Olet täällä

Markkinoinnin ja myynnin perusteet

Markkinoinnin ja myynnin perusteet

Tunnus: MAR1LH001
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 1. tai 2. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut Yrittäjyys ja yritystoiminta -opintojakson.

Oppimistavoitteet

Opiskelija tuntee markkinoinnin peruskäsitteet ja ymmärtää asiakaslähtöisyyden merkityksen markkinoinnissa sekä osaa hahmottaa asiakkaan ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät. Hän oppii arvioimaan ja valitsemaan yrityksen markkinoinnin kilpailukeinoja ja tuntee asiakaspalvelu- ja myyntitapahtuman vaiheet. Lisäksi hän osaa toimia myyntitilanteissa.

Sisältö

  • Markkinoinnin kehitys ja asiakkuusajattelu
  • Ostokäyttäytyminen ja asiakasryhmittely
  • Markkinoinnin peruskilpailukeinot
  • Markkinointiviestinnän keinot
  • Myynti- ja asiakaspalvelutilanteet ja niihin valmistautuminen
  • Myyntitapahtuman vaiheet

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja tentti 64 h
Ryhmätyöt ja itsenäinen työskentely 97 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

AHOT tapahtuu näyttökokeessa, jonka opiskelija voi suorittaa joustavasti oman aikataulun mukaisesti.  Näyttökokeeseen sisältyy ennakkotehtävä ja e-tentti Tenttiksessä. Opiskelijan tulee ilmoittautua näyttökokeeseen Winhassa ja tehdä ennakkotehtävä ennen e-tenttiä. Tarkemmat ohjeet ja ennakkotehtävä löytyvät MyNetistä AHOT-kohdasta.

Vastuuopettajat

Seija Bergström
Kari Hautakoski
Tuula Ryhänen

Oppimateriaalit

Armstrong, G. & Kotler, P. 2009. Marketing: an introduction, International edition, 9. painos tai uudempi. Upper Saddle River, New Jersey, Pearson Education, Inc.
Bergström, S. & Leppänen, A. 2015. Yrityksen asiakasmarkkinointi, 16. painos tai uudempi. Edita, Helsinki.
Tunneilla jaettu tai ilmoitettu muu materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Tuntee osittain markkinoinnin peruskäsitteet
Hahmottaa markkinoinnin kilpailukeinojen ydinkohdat
Hahmottaa myyntitapahtuman pääpiirteet
Tuntee markkinoinnin peruskäsitteet
Tuntee markkinoinnin kilpailukeinot
Tuntee myyntitapahtuman vaiheet
Tuntee erittäin hyvin markkinoinnin peruskäsitteet.
Tuntee ja ymmärtää markkinoinnin kilpailukeinot  erittäin hyvin
Tuntee myyntitapahtuman vaiheet erittäin hyvin
Taidot Pystyy tiimissä hankkimaan tietoa ja kuvaamaan kilpailukeinoja
Pystyy suoriutumaan rutiinimaisesta b-to-c -myyntitilanteesta
Pystyy osin itsenäisesti hankkimaan tietoa ja kuvaamaan kilpailukeinoja
Suoriutuu hyvin tavallisissa b-to-c -myyntitilanteissa
Pystyy itsenäisesti hankkimaan tietoa sekä kuvaamaan ja arvioimaan yritysten kilpailukeinoja
Suoriutuu erittäin hyvin tavallisissa b-toc –myyntitilanteissa
Pätevyys Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan
Vähäinen itsenäinen panostus
Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan
Osaa toimia melko itsenäisesti
Erittäin aktiivinen osallistuminen työskentelyyn
Hyvä kyky toimia itsenäisesti. ideointikyky, positiivinen asenne, aikataulujen noudattaminen

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 40 %
Oppimistehtävät 60 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.