Olet täällä

B-to-B markkinointi

B-to-B markkinointi

Tunnus: MAR8LH002
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3 - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Markkinoinnin ja myynnin perusteet MAR1LH001 sekä Asiakkuuksien hallinta MAR2LH001 on suoritettu.

Oppimistavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää b-to-b-markkinoinnin erityispiirteet. Opiskelija osaa selvittää erilaisten organisaatioiden ostokäyttäytymistä, markkina-, asiakas- ja kilpailijatiedon hankintaa sekä arvioida arvon tuottamista b-to-b-asiakassuhteissa. Opiskelija osaa vertailla b-to-b-markkinoinnissa käytettäviä kilpailukeinoja suhdemarkkinoinnin näkökulmasta.

Sisältö

  • B-to-b -markkinoinnin toimintakenttä ja erityispiirteet
  • Ostokäyttäytyminen erilaisissa organisaatioissa
  • Markkina-, asiakas- ja kilpailijatiedon käyttö ja arvon tuottaminen asiakkaalle
  • B-to-b -markkinoiden segmentointi ja markkinoinnin kilpailukeinot
  • B-to-b -markkinointiviestinnän erityispiirteet ja digitaalinen markkinointi
  • B-to-b -markkinoinnin kehittyminen

Opetus- ja oppimismenetelmät

Verkkototeutus, jossa on 3 yksilötehtävää ja kaksi verkkokeskustelua
Organisaation ostokäyttäytyminen -tehtävä & keskustelu
Arvon tuottaminen ja tarjooma -tehtävä
Mainonnan analysointi ja vertailu -tehtävä & keskustelu
Tehtävät perustuvat todellisiin yritystapauksiin
Oman oppimisen arviointi 1 h

Oppimateriaalit

Verkkoaineistot ja sähköiset tietolähteet
Opiskelijoiden tuottama aineisto
Opintojaksolla käytettävä kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin

Vastuuopettajat

Ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Yksilötehtävät 70 %
Ryhmätyöskentely 30 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.