Olet täällä

Yrityskuva ja yritysstrategian kehittäminen

Yrityskuva ja yritysstrategian kehittäminen

Tunnus: MAR4LH004
Laajuus 3 op (81 h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO B:tä)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut markkinoinnin pakolliset perus- ja ammattiopinnot. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) B-moduulia Integroitu markkinointiviestintä.

Oppimistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija

 • osaa analysoida yrityskuvaa ja suunnitella yrityskuvastrategian
 • ymmärtää sidosryhmien tapaa muodostaa merkityksiä ja yrityksen symbolisia merkkejä
 • osaa suunnitella ja toteuttaa yrityksen keskeisiä tavoitteita niin, että eri sidosryhmät identifioivat ja differoivat yrityksen sen kilpailijoista
 • ymmärtää yrityskuvastrategian avulla rakennetun vahvan yritysidentiteetin
 • osaa rakentaa imagoa, jolla lisätään sidosryhmien sitoutuneisuutta yritykseen
 • osaa seurata ja analysoida yrityskuvan kehittymistä maineen hallinnan näkökulmasta.

Sisältö

 

 • Yrityskuva, identiteetti, imago ja maine
 • Yritysidentiteetin kartoitus ja analysointi
 • Yrityskuvan muodostumiseen vaikuttavat tekijät asiakas- ja sidosryhmänäkökulmasta
 • Yritysidentiteetin johtaminen
 • Yrityskuvan johtamisen edellytykset ja työkalut

 

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla vierailee työelämän edustajia. Opintojaksolla tehdään yrityslähtöinen projektityö.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käytetään englanninkielisiä kirjoja tenttikirjoina ja tutoriaalien materiaalina. Projektityön kohteena voi olla myös kansainvälinen yritys.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 28 h
Projektityö, tehtävät ja muu itsenäinen työskentely 52 h
Oman oppimisen arviointi 1 h
Opintojaksolla voidaan käyttää Problem Based Learning - PBL-menetelmää.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja(t)

Tarja Autio
Minna Saukkonen
Sinikka Lieto

Oppimateriaalit

Best, K. 2006. Design Management: managing design strategy, process and implementation. Lausanne : AVA Publishing.

Fill, C & Roper, S. 2012. Corporate Reputation, Brand and Communication.Financial Times Press. Pearson Education Ltd.

De Pelsmacker, P. & Geuens, M. & van den Bergh, J. 2007. Marketing Communications. A European Perspective. 3rd ed. Pearson Education Ltd.

Dowling, G. 2002. Creating Corporate Reputations. Identity, Image and Performance. New York.

Hakala, J & Malmelin, N. 2007. Radikaali Bröndi, Talentum

Ind, N., Bjerke, R. 2007. Branding Governance. A participatory approach to the brand building process. Wiley

Isohookana, H. 2007. Yrityksen markkinointiviestintä. WSOYPro.

Kahri, A., Kahri, T. & Mäkinen, M.  2010. Brändi kulmahuoneessa. WSOYPro

Milligan A & Edge J. 2009. Don't mess with logo, The straight talking bible of branding. FT Prentice Hall

 

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 – 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

 

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 50 % tavoitteesta) 3 (min. 70 % tavoitteesta) 5 (min. 90 % tavoitteesta)
Tiedot Tuntee joiltakin osin yrityskuvan muodostumiseen vaikuttavat tekijät ja siihen liittyvät käsitteet.
Ymmärtää yrityskuvan strategisen merkityksen markkinointiviestinnän näkökulmasta joiltakin osin.
Ymmärtää yrityskuvatavoitteiden ja niiden toteuttamisen identifioivan ja differoivan merkityksen eri sidosryhmien näkökulmasta joiltakin osin.
Tuntee
yrityskuvan muodostumiseen vaikuttavat tekijät ja siihen liittyvät käsitteet.
Ymmärtää yrityskuvan strategisen merkityksen markkinointiviestinnän näkökulmasta.
Ymmärtää yrityskuvatavoitteiden ja niiden toteuttamisen identifioivan ja differoivan merkityksen eri sidosryhmien näkökulmasta.
Tuntee erittäin hyvin yrityskuvan muodostumiseen vaikuttavat tekijät ja siihen liittyvät käsitteet.
Ymmärtää yrityskuvan strategisen merkityksen markkinointiviestinnän näkökulmasta erittäin hyvin.
Ymmärtää yrityskuvatavoitteiden ja niiden toteuttamisen identifioivan ja differoivan merkityksen eri sidosryhmien näkökulmasta erittäin hyvin.
Taidot Osaa analysoida ja suunnitella yrityskuvaa sekä yrityskuvastrategiaa joiltain osin.
Osaa ottaa huomioon eri sidosryhmien tapaa muodostaa merkityksiä yrityksen visuaalisista ilmeestä ja symboleista joiltain osin.
Osaa rakentaa ja kehittää yritysbrändiä joiltain osin.
Osaa analysoida ja suunnitella yrityskuvaa sekä yrityskuvastrategiaa.
Osaa ottaa huomioon eri sidosryhmien tapaa muodostaa merkityksiä yrityksen visuaalisista ilmeestä ja symboleista.
Osaa rakentaa ja kehittää yritysbrändiä.
Osaa analysoida ja suunnitella yrityskuvaa sekä yrityskuvastrategiaa erinomaisesti.
Osaa ottaa huomioon eri sidosryhmien tapaa muodostaa merkityksiä yrityksen visuaalisista ilmeestä ja symboleista erinomaisesti.
Osaa rakentaa ja kehittää yritysbrändiä erinomaisesti.
Pätevyys Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan.
Vähäinen itsenäinen panostus.
Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan.
Osaa toimia melko itsenäisesti.
Erittäin aktiivinen osallistuminen työskentelyyn.
Hyvä kyky toimia itsenäisesti.
Innovatiivisuus, positiivinen asenne + aikataulujen noudattaminen.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Projektityö ja/tai tutoriaalit 70 %
Tentti 30 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.