Olet täällä

Laadulliset menetelmät

Laadulliset menetelmät

Tunnus: THE8LZ101
Laajuus 1 op
Ajoitus: 20.5.2019 - 14.6.2019
Kieli: suomi

 

Opintojakson kuvaus 

Tutustutaan laadullisiin eli ei-numeerisiin tutkimusmenetelmiin. Opiskelija ymmärtää laadullisten ja määrällisten menetelmien eron ja yhtäläisyydet. Opiskelija hallitsee tavallisemmat laadulliset tiedonhankintamenetelmät ja saadun tiedon analyysin. Opiskelija tietää laadullisten menetelmien luotettavuus- ja pätevyyspohdinnat ja eettiset tiedonhankintamenetelmät.

 

Edeltävyysehdot

Suositellaan määrällisten menetelmien hallintaa

 

Sisältö ja tavoitteet

Tiedon hankinnan laadulliset menetelmät, tutkimuksen tekemisen prosessi ja vaiheet, sisällönanalyysi, pätevyys- ja luotettavuuspohdinnat, hyvän tutkimuksen tekemisen ja raportoinnin ohjeet.

 

Arviointiperuste

Arviointi asteikolla 1-5.

 

Työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen työskentely verkko-oppimisympäristössä ja kirjallinen koe exam-ympäristössä viimeistään 14.6.2019.

 

Opettaja

Seppo Suominen

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen https://e-lomake.haaga-helia.fi/lomakkeet/19434/lomake.html.
Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle MyNetin kautta (THE8LZ101-3001). Haaga-Helian opiskelijoille on varattu kiintiö opintojaksolle.