Olet täällä

Sijoitus- ja vakuutustuotteiden myynti ja markkinointi

Sijoitus- ja vakuutustuotteiden myynti ja markkinointi

Tunnus: MAR2LK001

Laajuus: 3 op (81 h)

Ajoitus: 2. lukukausi

Kieli: suomi

Opintojakson taso: ammattiopinnot

Opintojakson tyyppi: pakollinen (FINA)

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Lähtötasovaatimus: Opiskelija on suorittanut opintojakson Asiantuntijapalvelujen markkinointi (MAR1LK002)
 

Oppimistavoitteet

Tavoitteena on perehtyä myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen finanssi- ja vakuutuspalvelujen ja
-tuotteiden osalta. Finanssi- ja vakuutuspalvelujen myyntiä ja markkinointia on säännelty monelta osin hyvinkin tarkasti. Lisäksi sitä ohjaavat yleiset periaatetasoiset normit. Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee finanssi- ja vakuutuspalvelujen myyntiä ja markkinointia koskevat määräykset ja ohjeet sekä pystyy itsenäiseen, vastuulliseen myyntityötön em. tuotteiden osalta. Lisäksi opiskelija tuntee markkinointia koskevat määräykset ja ohjeet, sekä kykenee laatimaan itsenäisesti lainmukaista markkinointimateriaalia. Opiskelija ymmärtää myös oman osaamisen kehittämisen keskeisenä lähtökohtana finanssipalvelujen myynnissä.
 

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi keskeiset finanssi- ja vakuutuspalvelut ja -tuotteet sekä niitä koskevat myyntiä ja markkinointia ohjaavat säännöt ja ohjeet. Opintojaksolla perehdytään finanssi- ja vakuutuspalvelujen hyvän tavan mukaiseen myyntiin ja markkinointiin. Opintojaksolla perehdytään myynnin tavoitteisiin ja johtamiseen liittyviin kysymyksiin finanssipalvelujen näkökulmasta. 
 

Työelämäyhteydet

Oppimis- ja harjoitustehtävät laaditaan työelämälähtöisesti. Opintojaksolla pyritään toteuttamaan myös ajankohtainen, kurssin sisältöön liittyvä yritysvierailu finanssipalveluyritykseen.
 

Oppimateriaali

Opintojakson alussa erikseen ilmoitettava kirjallisuus, artikkelit ja muut luennoilla jaettava materiaali.
 

Vastuuopettaja, opettaja(t)

Harri Malkki
 

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opetus perustuu luentoihin sekä vuorovaikutteiseen lähiopetukseen. Opiskelijat laativat finanssipalveluyrityksen sijoitus- ja vakuutustuotteiden myyntiin ja markkinointiin liittyvän tehtävän sekä suunnittelevat ja harjoittelevat finanssipalvelujen myyntiin liittyvän myyntikeskustelun.
 

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 % tavoitteesta)

3 (min. 70 % tavoitteesta)

5 (min. 90 % tavoitteesta)

Tiedot

Opiskelija tuntee yleisellä tasolla finanssi- ja vakuutuspalvelut ja -tuotteet sekä niitä koskevat myyntiä ja markkinointia ohjaavat säännöt ja määräykset.

Opiskelija tuntee yksityiskohtaisemmin finanssi- ja vakuutuspalvelut ja -tuotteet sekä niitä koskevat myyntiä ja markkinointia ohjaavat säännöt ja määräykset.

Opiskelijalla on selkeä ja kattava käsitys finanssi- ja vakuutuspalveluista ja –tuotteista. Opiskelija hallitsee myyntiä ja markkinointia koskevat säännöt ja määräykset.

Taidot

Opiskelija osaa laatia lainmukaisia markkinointitekstejä sijoitustuotteista. Opiskelija ymmärtää sijoitus- ja vakuutustuotteiden myynnin erityispiirteitä. Opiskelija pystyy antamaan panoksensa mielenkiintoisen markkinointi­tilaisuuden järjestämiseen.

Opiskelija osaa laatia hyvää lainmukaista markkinointi­tekstiä. Opiskelija tuntee sijoitus- ja vakuutustuotteiden myynnin erityispiirteet. Opiskelija pystyy antamaan vahvan panoksen mielenkiintoisen markkinointi­tilaisuuden kehittämiseen.

Opiskelija osaa laatia itsenäisesti korkeatasoista ja lainmukaista markkinointimateriaalia. Opiskelija hallitsee sijoitus- ja vakuutustuotteiden myynnin erityispiirteet. Opiskelija osaa kehittää itsenäisesti mielenkiintoisen markkinointitilaisuuden.

 

Arviointi

Tentti, oppimistehtävät ja osallistumisaktiivisuus. Ilmoitetaan tarkemmin opintojakson toteutussuunnitelmassa. Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.