Olet täällä

Verkkokauppa liiketoimintamallina

Verkkokauppa liiketoimintamallina

Tunnus: MAR8LH009
Laajuus: 6 op (162h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: valinnainen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut pakolliset perus- ja ammattiopinnot

Oppimistavoitteet

 

Opintojakso perehdyttää opiskelijan verkkokaupan perustamiseen, päivittäiseen toimintaan sekä markkinointiin. Opiskelija tuntee verkkokaupan merkityksen yrityksen jakelukanavana sekä verkkokaupan perustamisen. Oppimisessa painottuu verkkokaupan käytännön toteutus,  tavararyhmähallinta sekä verkkokaupanmarkkinointi Suomen markkinoilla.

 

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija:

 

  • ymmärtää verkkokaupan merkityksen yrityksen liiketoimintamallina ja jakelukanavana
  • tuntee erilaisia verkkokauppaohjelmistoja
  • osaa tehdä suunnitelman verkkokaupan perustamiselle
  • tuntee onnistuneen verkkokaupan osa-alueet
  • osaa suunnitella asiakaslähtöistä markkinointia verkkokauppa ympäristössä

 

Sisältö

 

Verkkokauppa liiketoimintamallina ja markkinoinnin jakelukanavana

Verkkokaupan kilpailukyvyn perusteet

Verkkokaupan perustaminen

Tuotevalikoiman suunnittelu ja hallinta

Verkkokaupan maksutavat ja logistiikka

Verkkokaupan asiakasryhmät ja segmentointi

Markkinoinnin suunnittelu, analytiikka ja kohdentaminen

Jälkimarkkinointi

Verkkokaupan juridiikka

 

Opetus- ja oppimismenetelmät

 

Luennot ja harjoitukset 32h

Itsenäinen työskentely 130h

 

Työelämäyhteydet

 

Opintojakson aikana verkkokauppaa voidaan suunnitella PK-yritykselle.

Kansainvälisyys

 

Opintojakson aikana analysoidaan verkkokaupan globaalia tarjontaa

 

 

Oppimateriaali

 

Lahtinen Tero (2013), Verkkokaupan käsikirja, Yrityskirjat

 

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

 

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Tiedot

Tuntee osittain verkkoliiketoiminnan erityispiirteitä ja tunnistaa peruskäsitteet. On tietoinen yleisimmistä verkkokaupan osa-alueista

Tuntee verkkoliiketoiminnan erityispiirteitä ja tunnistaa peruskäsitteet. On tietoinen verkkokaupan osa-alueista

Tuntee hyvin verkkoliiketoiminnan erityispiirteitä ja tunnistaa erinomaisesti peruskäsitteet. On tietoinen laaja-alaisesti verkkokaupan osa-alueista

Taidot

Osaa tehdä joiltain osin suunnitelman verkkokaupan perustamiselle

Osaa tehdä suunnitelman verkkokaupan perustamiselle

Osaa tehdä innovatiivisen ja strategialähtöisen suunnitelman verkkokaupan perustamiselle

Pätevyys

Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan.
Vähäinen itsenäinen panostus.

Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan
Osaa toimia melko itsenäisesti.

Erittäin aktiivinen osallistuminen työskentelyyn
Hyvä kyky toimia itsenäisesti. ideointikyky, positiivinen asenne, aikataulujen noudattaminen.

 

Arviointi

 

Aktiivinen osallistuminen ja yksilö/paritehtävät: 30%

Verkkokauppaprojektin suunnittelu: 70%

 

Vastuuopettajat

 

Marko Mäki

Tiina Koskelainen