Olet täällä

Markkinoinnin ja myynnin perusteet

Markkinoinnin ja myynnin perusteet

Tunnus: MAR1HR001
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 1. lukuvuosi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tuntee markkinoinnin käsitteistön ja markkinoinnillisen ajattelutavan
• tuntee markkinoinnin kilpailukeinot
• ymmärtää asiakkaan ostokäyttäytymistä
• osaa valmistautua ja toimia myynti- ja asiakaspalvelutilanteissa
• hallitsee henkilökohtaisen myyntityön perusteet

Sisältö
• Markkinoinnin kehitys ja asiakkuusajattelu
• Ostokäyttäytyminen ja asiakasryhmittely
• Markkinoinnin keskeiset mallit ja käsitteet
• Markkinoinnin peruskilpailukeinot
• Markkinointiviestinnän keinot
• Myynti- ja asiakaspalvelutilanteet ja niihin valmistautuminen
• Myyntitapahtuman vaiheet

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Ei lähtötasovaatimuksia tai sidonnaisuuksia.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Osaa listata markkinoinnin keskeiset käsitteet ja kilpailukeinot
Tietää mitä markkinoinnillinen ajattelutapa tarkoittaa
Tuntee asiakkaan ostokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä
Tietää mistä tekijöistä hyvä asiakaspalvelu muodostuu
Tietää miten menestyvä myyjä toimii asiakaskohtaamisessa
Osaa listata henkilökohtaisen myyntityön myyntiprosessin vaiheet

Arvosana 3
Tietää markkinoinnin keskeiset käsitteet ja kilpailukeinot ja ymmärtää niiden merkityksen yrityksen toiminnassa
Osaa toimia markkinointihenkisesti
Osaa hyödyntää ostokäyttäytymiseen liittyvää tietoa markkinointipäätösten pohjana
Osaa toimia oikein asiakaspalvelu- ja myyntitilanteissa
Tietää mistä tekijöistä henkilökohtainen myyntiprosessi koostuu ja osaa toimia prosessin eri vaiheissa

Arvosana 5
Osaa hyödyntää markkinoinnin keskeisiä käsitteitä ja kilpailukeinoja käytännössä kilpailuetua tuottavalla tavalla
Saa muut henkilöt toimimaan markkinointihenkisesti
Osaa kerätä ja analysoida ostokäyttäytymiseen liittyvää tietoa ja suunnitella toimintaa niiden pohjalta
Osaa toimia tuloksellisesti asiakaspalvelu- ja myyntitilanteissa
Osaa suunnitella ja tuloksellisesti toteuttaa henkilökohtaisen myyntiprosessin vaiheet

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla tutustutaan markkinoinnin ja myynnin käytännön tehtäviin yritysesimerkkien ja vierailevien elinkeinoelämän edustajien avulla.

Kansainvälisyys
Opintojakson teemoja tarkastellaan myös kansainvälisesti toimivan yrityksen näkökulmasta.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:
a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena
b. Tentti ja/tai oppimistehtävä(t)
c. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettaja
Sonja Haaksluoto, Haaga