Olet täällä

Strateginen brändin johtaminen

Strateginen brändin johtaminen

Tunnus: MAR4LH012
Laajuus: 6 op
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO B:tä)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut markkinoinnin pakolliset perus- ja ammattiopinnot. Opintojakso on osa ammattiosaamisen syventävien opintojen B-moduulia brändin johtaminen ja integroitu markkinointiviestintä.

Oppimistavoitteet

Opiskelija

 • ymmärtää brändin rakentamisen strategisen merkityksen
 • osaa tunnistaa, analysoida ja ratkaista brändin johtamiseen liittyviä ongelmia
 • osaa verrata brändin johtamiseen liittyviä lähteitä ja malleja
 • osaa soveltaa bränditeorioita käytäntöön

Sisältö

 • Strateginen brändianalyysi
 • Brändi-identiteetti ja brändilupaus
 • Brändi-imago
 • Brändin rakentamisprosessi ja brändimallit
 • Brändi-identiteetin hallinta ja brändin johtaminen

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käytetään englanninkielisiä  kirjoja ja artikkeleita.

Opetus- ja oppimismenetelmät

 • PBL-tutoriaalit
 • Käsitekartat
 • Itsearviointi

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Matti Helelä
Leena Korttilalli

Lähdekirjallisuus

Ajankohtainen brändikirjallisuus

Arviointikriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
 

1 (min. 40 % tavoitteesta)

3 (min. 70 % tavoitteesta)

5 (min. 90 % tavoitteesta)

Kohteet

 

 

 

 

Tiedot

Tuntee joiltakin osin yrityskuvan ja brändin muodostumiseen vaikuttavat tekijät ja siihen liittyvät käsitteet.
Ymmärtää yrityskuvan ja brändin strategisen merkityksen markkinointiviestinnän näkökulmasta joiltakin osin.
Ymmärtää yrityskuvatavoitteiden sekä brändin rakentamisen  ja niiden toteuttamisen identifioivan ja differoivan merkityksen eri sidosryhmien näkökulmasta joiltakin osin.

Tuntee
yrityskuvan ja brändin  muodostumiseen vaikuttavat tekijät ja siihen liittyvät käsitteet.
Ymmärtää yrityskuvan ja brändin strategisen merkityksen markkinointiviestinnän näkökulmasta.
Ymmärtää yrityskuvatavoitteiden sekä brändin rakentamisen ja niiden toteuttamisen identifioivan ja differoivan merkityksen eri sidosryhmien näkökulmasta.

Tuntee erittäin hyvin yrityskuvan ja brändin  muodostumiseen vaikuttavat tekijät ja siihen liittyvät käsitteet.
Ymmärtää yrityskuvan ja brändin strategisen merkityksen markkinointiviestinnän näkökulmasta erittäin hyvin.
Ymmärtää yrityskuvatavoitteiden sekä brändin rakentamisen  ja niiden toteuttamisen identifioivan ja differoivan merkityksen eri sidosryhmien näkökulmasta erittäin hyvin.

Taidot

Osaa analysoida ja suunnitella yrityskuvaa sekä yrityskuvastrategiaa joiltain osin.
Osaa ottaa huomioon eri sidosryhmien tapaa muodostaa merkityksiä yrityksen visuaalisista ilmeestä ja symboleista joiltain osin.
Osaa rakentaa ja kehittää yritysbrändiä joiltain osin.

Osaa analysoida ja suunnitella yrityskuvaa sekä yrityskuvastrategiaa.
Osaa ottaa huomioon eri sidosryhmien tapaa muodostaa merkityksiä yrityksen visuaalisista ilmeestä ja symboleista.
Osaa rakentaa ja kehittää yritysbrändiä.

Osaa analysoida ja suunnitella yrityskuvaa sekä yrityskuvastrategiaa erinomaisesti.
Osaa ottaa huomioon eri sidosryhmien tapaa muodostaa merkityksiä yrityksen visuaalisista ilmeestä ja symboleista erinomaisesti.
Osaa rakentaa ja kehittää yritysbrändiä erinomaisesti.

Pätevyys

Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan.
Vähäinen itsenäinen panostus.

Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan.
Osaa toimia melko itsenäisesti.

Erittäin aktiivinen osallistuminen työskentelyyn.
Hyvä kyky toimia itsenäisesti.
Innovatiivisuus, positiivinen asenne + aikataulujen noudattaminen.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tutoriaalityöskentely          80 %
Käsitekartat                   20 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.