Olet täällä

Monimuotoisen ja moninaisen tiimin johtaminen sekä kestävä henkilöstöjohtaminen

Monimuotoisen ja moninaisen tiimin johtaminen sekä kestävä henkilöstöjohtaminen

Tunnus: LEA8RH035
Laajuus: 3 op (81 h)
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Ajankohta
Koulutus toteutetaan work shop-tyyppisesti:
15.1.2015 kello 9-12 ja 13-16 (Sari Ajanko)
16.1.2015 klo 9-11 (Sari Ajanko) ja 12-14 (Aija Bärlund)

Ennakkotehtävä: Itsetuntemustehtävä palautetaan seminaariin 15.1.2014 (Sari Ajanko)
Oppimispäiväkirja: Oppimispäiväkirja tuodaan kouluttajalle 16.1.2104 (Aija Bärlund)
Jälkitehtävät: Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja kirjoitustehtävä (Sari Ajanko)

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
-

Oppimistavoitteet

Sisältö
Miten monin tavoin ja ulottuvuuksin erilaisuus työyhteisöissä ilmenee? Millaisia ovat erilaisuuteen liittyvät haasteet, joilta yksikään tiimi tai työyhteisö ei välty? Erilaisuus on asia, jota ei voi eikä tarvitse ”ratkaista”. Sen mahdollisesti merkityksellisin ja syvin ulottuvuus saattaa olla se moninaisuus, joka ilmenee persoonien ja työtyylien erilaisuutena. Monimuotoisuudessa ja moninaisuudessa on valtavasti mahdollisuuksia. Yhteistyössä ja parhaiden tulosten saavuttamiseksi erilaiset toimintatavat ja näkökulmat ovat keskeinen voimavara ja menestymisen edellytys. Johtamisessa ja esimiestyössä tämän aiheen merkitys tulee tulevaisuudessa nousemaan.Tässä workshopissa avaamme käsitteitä monimuotoisuus ja moninaisuus, sukellamme persoonien väliseen erilaisuuteen erilaisuusmalleja tarkastellen. Pohdimme sitä, miten itsetuntemus ehkä on monien johtamis-kompetenssien pohjana, ja miten moninaisuutta voi tietoisesti johtaa.

Työelämäyhteydet

Kansainvälisyys
Ei ole

Opetus- ja oppimismenetelmät
Ennakkotehtävät
Oppimispäiväkirja
Jälkitehtävät
Oman oppimisen arviointi 1h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)
Ota yhteyttä opettajaan

Vastuuopettaja
Sari Ajanko
Aija Bärlund

Oppimateriaalit
Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta

Arviointi
Arviointi perustuu ennakkotehtävään, work shop työskentelyyn ja loppuraportteihin.

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

Arvosana 1 (40%)

Arvosana 3 (70%)

Arvosana 5 (90%)

Tiedot

Osaa havainnoida miten moninaisuus ilmenee työpaikoilla

Osaa luetella joitakin seuranta ja ratkaisumalleja erilaisuuden ymmärtämiseksi

Osaa käyttää autetusti uutta johtajuutta moninaisuuden näkökulmasta

Osaa käyttää autetusti joitakin seuranta ja ratkaisumalleja erilaisuuden ymmärtämiseksi

Osaa hyödyntää moninaisuutta voimavarana uusi työtehtäviä laadittaessa ja kuvata laajasti niitä

Osaa luetella tärkeimmät seuranta ja analysointimalleja kuvata laajasti niiden käyttöä

Taidot

Osaa ryhmässä analysoida annettua monimuotoisuuden ja kestävän johtajuuden ulottuvuutta

Osaa analysoida itsenäisesti annettua monimuotoisuuden ja kestävän johtajuuden ulottuvuutta

Osaa analysoida annettua seurantatietoa ja tehdä kehittämissuunnitelmia monimuotoisuuden näkökulmasta

Pätevyys

Osaa ryhmässä analysoida annettua seurantatietoa ja osaa ryhmässä laatia sen pohjalta suunnitelmia tulevaisuuteen

Osaa jollakin tavalla käsitellä persoonien erilaisuuteen perustuvia erilaisuusmalleja

Osaa analysoida annettua seurantatietoa ja osaa laatia sen pohjalta suunnitelmia tulevaisuuteen

Osaa ylläpitää erilaisuuteen perustuvaa yrityskulttuuria

Osaa analysoida annettua seurantatietoa ja tehdä kehittämissuunnitelmia osaa laatia sen pohjalta suunnitelmia tulevaisuuteen

Osaa pitää rakentavia tuloskeskusteluita ja motivoida työyhteisön jäseniä parempaan tulokseen ja työviihtyvyyteen