Olet täällä

Ostotoiminta

Ostotoiminta

Tunnus: LOG4LH001
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso:  ammattiopinnot (osa ASO B:tä)
Opintojakson tyyppi:  vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut kansainvälisen liiketoiminnan ja logistiikan pakolliset perus- ja ammattiopinnot. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) B-moduulia Ostotoiminta ja toimitusketjun hallinta.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on luoda yleiskuva ostotoiminnan strategisesta merkityksestä nykyaikaisessa liiketoiminnassa. Monilla liiketoiminta-alueilla tehokas ostotoiminta luo kilpailuetua ja auttaa pärjäämään yhä kovenevilla kansainvälisillä markkinoilla.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää ostotoiminnan merkityksen liiketoiminnassa
 • osaa hahmottaa ostotoiminnan prosesseja ja piirtää prosessikaavioita
 • osaa hyödyntää taulukkolaskentaa ostojen suunnittelussa
 • osaa luokitella ostettavia nimikkeitä ABC-analyysin ja ostoportfolion avulla
 • osaa hahmottaa yrityksen ostotoiminnan kehitysvaiheen ja määritellä kehitystarpeet

Sisältö

 • Varaston ohjaus
 • Strateginen näkökulma hankintaan
 • Ostoprosessi
 • Toimittajamarkkinoiden hallinta
 • Palveluiden hankinta
 • Julkiset hankinnat
 • Kansainvälinen ostotoiminta
 • Ostotoiminnan kehittäminen
 • Ostotoiminnan tietojärjestelmät

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla analysoidaan eri aloilla toimivien ostajien videoituja haastatteluja ja pyritään järjestämään vierailevia luennoitsijoita.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 64 h
Itsenäinen opiskelu 97 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja

Jukka Tikka

Oppimateriaalit

Iloranta, K. & Pajunen-Muhonen,H. 2008. Hankintojen johtaminen. Tietosanoma Oy. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä.
Tikka, J. 2016. Logistiikan perusteet. BoD Books on Demand
Van Weele, A. 2005. Purchasing & Supply Chain Management. 4 painos. Thompson.
Cavinato, J.  & Kauffman, R. 1999. The Purchasing Handbook. 6 painos. McGraw-Hill.
Muu opettajan jakama materiaali.

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Tunnistaa ainakin osittain
ostotoiminnan keskeiset käsitteet.
Suoriutuu annetuista tehtävistä
hyväksytysti.
Tunnistaa ostotoiminnan
keskeiset käsitteet.
Suoriutuu annetuista
tehtävistä tyydyttävästi.

Tunnistaa ostotoiminnan keskeiset
käsitteet hyvin.
Suoriutuu annetuista tehtävistä
erinomaisesti.

Taidot Osaa hahmottaa ostotoiminnan
prosesseja.
Osaa hahmottaa ja kuvata
ostotoiminnan prosesseja sekä
tunnistaa ongelmakohtia.
Osaa hahmottaa ja kuvata
ostotoiminnan prosesseja sekä tunnistaa
ongelmakohtia.
Osaa esittää perusteltuja parannus-
ehdotuksia prosesseihin.
Pätevyys Tekee ohjatusti annetut tehtävät.
Vähäinen itsenäinen panostus.
Tekee annetut tehtävät ja
osaa toimia melko
itsenäisesti.
Erittäin aktiivinen osallistuminen
työskentelyyn.
Hyvä kyky toimia itsenäisesti.
Innovatiivisuus, positiivinen asenne +
aikataulujen noudattaminen.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Harjoitustyö 90 %
Tuntityöskentely 10 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.