Olet täällä

Hyvä esimies on viestintätaitoinen - hyvä vuorovaikutus on lakiin perustava velvollisuus

Hyvä esimies on viestintätaitoinen - hyvä vuorovaikutus on lakiin perustava velvollisuus

Tunnus: LEA8RL002
Laajuus: 5 op
Ajoitus:
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Osaamistavoitteet
Opintojakson käytyään opiskelija tuntee esimiesmiestyössä tarvittavaa lainsäädäntöä ja osaa soveltaa sitä käytännön tilanteissa. Opiskelija hallitsee esimies-alaisviestintään liittyviä keinoja.
 
Sisältö
Opintojakson tavoitteena on tutustua lainsäädäntöön, jossa käsitellään esimiehen esimiehisyyteen liittyvää lainsäädäntöä ja sen tulkintaa. 
  
Työelämän lainsäädäntö johtamiselle asettavien velvoitteiden osalta
Työelämän muutospaineet: miten väki pysyy töissä terveinä ja motivoituneita, miten kestävyysvajetta saadaan kirittyä kokoon.
Esimiestyön kulmakivet viestinnän keinoin
- Vuorovaikutus, keskustelu, kysely ja kuuntelu
- Palaute
- Viestin mukauttaminen
- Yhteistyö
- Arvostus, kunnioitus

Opintojakso järjestetään intensiivitoteutuksena. Opintojaksoon kuuluu ennakkotehtävä, lähiopetus ja välitehtäviä sekä yhteisöllinen tentti.

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja eikä sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin.

Arviointi

Arvosana 1
Tunnistaa työhyvinvointiin ja työyhteisöviestintään liittyvät ongelmat sekä osaa etsiä ratkaisuja.

Arvosana 3
Tuntee esimiestyön työhyvinvointiin ja viestintään liittyvät lait. Hallitsee esimiestyön juridisviestinnällisiä perusteita. Pystyy antamaan ja vastaanottomaan palautetta sekä hallitsee vuorovaikutustaitojen perusteet.

Arvosana 5
Hallitsee esimiestyön työhyvinvointiin ja viestintään liittyvät lait sekä osaa soveltaa niitä päivittäisessä esimiestyössään. Pystyy tukemaan henkilöstön henkistä jaksamista. Pystyy kriittisesti analysoimaan omaa johtamistaan ja sen vaikutuksia.

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla käytetään aitoja, ajankohtaisia työelämän oikeustapauksia.

Oppimistavat
Sekä lainsäädäntö, työelämän muutospaineet että vuorovaikutustaidot (esimiestaidot) käsitellään harjoitusten ja esimerkkien kautta.  Lisäksi pidetään keskusteluluentoja ja tietoiskuja palautekeskusteluiden mukana. Harjoituksissa palautetta antavat sekä juristi että puheviestinnän ammattilainen. 

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat
Kaija Varjola, juridiikan lehtori, 040 488 7175
Päivi Mattsoff, puheviestinnän lehtori, 040 488 7193

Oppimateriaalit
Oppimateriaalit sekä opettajien jakamat materiaalit ilmoitetaan myöhemmin .