Olet täällä

Toiminnanohjaus

Toiminnanohjaus

Tunnus: LOG2LH002
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelijalla tulee olla opintojaksolle osallistuessaan suoritettuna tai samanaikaisesti meneillään seuraavat opintojaksot: Yrittäjyys ja yritystoiminta, Kirjanpito, tilinpäätös ja verotus, Markkinoinnin ja myynnin perusteet ja Henkilökohtainen tietojenkäsittely.

Oppimistavoitteet

Oppimistavoitteena on, että opiskelija

  • tutustuu toiminnanohjausjärjestelmään, sen käsitteisiin ja mahdollisuuksiin yritysten liiketoiminnassa
  • osaa käyttää toiminnanohjausjärjestelmän operatiivisia perustoimintoja
  • ymmärtää operatiivisten liiketoimintaprosessien välisiä yhteyksiä.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia aihealueita toiminnanohjausjärjestelmän näkökulmasta:

  • Asiakkaat, toimittajat, nimikkeet
  • Toiminnanohjausjärjestelmän sovittaminen yrityksen käyttötarpeisiin
  • Valittujen liiketoimintaprosessien läpivienti toiminnanohjausjärjestelmässä.

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla opiskelijaryhmät kartoittavat valitsemansa yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä sekä prosessi- että toimintonäkökulmasta.

Kansainvälisyys

Toiminnanohjausjärjestelmiä käytetään globaalisti.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus teorialuokassa 12 h
Laiteluokassa tehtävät harjoitukset 16 h
Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö- ja kirjallinen tentti 4 h
Itsenäinen työskentely ja ryhmissä laadittavat etätehtävät 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Tommi Turunen, Pasila
Jarmo Malmivaara, Malmi

Oppimateriaalit

Kirjallinen materiaali jaetaan oppitunneilla. Lisäksi oppimateriaalina toimii Microsoft Dynamics NAV -ohjelmistossa hyödynnettävä malliyritys.

Oheismateriaali:

van der Hoeven, H. 2009. ERP and business processes. Coral Springs (FL): Llumina Press.

Arviointikriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 % suoritettu)

3 (min. 70 % suoritettu)

5 (min. 90 % suoritettu)

Tiedot

Opiskelija tuntee joitakin opintojakson sisältöön liittyviä käsitteitä.

Opiskelija tuntee keskeiset käsitteet.

Opiskelija hallitsee keskeiset käsitteet.

Taidot

Opiskelija osaa MS Dynamics NAV -ohjelman peruskäytön ja selviytyy auttavasti annetuista tehtävistä.

Opiskelija osaa käyttää MS Dynamics NAV -ohjelman perustoimintoja hyvin.

Opiskelija osaa käyttää MS Dynamics NAV -ohjelman kiitettävästi.

Pätevyys

Opiskelija osaa välttävästi jäsentää ja kuvata yrityksen toimintaa sen käyttämän toiminnanohjausjärjestelmän ja prosessien avulla.

Opiskelija osaa hyvin jäsentää ja kuvata yrityksen toimintaa sen käyttämän toiminnanohjaus-järjestelmän ja prosessien avulla. Hän ymmärtää järjestelmän merkityksen yrityksen liiketoiminnassa.

Opiskelija osaa erinomaisesti jäsentää ja kuvata yrityksen toimintaa sen käyttämän toiminnanohjaus-järjestelmän ja prosessien kautta. Hän ymmärtää järjestelmän mahdollisuudet ja merkityksen yrityksen liiketoiminnassa.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö- ja kirjallinen tentti 50 % (ilman oheisaineistoa)
Laiteluokkaharjoitukset 15 %
Etätehtävät 35 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.