Olet täällä

Markkinointiviestinnän keinot ja toteutus

Markkinointiviestinnän keinot ja toteutus

Tunnus: MAR4LH006
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO B:tä)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut markkinoinnin pakolliset perus- ja ammattiopinnot. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) B-moduulia Integroitu markkinointiviestintä. Opintojaksoa ennen on suositeltavaa käydä Visuaalinen viestintä ja graafinen suunnittelu tai Kuvankäsittely-opintojakso.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää tavoitteiden merkityksen kampanjasuunnittelun lähtökohtana
 • tuntee markkinointiviestintäkeinovalikoiman ja osaa valita niistä parhaiten brändi-identiteettia tukevat keinot
 • hallitsee perinteiset ja digitaaliset mediavalinnat myös alamediatasolla
 • ymmärtää tutkimusten käytön viestintäkeinojen valinnassa ja kampanjamittauksessa.

Sisältö

 • Kokonaisvaltaisen markkinointiviestintäprosessin toteutus
 • Positiointi ja peruslupaus lähtökohtana taktisille toimenpiteille
 • Luovan suunnitteluprosessin hallitseminen (sis. mainostoimisto/mediatoimistobriefin tekemisen )
 • Markkinointiviestintäkeinojen valintaan vaikuttavien tekijöiden arviointi
 • Mediasuunnittelu
 • Toteutus
 • Kampanjamittaukset ja niiden hyödyntäminen

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla vierailee työelämän edustajia. Opintojaksolla tehdään yrityslähtöinen projektityö.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käytetään englanninkielisiä  kirjoja tenttikirjoina ja tutoriaalien materiaalina. Projektityön kohteena voi olla myös ulkomainen yritys.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 57 h
Projektityö, tehtävät ja muu itsenäinen työskentely 104 h
Oman oppimisen arviointi 1 h
Opintojaksolla voidaan käyttää Problem Based Learning, PBL-menetelmää.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Tarja Autio
Leena Korttilalli
Tuula Ryhänen

Oppimateriaalit

Clow, K. & Baack D. Integrated Advertising, Promotion and Marketing Communications. 4th  ed. Pearson Education Ltd.

De Pelsmacker, P. & Geuens M. & van den Bergh J. 2007. Marketing Communications. A European Perspective. 3rd ed. Pearson Education Ltd.

Fill, C. 2009. Marketing Communications. Interactivity, communities and content. 5th ed. Pearson Education Ltd.

Juslén J. 2009. Netti mullistaa markkinoinnin. Talentum.

Karjaluoto, H. 2010. Digitaalinen markkinointiviestintä - esimerkkejä parhaista käytännöistä yrityksissä. WSOY

O’Quinn & Allen Semenik. 2009. Advertising  and Integrated Brand Position. 5th ed. Thomson South-Western.

Vierula, M. 2009. Markkinointi, myynti ja viestintä, suuri integraatiokirja. Talentum.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 50 % tavoitteesta) 3 (min. 70 % tavoitteesta) 5 (min. 90 % tavoitteesta)
Tiedot Tuntee joiltain osin markkinointiviestinnän välineet ja markkinointiviestintään liittyvät tutkimukset.
Ymmärtää tutkimusten käytön markkinointiviestinnän suunnittelussa joiltain osin.
Ymmärtää kohderyhmän, tavoitteiden ja budjetin merkityksen mediasuunnittelussa joiltain osin.
Tuntee markkinointiviestinnän välineet ja markkinointiviestintään liittyvät tutkimukset.
Ymmärtää tutkimusten käytön markkinointiviestinnän suunnittelussa.
Ymmärtää kohderyhmän, tavoitteiden ja budjetin merkityksen mediasuunnittelussa.
Tuntee erittäin hyvin markkinointiviestinnän välineet ja markkinointiviestintään liittyvät tutkimukset.
Ymmärtää tutkimusten käytön markkinointiviestinnän suunnittelussa erittäin hyvin.
Ymmärtää kohderyhmän, tavoitteiden ja budjetin merkityksen mediasuunnittelussa erittäin hyvin.
Taidot Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mediasuunnitelmia joiltain osin.
Osaa ottaa huomioon positioinnin ja peruslupauksen mediasuunnittelun lähtökohtana joiltain osin.
Osaa ottaa huomioon brändin rakentamisen ja kehittämisen mediasuunnittelussa joiltain osin.
Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mediasuunnitelmia.
Osaa ottaa huomioon positioinnin ja peruslupauksen mediasuunnittelun lähtökohtana.
Osaa ottaa huomioon brändin rakentamisen ja kehittämisen mediasuunnittelussa.
Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mediasuunnitelmia erinomaisesti.
Osaa ottaa huomioon positioinnin ja peruslupauksen mediasuunnittelun lähtökohtana erinomaisesti.
Osaa ottaa huomioon brändin rakentamisen ja kehittämisen mediasuunnittelussa erinomaisesti.
 
Pätevyys Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan.
Vähäinen itsenäinen panostus.
Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan.
Osaa toimia melko itsenäisesti.
Erittäin aktiivinen osallistuminen työskentelyyn.
Hyvä kyky toimia itsenäisesti.
Innovatiivisuus, positiivinen asenne + aikataulujen noudattaminen.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Projektityö ja/tai tutoriaalit 70 %
Tentti 30 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.