Olet täällä

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet

Tunnus: MAR1LK001

Laajuus: 3 op

Ajoitus: 1. lukukausi

Kieli: suomi

Opintojakson tyyppi: pakollinen

Opintojakson taso: perusopinnot

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso kuuluu perusopintoihin. Sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin ei ole.

Oppimistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija perehtyy markkinoinnin perusasioihin. Hän ymmärtää segmentoinnin ja ostokäyttäytymisen merkityksen markkinoinnin perustana. Opiskelija tutustuu osaan yrityksen kilpailukeinoista ja oppii tekemään niitä koskevia päätöksiä.

Sisältö

Markkinoinnin sisältö ja kehittyminen, ostokäyttäytyminen ja segmentointi, markkinoinnin kilpailukeinot (tuote, hinta, saatavuus ja viestintä).

Opetus- ja oppimismenetelmät

Luennot, oheiskirjallisuus, tehtävät ja työelämälähtöinen projekti.
Tämän kurssin voi suorittaa myös verkko-opintojaksona MAR8HH001

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja, opettaja(t)

Tuula Ryhänen

Oppimateriaalit

Luentomateriaali  
Viitala Riitta & Jylhä Eila, 2010. Liiketoimintaosaaminen menestyvän yritystoiminnan perusta.  Edita. 1. – 4. painos tai uudempi. Luku II Yritys markkinoilla.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Tiedot

Tuntee osittain markkinoin peruskäsitteet. Hahmottaa markkinoinnin kilpailukeinojen sekä ostokäyttäytymisen ja segmentoinnin ydinkohdat.

Tuntee markkinoinnin peruskäsitteet.  Tuntee markkinoinnin kilpailukeinojen sekä ostokäyttäytymisen ja segmentoinnin merkityksen.

Tuntee erittäin hyvin markkinoinnin peruskäsitteet. Tuntee ja ymmärtää markkinoinnin kilpailukeinot sekä ostokäyttäytymisen ja segmentoinnin merkityksen erittäin hyvin.

Taidot

Pystyy tiimissä hankkimaan tietoa sekä kuvaamaan kilpailukeinoja ja asiakkaiden ostokäyttäytymistä.

Pystyy osin itsenäisesti hankkimaan tietoa sekä kuvaamaan kilpailukeinoja ja asiakkaiden ostokäyttäytymistä.

Pystyy itsenäisesti hankkimaan tietoa sekä kuvaamaan ja arvioimaan yritysten kilpailukeinoja ja niiden käytön vaikutusta asiakkaiden ostokäyttäytymiseen.

Pätevyys

Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan.
Vähäinen itsenäinen panostus.

Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan.
Osaa toimia melko itsenäisesti.

Erittäin aktiivinen osallistuminen työskentelyyn.
Hyvä kyky toimia itsenäisesti. Ideointikyky, positiivinen asenne, aikataulujen noudattaminen.

 

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Luennot, Closing-tehtävä, tentti

Tenttimenestys ja Closing-tehtävä tuottavat kumpikin 50 % opintojakson arvosanasta. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja tehtävien tekeminen syventävät osaamista.
Oman oppimisen arviointitehtävä (1 h) ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.