Olet täällä

Nonprofit-markkinointi

Nonprofit-markkinointi

Tunnus: MAR8LH005
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3 - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut Markkinoinnin ja myynnin perusteet MAR1LH001 -opintojakson.

Oppimistavoitteet

Opiskelija tuntee ja ymmärtää nonprofit-markkinoinnin erityispiirteet ja haasteet. Opiskelija osaa kartoittaa, vertailla ja analysoida erilaisten nonprofit-organisaatioiden markkinointitoimenpiteitä ja tehdä pienimuotoisen kehittämissuunnitelman valitsemalleen nonprofit-organisaatiolle tai sosiaalisen markkinoinnin kohteelle.

Sisältö

  • Nonprofit-markkinoinnin muodot, erityispiirteet ja haasteet
  • Sosiaalisen markkinoinnin toteutustavat
  • Nonprofit-markkinoinnin keinot
  • Digitaalinen nonprofit-markkinointi

Opetus- ja oppimismenetelmät

Verkkototeutus, jossa pienryhmässä kartoitetaan, vertaillaan ja analysoidaan valitun organisaation tai sosiaalisen markkinoinnin kohteen markkinointitoimenpiteitä ja tehdään kehittämissuunnitelma.  Yksilötehtävä: perehtyminen nonprofit-markkinoinnin kirjallisuuteen.
Oman oppimisen arviointi 1 h.

Oppimateriaalit

Verkkoaineistot ja sähköiset tietolähteet.
Opiskelijoiden tuottama aineisto.
Opintojaksolla käytettävä kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin.

Vastuuopettajat

Ilmoitetaan myöhemmin

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Ryhmätyöskentely
Kehittämissuunnitelma
Vertaisarviointi 60 %
Yksilötehtävä 40 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.