastella liike-elämän ongelmia laajemmassa kontekstissa.
Pätevyys Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Pätevyyttä ei mitata tämän opintojakson yhteydessä. Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Pätevyyttä ei mitata tämän opintojakson yhteydessä. Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Pätevyyttä ei mitata tämän opintojakson yhteydessä.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti ja harjoitustehtävät

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.