Olet täällä

CRM- ja Business Intelligence -ratkaisut

CRM- ja Business Intelligence -ratkaisut

Tunnus: MAR4LH003
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO B:tä)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut markkinoinnin pakolliset perus- ja ammattiopinnot. Opintojakson on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) B-moduulia Asiakkuuksien johtaminen.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija on perehtynyt toiminnanohjaukseen ja erilaisiin asiakkuudenhallintajärjestelmiin ja niiden hankintaan sekä ulkoisiin Business Intelligence - järjestelmiin ja tietolähteisiin. Opiskelija osaa käyttää Microsoft Dynamics CRM 2011 –ohjelmaa markkinoinnin työvälineenä.

Sisältö

  • Asiakkuuksien tutkimustiedon ja eri tietolähteiden integraatio
  • Toiminnanohjaus ja erilaiset CRM-järjestelmät erilaisissa yrityksissä
  • CRM-sovelluksen hankinta ja osto-osaaminen
  • Microsoft Dynamics CRM:n käyttö markkinoinnin työkaluna
  • Ulkoinen Business Intelligence (toimialatieto, markkinatieto, kilpailijatieto) ja siihen liittyvät palvelut ja sovellukset

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Projektitehtävät ryhmissä 30 h
Itsenäinen työskentely 19 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja

Anne-Maija Selin

Oppimateriaalit

Hedin, H., Hirvensalo, I. ja Vaarnas, M. 2011. The Handbook of Market Intelligence. Wiley.
Hovi, A., Hervonen, H. & Koistinen, H. 2009. Tietovarastot ja Business Intelligence. WSOYpro/Docendo.
Oksanen, T. 2010. CRM ja muutoksen tuska - Asiakkuudet haltuun. Talentum
Microsoft Dynamics NAV 5.0 ja Microsoft Dynamics CRM 2011 -opetusmateriaali
Muu opettajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 % tavoitteesta)

3 (min. 70 % tavoitteesta)

5 (min. 90 % tavoitteesta)

Tiedot

Ymmärtää CRM-järjestelmien merkityksen yrityksessä
Tuntee joitakin osia CRM-sovelluksen hankintaprosessista
Tuntee joitakin Business Intelligence -tietolähteitä

Ymmärtää melko hyvin CRM-järjestelmien merkityksen yrityksessä ja niiden yhteyden toiminnanohjausjärjestelmiin
Tuntee melko hyvin CRM-sovelluksen hankintaprosessin
Tuntee melko monipuolisesti Business Intelligence -tietolähteitä ja palveluita

Ymmärtää erittäin hyvin CRM-järjestelmien merkityksen yrityksessä ja niiden yhteyden toiminnanohjausjärjestelmiin
Tuntee erittäin hyvin CRM-sovelluksen hankintaprosessin
Tuntee erittäin hyvin ja monipuolisesti Business Intelligence -tietolähteitä ja palveluita

Taidot

Osaa käyttää autetusti Microsoft Dynamics CRM -ohjelmaa asiakkuuksien johtamisen työkaluna
Pystyy tiimissä määrittelemään kriteerit CRM-sovelluksen hankinnalle
Osaa tiimissä hankkia Business Intelligenceen liittyviä tietoja

Osaa hyödyntää Microsoft Dynamics CRM -ohjelmaa asiakkuuksien johtamisen työkaluna
Osaa määritellä kriteerit CRM-sovelluksen hankinnalle
Osaa hankkia Business Intelligenceen liittyviä tietoja

Osaa hyödyntää Microsoft Dynamics CRM -ohjelmaa erittäin hyvin asiakkuuksien johtamisen työkaluna
Osaa määritellä erinomaisesti kriteerit CRM-sovelluksen hankinnalle
Osaa hankkia erinomaisesti ja monipuolisesti Business Intelligenceen liittyviä tietoja

Pätevyys

Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan
Vähäinen itsenäinen panostus

Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan
Osaa toimia melko itsenäisesti

Erittäin aktiivinen osallistuminen työskentelyyn
Hyvä kyky toimia itsenäisesti
Innovatiivisuus, positiivinen asenne + aikataulujen noudattaminen

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Projektityöt ja tehtävät 80 %
Aktiivisuus ja asenne 20 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.